2 Corinthians 3

Poac wakuc ŋasakiŋwaga

Galoc amac alic aêac amboac akiaŋ tauŋ sa kêtiam me. Me moae aêac apô lêna papia êwa aêac sa êndêŋ amacŋa, me apô lêna amacnêm papia êwa aêac sa êndêŋ lauŋa kêtôm lau ŋagêdô sêkôc-sêkôc nec me. Aêacma papia êwa aêac saŋa naŋ amac taôm. Papia tau teto kêsêp aêacma ŋalêlôm, lau samob têtôm gebe sêjala to sêsam. Biŋ tau gêc awê gebe amac atu Kilisinê papia, taŋ kêkêŋ gêdêŋ aêac gebe asakiŋ. Eŋ keto papia tau ŋa busa kêsêp poc tapa atom, keto ŋa Anôtô mata jali nê Ŋalau kêsêp ŋamalacnêŋ ŋalêlôm.

Kilisi kêwaka aêac akêŋ gêwiŋ sa e ôliŋ andaŋ Anôto, tec asôm tonaŋ. Aêac tauŋ atôm gebe tauŋ taêŋ ênam biŋ to anam kôm amboac tonaŋ atom. Aêac atôm kôm tau naŋ ŋam kêsêp Anôtôŋageŋ. Eŋ kêpuc aêac tôŋ e atu poac wakuc ŋasakiŋwaga. Poac wakuc tau ŋam kêsêp biŋsu tetoŋa atom, kêsêp Ŋalau, gebe biŋsu tetoŋa tec geseŋ ŋamalac su, mago Ŋalau kêkêŋ êsêac sêŋgôŋ mateŋ jali.

Biŋsu taŋ Anôtô keto kêsêp poc naŋ, mêŋkêsa toŋawasigeŋ e lau Israel têtôm gebe sêlic Mose laŋôanô atom kêtu ŋawasi, taŋ gêjam laŋôanô auc naŋŋa. Tageŋ ŋawasi tau tonaŋ gê su kêtiam. Biŋsu taŋ kêtu gêmacanô ŋasakiŋwaga embe êmêŋ toŋawasi amboac tonaŋ, go ŋawasi, taŋ êsap sakiŋ Ŋalauŋa tôŋ naŋ, oc êlêlêc su. Sakiŋ taŋ kêmêtôc ŋamalac gebe sênaŋa naŋ, kêtap ŋawasi sa, ma sakiŋ, taŋ kêmasaŋ ŋamalacnêŋ biŋ e Anôtô gêlic êsêac têtu lau gêdêŋ naŋ, kêtap ŋawasi sa kêlêlêc su atom me. 10 Tec ŋawasi ônêŋa embe tanam dôŋ êpi ŋawasi tonec, oc talic gebe ŋawasi ŋanô atom, ŋam gebe sakiŋ tonec ŋawasi kêlêlêc ŋêŋgeŋ su. 11 Embe gêŋ, taŋ ê su naŋ, êtap ŋawasi amboac tonaŋ sa, go gêŋ, taŋ ênêc teŋgeŋŋa naŋ, êtap ŋawasi sa êlêlêc su.

12 Aêac akêŋ mateŋ biŋ amboac tonaŋ, tec amoa totêntac kêpa sugeŋ. 13 Aêac atôm Mose atom. Eŋ gêsaŋ laŋôanô ŋa obo auc, gebe lau Israel sêlic ŋawasi ê su ênaŋa aŋga laŋôanô naŋ atom. 14 Ma êsêacnêŋ ŋalêlôm ŋadani kêsa. Kêtôm têm sêsam poac laŋgwa ŋabiŋ, go obo tonaŋ gêsaŋ biŋ auc ŋapaŋ e mêŋgêdêŋ galoc, sêkôc obo tau su atom, gebe Kilisi taugeŋ kêtôm gebe êkac obo tau su. 15 Biŋŋanô, kêtôm têm samob, gêŋ sêsam Mosenê biŋ lasê naŋ, obo tau tonaŋ gêsaŋ êsêacnêŋ ŋalêlôm auc e mêŋgêdêŋ galoc. 16 Mago Israel embe sênam tauŋ ôkwi êndêŋ Apômtau, go êkac obo tau su. 17 Apômtau eŋ Ŋalau. Ma Apômtaunê Ŋalau embe êmoa êwiŋ ŋamalac, go êŋgamboac êsêac su sêmoa nêŋ lêtêgeŋ. 18 Aêac tec obo gêsaŋ aêac laŋôŋanô auc atom nec, tatôm tasalakatu, taŋ Apômtaunê ŋawasi jakêpô lau e Apômtau Ŋalau êkêŋ aêac tapô tauŋ ôkwi tatôm eŋ tau katu ma tawê kaiŋ ŋawasi to ŋawasi.

Copyright information for `JAE