1 Timothy 6

Sakiŋwaga samob tetoc nêŋ ŋataui sa ŋapepgeŋ, gebe bi ŋ alôb-alôb êpi Anôtônê ŋaê to mêtê atom. Sakiŋwaga taŋ nêŋ ŋataui sêkêŋ gêwiŋ naŋ, taêŋ êpa êsêac su gebe êsêacnêŋ lasitêwai nec atom. Masi. Êsêac sênam sakiŋ sênac ŋawaegeŋ gebe nêŋ sakiŋ oc êmoasiŋ lau sêkêŋ gêwiŋŋa, taŋ Anôtô têtac gêwiŋ êsêac naŋ.

Mêtê geo to awa ŋanô

Biŋ tonec ôndôŋ to ôlêŋ biŋ gôlôac.
Ŋac teŋ embe êndôŋ mêtê teŋ eso mêtê tonaŋ ma êsap aêacnêŋ Apômtau Jesu Kilisi nê biŋ ŋajam to Anôtônê lêŋ tôŋ atom, naŋ oc etoc tau sa ŋaômageŋ ma êjala biŋ teŋ atom. Lau amboac tonaŋ nêŋ ŋalêlôm kêkac êsêac keso, tec aweŋsuŋ gêôc ka tauŋ to sêsôm biŋkalom ŋawaô. Biŋ tonaŋ kêtu têntac sec to kisa ma biŋ alôb-alôb to sêga biŋ sec ŋamôkê. Lau tonaŋ sêjam biŋgalôm ŋawaô, mago nêŋ kauc kêlênsôŋ ma sêkac tauŋ su aŋga biŋŋanô tau e seboc Anôtônê lêŋ kêtu intêna têtap awa saŋa teŋ.

Biŋŋanô, lau embe sêsap Anôtônê lêŋ tôŋ to sêlic gêŋ, taŋ gêc êsêacŋa gebe kêtôm, naŋ têtap awa ŋanô tau sa su. Aêac tamêŋ nom tolemeŋ sawageŋ ma oc dawi nom siŋ tolemeŋ sawageŋ amboac tonaŋ. Embe tatap nêŋ mo to nêŋ ŋakwê sa naêtôm aêac, naŋ kêtôm. Lau taŋ taêŋ kêka gebe têtu lau tolêlôm naŋ, sêsêp lêtôm ŋalelom ma têntac ŋakalac meloc tokaiŋ- tokaiŋ, taŋ enseŋ êsêac su naŋ, ŋalakô êkô êsêac. Gêŋ amboac tonaŋ ŋai oc êmbam ŋamalac e sêmbac sênaŋa. 10 Têntac gêwiŋ awa kêtu sec samob ŋawakac. Lau ŋagêdô mateŋ katu gêŋ tonaŋ, tec sêjac jaê sêkêŋ gêwiŋ ma têtap nêŋ kamoc to ŋandaŋ ŋalêlômŋa taêsam sa.

Paulu kêpuc Timote tôŋ

11 Anôtônê ŋac aôm ôêc gêŋ tonaŋ ŋai samob su. Ôndaŋguc biŋ gêdêŋ ma ôsa Anôtônê lêŋ to ôkêŋ êwiŋ mêtê ma têmtac êwiŋ lau to ôc gêŋwapac totêmtac êpa sugeŋ ma ômoa tonêm ŋalêlôm malôgeŋ. 12 Ônac siŋ ŋajam êtu takêŋ gêwiŋŋa ma ôkam ôŋgôŋ matam jali teŋgeŋŋa tôŋ. Gêdêŋ taŋ kôsôm kôkêŋ gêwiŋ lasê lau taêsam sêŋô naŋ, Anôtô kêkalem aôm gebe ôŋgôŋ matam jali. 13 Aê kakô Anôtô, taŋ kêkêŋ gêŋ samob sêmoa mateŋ jali naŋ, agêc Kilisi Jesu, taŋ kêsôm biŋŋanô lasê gêdêŋ Ponti Pilata naŋ, laŋôŋnêm ma jajatu aôm gebe 14 Ômansaŋ biŋsu ŋapep sawa ômoa e aêacnêŋ Apômtau Jesu Kilisi eoc tau lasê. 15 Êndêŋ ŋanoc acgom, go Ŋatau tageŋ, kiŋnêŋ Kiŋ to apômtaunêŋ Apômtau, taŋ aweŋ gêôc eŋ naŋ, êŋgôm gêŋ tonaŋ ŋanô êsa. 16 Eŋ taugeŋ êmac êndu atom, êmoa teŋgeŋ. Eŋ gêmoa ŋawê, taŋ ŋamalac teŋ êsa ŋagala atom naŋ ŋalêlôm. Ŋamalac teŋ gêlic eŋ su atom ma teŋ kêtôm gebe oc êlic eŋŋa atom. Ênê wae êsa to ênê ŋajaŋa ênêc teŋgeŋ. Biŋŋanô.

17 Ôjatu lau tolêlôm awa nom tonecŋa gebe tetoc tauŋ sa atom. Êsêac sêkêŋ mateŋ awa nomŋa ŋaôma atom, sêkêŋ mateŋ Anôtô, taŋ kêkêŋ gêŋ samob e kêlêsuc aêacgeŋ gebe êŋgôm aêac têntac ŋajam êsa. 18 Ojatu êsêac gebe sêmoasiŋ lau to têtu lau tolêlôm koleŋ ŋajamŋa. Êsêac sêmoa totêntac wapômgeŋ to sênac sam nêŋ awa êndêŋ lau sêwê kaiŋ sêwiŋ. 19 Sêŋgôm amboac tonaŋ, go sênac nêŋ awa sa êtu têm, taŋ oc mêŋêsa naŋ, ŋamôkê ŋajam gebe têtap sêŋgôŋ mateŋ jali ŋanô sa.

20 O Timote, ojop gêŋ samob, taŋ kêsêp aôm lêmam su naŋ. Ondec biŋ alôb-alôb ŋaôma to biŋ sêôc tauŋ aucŋa, taŋ sêsam gebe “Biŋ tokauc,” mago sêsau tauŋ, biŋ tau biŋ tokauc atom. 21 Lau ŋagêdô sêkôc biŋ tokauc tonaŋ sa, mago seso biŋ takêŋ gêwiŋŋa.

Moasiŋ êndêŋ amac êwac.

Copyright information for `JAE