2 Corinthians 4

Anôtônê awamata kêsêp kunom

Anôtô taê walô aêac, tec kêkêŋ sakiŋ tonaŋ gêdêŋ aêac. Amboac tonaŋ aêac tatu goloŋ atom. Aêac akac tauŋ su aŋga gêŋ, taŋ kêsiŋ tau ma kêtôm gebe êŋgôm aêac majeŋ êsaŋa naŋ. Aêac asêlêŋ asa lêŋ dansaŋ atom ma ajam Anôtônê biŋ ôkwi atom. Aêac aoc biŋŋanô lasê akô Anôtô laŋônêm e awaka tauŋ sa gêdêŋ lau samob, taŋ sêkêŋ taŋeŋ nêŋ awa ŋalêlôm ŋa naŋ. Ŋawae ŋajam, taŋ ajam naŋ, embe êsiŋ tau, go êsiŋ tau êndêŋ lau, taŋ oc sênaŋa naŋgeŋ. Êsêac sêkêŋ gêwiŋ atom gebe nom tonec ŋaŋatausêga gêsaŋ nêŋ ŋalêlôm auc e ŋakesec kêsa ma sêlic ŋawê, taŋ kêsa aŋga ŋawae ŋajam naŋ atom. Ŋawae ŋajam tau gêwa Kilisi, taŋ kêtu Anôtô katu solop naŋ, nê ŋawasi sa. Gebe aêac ajam mêtê kêpi aêac tauŋ atom, awa Jesu Kilisi sa gebe eŋ Apômtau ma aêac tauŋ gebe atu amacnêm saki ŋwaga katu Jesuŋa. Anôtô taŋ kêsôm gebe ŋawê êsa aŋga ŋakesec naŋ, kêkêŋ aêacma ŋalêlôm ŋawê kêsa. Ŋawê tau ŋam kêsêp ajala Anôtônê ŋawasi, taŋ gêc Kilisi laŋôanô naŋ.

Mago awamata, taŋ awê kaiŋ naŋ, kêsêp aêacma ŋalêlôm amboac kêsêp ku, taŋ sêpac ŋa nom naŋ, gebe ŋaclai ŋamôkê ênêc awê gebe aŋga aêac tauŋ ma atom, aŋga Anôtônêgeŋ. Gêŋwapac tokaiŋ-tokaiŋ kêlêsuc aêacgeŋ, mago kêlêsa aêac popoc atom. Aêac aê go tauŋ, mago katuŋ gêbac atom. Lau sêjanda aêac, mago Anôtô gêwi aêac siŋ atom. Sêku aêac tulu, mago seseŋ aêac su atom. 10 Aêac aôc Jesu gêmac êndu kêpi aêac ôliŋ ŋapaŋ, gebe Jesu gêmoa mata jali eoc tau lasê êpi aêac ôliŋ amboac tonaŋgeŋ. 11 Aêac amoa mateŋ jali, mago asa paŋ gêmac ŋalêndaŋ ŋapaŋ kêtu Jesuŋa, gebe Jesu gêmoa mata jali eoc tau lasê êpi aêac ôliŋ mêtê-mêtê. 12 Amboac tonaŋ ŋaclai tamac ênduŋa gêjam kôm kêpi aêac, ma ŋaclai daŋgôŋ mateŋ jaliŋa gêjam kôm kêpi amac.

13 Teto gec gebe “Aê kakêŋ gêwiŋ tec kasôm lasê.” Ŋalau taŋ kakac ŋac tonaŋ e kêkêŋ gêwiŋ naŋ, kêkac aêac amboac tonaŋgeŋ. Tec aêac akêŋ gêwiŋ ma asôm lasê amboac tonaŋ. 14 Aêac ajala gebe Ŋac taŋ gêŋu Apômtau Jesu gêdi sa naŋ, oc êŋu aêac andi sa awiŋ Jesu to êkêŋ aêac awiŋ amac takô eŋ laŋônêmŋa. 15 Biŋ samob tonaŋ kêsa kêtu amacŋa. Anôtônê moasiŋ embe ênam sêga aŋga launêŋ, go êsêacnêŋ mec daŋgeŋa êtu dani êlêlêc e Anôtônê ŋawasi êsa.

Tasa nêŋ leŋ totakêŋ êwiŋgeŋ

16 Amboac tonaŋ aêac atu goloŋ atom. Aêac ôliŋ embe êtu sec, ma êtu sec. Mago aêacma ŋalêlôm êtu wakuc êtôm bêcgeŋ, 17 gebe ma gêŋwapac gêgôm aêac têlageŋ ma asaê amboac ŋagaô naŋ, êkêŋ ŋawasi teŋgeŋŋa kapôêŋ êIêlêc gêŋwapac su ŋêŋgeŋ. 18 Aêac mateŋ gê gêŋ, taŋ mateŋanô talic sapu naŋ, gebe gêŋ, taŋ mateŋanô talic naŋ, ê su, mago gêŋ, taŋ talic sapu naŋ, oc ênêc teŋgeŋ.

Copyright information for `JAE