1 Thessalonians 4

Tasa nêŋ lêŋ ênac Anôtô mataanô ŋajam

O lasitêwaac, aêac adôŋ amac gebe asa nêm lêŋ e ênac Anôtô mataanô ŋajam tec agôm amoa. Ma galoc ateŋ to alêŋ biŋ amac, taŋ Apômtau Jesu gêbiŋ amac tôŋ naŋ, gebe asa lêŋ tonaŋ anac ŋawaegeŋ e anac dabiŋ. Gôliŋ taŋ aêac akêŋ gêdêŋ amac ajam Apômtau Jesu laŋô naŋ ajalagac. Anôtônê biŋ tonec êtu tôŋ gebe asa nêm lêŋ atôm ênê lau ma êŋgamiŋ taôm êndêŋ gêŋ mockaiŋo to mockaiŋŋa. Ma amac samob ajala nêm lêŋ awê to ŋacŋa, tec asa Anôtônê launêŋ lêŋ tau ŋapep to êndêŋgeŋ. Asa nêm lêŋ totêmtac ŋakalacboa atôm lau samuc, taŋ sêjam kauc Anôtô naŋ atom. Ansau aôc taôm ma ambôli lasitêwainêŋ gêŋ auc atom. Aêac asôm to awa sa kwanaŋgeŋ gêdêŋ amac gebe Apômtau oc êkêŋ ŋagêjô êtu biŋ samob tonaŋ ŋaiŋa. Anôtô kêkalem aêac gebe tasa lêŋ môpŋa atom, eŋ gebe aêac tasa lêŋ dabuŋgeŋ. Ŋamalac teŋ embe taŋapêc êndêŋ biŋ tonaŋ, naŋ eŋ taŋapêc êndêŋ ŋamalac teŋ atom, eŋ taŋapêc êndêŋ Anôtô, taŋ kêkêŋ nê Ŋalau Dabuŋ kêsêp amacnêm ŋalêlôm naŋ.

Biŋ têmtac êwiŋ lasitêwaiŋa tonaŋ aêac oc ato êndêŋ amac atom, gebe Anôtô tau kêdôŋ amac tec têmtac gêwiŋ taôm amoa. 10 Taôm agôm kêtu tôŋ kêpi lasitêwai samob, taŋ sêŋgôŋ Makedonia naŋ su. O lasitêwaac, tonec tec aêac alêŋ biŋ amac gebe aŋgôm anac ŋawaegeŋ. 11 Atu kêka-kêka gebe asa nêm lêŋ ŋaŋêŋgeŋ to ajop taôm nêm ŋêŋgeŋ ma amac taôm lemem ŋakoleŋ êlôm amac êtôm ajatu amac kwanaŋgeŋ su. 12 Asa lêŋ amboac tonaŋ, go lau-sêkêŋ- gêwiŋ-atomwaga sêlic ŋajam ma amac oc apô lêna taôm êtu gêŋ teŋŋa atom.

Apômtau êmu êmêŋ

13 O lasitêwaac, aêac abe akô lau, taŋ sêc bêc sêc naŋ, nêŋ ŋam auc êndêŋ amac atom, gebe moae nêm ŋalêlôm ŋawapac atôm lau, taŋ sêkêŋ mateŋ ŋanô teŋ atom naŋ. 14 Aêac takêŋ gêwiŋ gebe Jesu gêmac êndu ma gêdi sa. Amboac tonaŋ lau, tec sêc bêc sêc nec, Anôtô oc êkêŋ Jesu tau êwê êsêac.

15 Biŋ tonaŋ aêac awa sa gêdêŋ amac adaguc Apômtau tau nê biŋ teŋ gebe Êndêŋ noc Apômtau êmu êmêŋŋa aêac, tec tamoa mateŋ jali nec, tamuŋ êsêac, taŋ sêc bêc sêc naŋ atom. 16 Êndêŋ tonaŋ Apômtau tau oc êpô awa, go nê aŋelanêŋ kasêga awa êsa ma Anôtônê dauc êtaŋ, go Ŋatau êsêp aŋga undambê êmêŋ. Ma êsêac, taŋ sêkêŋ gêwiŋ Kilisi ma sêmac êndu su naŋ, oc sêndi sa têtu ŋamata. 17 Go aêac, tec tamoa mateŋ jali nec, tao êsuŋ aêac sa dawiŋ êsêac tapuc Apômtau tôŋtôŋ natasa ŋasawa ôŋa e tamoa dawiŋ Apômtau teŋgeŋ ma teŋgeŋ. 18 Anam malô taôm ŋa biŋ tonaŋ ma apuc taôm tôn êndêŋêndêŋgeŋ.

Copyright information for `JAE