2 Corinthians 6

Aêac taŋ ajam kôm awiŋ Anôtô naŋ, alêŋ biŋ amac gebe Akôc Anôtônê moasiŋ sa ŋaômageŋ atom. Anôtô kêsôm gebe

“Aê kakêŋ taŋoc aôm gêdêŋ noc ŋajam
ma gajam aôm sa gêdêŋ bêc gajam aôm kêsiŋa.”
Alic acgom, galoc noc ŋajam tau, galoc bêc gêjam aêac kêsiŋa.

Aêac agôm gêŋ teŋ, taŋ kêlênsôŋ lau naŋ atom, gebe sêmbu aêacma sakiŋ atom. Gêŋ samob, taŋ agôm naŋ, kêwaka aêac sa gebe atu Anôtônê sakiŋwaga. Aêac aôc gêŋwapac totêntac kêpa sugeŋ ma amoa toma ŋalêlôm ŋawapac. Aêac apô lêna tauŋ to aŋgôŋ jageo. Êsêac sêjac aêac to sêkêŋ aêac aŋgôŋ kapoacwalô. Aêac asêp lau sêli aweŋ sa to ŋaonda ŋalêlôm. Aêac ajam koleŋ aim tauŋ sugeŋ. Aêac aêc bêc atom to mo gêjô aêac. Aêac amoa toma ŋalêlôm ŋawa to ajala biŋ ŋam. Aêac aê launêŋ biŋ tôŋ ma amoa totêntac wapôm geŋ. Ŋalau Dêbuŋ gêwê aêac ma têntac gêwiŋ totêntac makeŋgeŋ. Aêac asôm biŋŋanô lasê ma Anôtônê ŋaclai kêpuc aêac tôŋ. Biŋgêdêŋ ŋalaukasap kêkêli aêac to gêjam aêac kêsi. Ŋagêdô tetoc aêac sa ma ŋagêdô sêgôm aêac majeŋ. Ŋagêdô sêsôm aêac waeŋ sec, ŋagêdô sêsôm waeŋ ŋajam. Ŋagêdô sêsôm aêac gebe dansaŋtêna, mago asôm biŋŋanôgeŋ. Aêac amoa amboac lau sêjam kauc aêac, mago sêjala aêac kêtu tôŋ. Aêac amoa amboac amac êndu, mago amoa mateŋ jaligac. Êsêac sêkic aêacma biŋ, mago sêjac aêac êndu atom. 10 Aêac amoa amboac lau toŋalêlôm ŋawapac, mago amoa totêntac ŋajamgeŋ ŋapaŋ. Aêac amoa amboac lau ŋalêlôm sawa, mago amoasiŋ lau taêsam. Aêac amoa amboac gêŋ teŋ gêc aêacŋa atom, mago atu gêŋ samob ŋatau.

11 O amac lau Korinti, aêac asôm ma biŋ gêdêŋ amac gêc awêgeŋ to êlêc ma ŋalêlôm ŋakatam su gêdêŋ amac. 12 Aêac agamiŋ ma ŋalêlôm gêdêŋ amac atom, mago amac agamiŋ nêm ŋalêlôm gêdêŋ aêac. 13 Akêŋ ŋajam êjô ŋajammaŋ. Aê kasôm ŋoc biŋ gêdêŋ amac amboac kasôm gêdêŋ ŋoc ŋapalê. Alêc nêm ŋalêlôm ŋakatam su êndêŋ aêac.

Aêac tatu Anôtônê lôm dabuŋ

14 Ambiŋ taôm tôŋ tamiŋ lau-sêkêŋgêwiŋ-atomwaga to anam kôm awiŋ êsêac atom. Biŋgêdêŋ agêc biŋ geo sênam kôm sêwiŋ tauŋ amboac ondoc. Ŋawê agêc ŋakesec sêsêlêŋ sêwiŋ tauŋ amboac ondoc. 15 Kilisi agêc Sadaŋ nêŋ biŋ kêpi tageŋ me. Ŋac taŋ kêkêŋ gêwiŋ agêc ŋac, taŋ kêkêŋ gêwiŋ atom naŋ, sêwê kaiŋ gêŋ tageŋ amboac ondoc. 16 Anôtônê lôm dabuŋ ma lôm gwamŋa ŋam tageŋ me. Amac ajala gebe aêac tatu Anôtô mata jali nê lôm dabuŋ kêtôm Anôtô tau kêsôm gebe

“Aê jakwê ŋoc andu sa jaŋgôŋ jawiŋ êsêac
to jasêlêŋ jamoa êsêac ŋalêlôm.
Aê oc jatu êsêacnêŋ Anôtô
to êsêac oc têtu aêŋoc lau.
17 Tec akac taôm su aŋga êsêacnêŋ ma êŋgamiŋ taôm êndêŋ êsêac.
Apômtaunê biŋ tau tonaŋ.
Amoasac gêŋ ŋatêmui atom, go jakôc amac sa
18 ma jatu amac Tamemi ma amac atu aê latucio to ŋac.
Apômtau ŋaniniŋ Ŋatau nê biŋ tau tonaŋ.”
Copyright information for `JAE