2 Corinthians 2

Aê taêc gêjam kêtu tôŋ gêc ŋôc ŋalêlômgeŋ gebe jandêŋ amac jawac atom, gebe jaŋgôm nêm ŋalêlôm ŋawapac êsa êtiam atom. Gebe aê embe jaŋgôm amacnêm ŋalêlôm ŋawapac êsa, asa oc êŋgôm aê têtac ŋajam êsa. Lau teŋ sêmoa gebe sêŋgômŋa atom, lau taŋ gagôm nêŋ ŋalêlôm ŋawapac kêsa naŋgeŋ. Aê kato biŋ tonaŋ gebe aê embe jawac, go aŋgôm ŋoc ŋalêlôm ŋawapac êsa atom, gebe kôm tonec gêjac amac ŋawae gebe aŋgôm aê têtac ŋajam êsa. Aê kakêŋ gêwiŋ gebe aê embe jamoa totêtac ŋajamgeŋ, go amac samob amoa totêmtac ŋajam amboac tonaŋgeŋ. Aê kato papia tau tonaŋ gêdêŋ amac toŋoc ŋalêlôm ŋawapac to ŋatutucgeŋ ma tomatocsulugeŋ. Aê kato kêtu jaŋgôm nêm ŋalêlôm ŋawapac êsaŋa nec atom, kato gebe ajala aê têtac gêwiŋ amac ŋanôgeŋŋa.

Korinti sêsuc ŋac, taŋ gêgôm sec naŋ, nê biŋ ôkwi

Ŋac teŋ embe êli biŋ sa, oc êŋgôm aê tauc ŋoc ŋalêlôm ŋawapac êsa atom, êkêŋ wapac amacnêm ŋagêdô. Aê gabe jasôm gebe êkêŋ wapac êndêŋ amac samob nec atom, gabe jakôniŋ eŋ samucgeŋ atom. Ŋac tau kêtap nê sec ŋagêjô aŋga lau taêsam nêŋ sa sugac, tec kêtôm. Amboac tonaŋ galoc asa ŋalêŋ teŋ ma asuc ênê biŋ ôkwi to anam malô eŋ gebe nê ŋalêlôm ŋawapac êlêlêc e êŋgôm tau paliŋ nec atom. Kêtu tonaŋŋa aê jalêŋ biŋ amac gebe êtôc nêm têmtac gêwiŋ eŋŋa ênêc awê êndêŋ eŋ êtiam. Papia taŋ kato gêdêŋ amac naŋ, ŋam tau tonec gebe jansaê amac gebe jajala amac oc taŋem wamu aêŋoc biŋ samob me masi. 10 Amac embe asuc ŋac teŋ nê biŋ ôkwi, aê oc jasuc ôkwi amboac tonaŋ. Biŋ jasuc ôkwiŋa teŋ embe ênêc, oc jasuc ôkwi êtu janam amac saŋa jakô Kilisi laŋônêm. 11 Aêac tanac jao tauŋ êndêŋ Sadaŋ gebe ênsau êc aêac atom. Aêac tajam kauc ênê gêŋlêlôm atom.

Paulu gêmoa Troas tonê ŋalêlôm ŋatutucgeŋ

12 Gêdêŋ taŋ gaô lasê Troas gabe jasôm Kilisinê ŋawae ŋajam lasê naŋ, galic gebe Apômtau gêlêc katam teŋ su gêdêŋ aê gebe janam kôm. 13 Mago gamoa totêtac malôgeŋ atom, ŋam gebe katap lasic Titi sa atom, tec kêkam êsêac lemeŋ ma gaja Makedonia.

14 Mago daŋge êndêŋ Anôtô. Eŋ kêkêŋ aêac, taŋ Kilisi gêbiŋ aêac tôŋ naŋ, awaka ênê wae kêku ŋacjo tuluŋa sa. Ma kêkêŋ aêac gebe aoc Kilisinê wae lasê ênam gamêŋ samob auc êtôm ŋamalu ŋajam, taŋ gêjam gamêŋ popoc naŋ. 15 Gebe Anôtô gêlic aêac atu Kilisinê gêŋmalu amoa lau, taŋ Anôtô ênam êsêac kêsi to lau, taŋ sênaŋa naŋ ŋalêlôm. 16 Lau ŋamakeŋ sêŋu amboac ŋasu gêmacanôŋa, taŋ geseŋ êsêac naŋ. Lau ŋamakeŋ sêŋu amboac ŋamalu ŋajam, taŋ kêsa aŋga gamêŋ sêŋgôŋ mateŋ jaliŋa ma kêkêŋ êsêac sêŋgôŋ mateŋ jali. Asa kêtôm sakiŋ amboac tonaŋ. 17 Aêac atulu Anôtônê mêtê amboac lau taêsam sêgôm kêtu awaŋa naŋ atom. Anôtô kêsakiŋ aêac, tec asôm ênê mêtê lasê toŋalêlôm ŋawageŋ akô Anôtô laŋônêm, asôm kêtôm Kilisi gêbiŋ aêac tôŋ.

Copyright information for `JAE