1 Samuel 8

Lau Israel teteŋ kiŋ teŋ

Gêdêŋ taŋ Samuel kêtu ŋamalacanô su naŋ, eŋ kêkêŋ latui têtu gôliŋwaga Israelŋa. Latu ŋacsêga nê ŋaê Joel ma ŋac kêtu luagêcŋa nê ŋaê Abija. Êsêagêc têtu gôliŋwaga sêŋgôŋ malac Berseba. Mago eŋ latuagêc sêpuc tameŋi waŋa atom. Êsêagêc mateŋ katu mone. Sêkôc awa ŋalêsiŋa ma sêjam mêtôc gêdêŋ ôkwi.

Go lau Israelnêŋ laumata samob sêkac sa dêdêŋ Samuel sêja Rama. Ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm kôtu ŋamalacanô su ma latômagêc sêpuc aôm waŋam atom. Amboac tonaŋ ôkêŋ kiŋ teŋ êndêŋ aêac gebe ênam gôliŋ aêac êtôm tenteŋlatu samob nêŋ kiŋ sêgôm.” Êsêacnêŋ biŋ gebe”Ôkêŋ kiŋ teŋ êndêŋ aêac gebe ênam gôliŋ aêac” naŋ, kêmoasiŋ Samuel atomanô, ma eŋ keteŋ mec gêdêŋ Apômtau. Ma Apômtau gêjô Samuel awa gebe “Ôkêŋ taŋam launêŋ biŋ, taŋ sêsôm naŋ, gebe êsêac têtiŋ aôm atom, têtiŋ aê ma sedec gebe jatu êsêacnêŋ kiŋ. Êsêac sêwi aê siŋ ma sêjam sakiŋ anôtôi jaba. Gêŋ samob, taŋ sêgôm gêdêŋ aê gêdêŋ taŋ kakôc êsêac su aŋga Aiguptu e mêŋgêdêŋ ocsalô tonec naŋ, sêgôm gêdêŋ aôm amboac tonaŋgeŋ. Ôkêŋ taŋam êsêacnêŋ aweŋ, tageŋ ôlêŋ biŋ êsêac ŋajaŋa ma ôndôŋ kiŋ, taŋ ênam gôliŋ êsêac naŋ, nê ŋagôliŋ êndêŋ êsêac.”

10 Go Samuel kasôm Apômtaunê biŋ samob gêdêŋ lau, taŋ teteŋ kiŋ teŋ gêdêŋ eŋ naŋ. 11 Ma kêsôm gebe “Kiŋ tau oc ênam gôliŋ amac ŋalêŋ amboac tonec gebe Eŋ oc êkôc amac latômi ma êkêŋ êsêac sênam gôliŋ êna kareta siŋŋa to sêŋgôŋ hos ŋaô ma êkêŋ êsêac sêlêti sêmuŋ ênê kareta siŋŋa. 12 Ŋagêdô eŋ oc êkêŋ êsêac tatu siŋwaga 1,000 nêŋ kapitai ma ŋagêdô têtu siŋwaga 50 nêŋ kapitai. Ŋagêdô sêkac ênê nom ôkwi to sejoŋ ênê kôm ŋanô sa. Ŋagêdô oc sêmansaŋ laukasap siŋŋa ma ênê kareta siŋŋa ŋagêŋlêlôm. 13 Eŋ oc êkôc amac latômio gebe sêmansaŋ gêŋmalu to seno ma sêpac gêŋ. 14 Eŋ oc ejoŋ nêm kôm to wain ma katêkwiŋa ŋaŋanô mataêjam samob su ma ênac sam gêŋ tau êndêŋ nê sakiŋwaga. 15 Eŋ oc êkôc gêŋ lemeŋlu-lemeŋlu ŋatageŋ-tageŋ su aŋga nêm kôm polom to wainŋa gebe êkêŋ êndêŋ nê gejobwaga to sakiŋwaga. 16 Eŋ oc êkôc nêm sakiŋwagao to ŋac ma nêm bulimakao to doŋki ŋajamanô su aŋga amacnêm ma êkêŋ sênam ênê kôm. 17 Eŋ oc êkôc nêm domba lemeŋlu-lemeŋlu ŋatageŋ-tageŋ ma amac taôm oc atu ênê gêŋôma. 18 Ma êndêŋ bêc tonaŋ amac oc ataŋ lasê êtu nêm kiŋ, taŋ taôm ajaliŋ sa naŋŋa, mago Apômtau oc êkêŋ taŋa amac êndêŋ bêc tonaŋ atom.”

19 Mago lau dedec gebe sêŋô Samuelnê biŋ. Êsêac sêsôm gebe “Masianô, aêac abe akôc kiŋ teŋ ênam gôliŋ aêac. 20 Go aêac atôm lau tenteŋlatu samob. Aêacma kiŋ ênam gôliŋ aêac to êwê aêac ma ênac aêacma siŋ.” 21 Biŋ samob, taŋ êsêac sêsôm naŋ, Samuel gêŋô ma kêsôm lasê kêtiam gêdêŋ Apômtau. 22 Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Samuel gebe “Ôkêŋ taŋam êsêacnêŋ biŋ ma ôkêŋ kiŋ teŋ êndêŋ êsêac.” Go Samuel kêsôm gêdêŋ lau Israel nêŋ ŋacwaga gebe “Amu andêŋ nêm malacmôkê êndêŋ-êndêŋgeŋ ana.”

Copyright information for `JAE