2 Corinthians 9

Tanam Anôtônê lau sa

Sakiŋ tanam Anôtônê lau saŋa tau gêc awê, tec jato ŋabiŋ êndêŋ amac êtiam atom. Aê kajala gebe nêm ŋalêlôm kêkac amac sakiŋ tonaŋŋa, tec kalanem amac gêdêŋ lau Makedoniaŋa ma kasôm gebe “Lau Akaiaŋa sêmasaŋ tauŋ kêtu sakiŋ tonaŋŋa gêdêŋ jala laŋgwa sugac.” Amac waem ôlim paleŋa tonaŋ kêkêli lau taêsam ma sêkôc kôm tau sa amboac tonaŋgeŋ. Galoc jasakiŋ lasitêwai tonaŋ sêwac, gebe biŋ, taŋ kalanem amac naŋ, êwaka tau sa gebe biŋŋanô, tec amac amansaŋ taôm êtôm aê kasôm. Aê embe jawiŋ lau Makedoniaŋa ŋagêdô jawac ma jatap amac sa gebe amasaŋ taôm su atom, oc êŋgôm aêac, taŋ taêŋ kêka amac naŋ, majeŋ ŋanô. Aê gabe jasôm biŋ êpi amac majem êsaŋa nec atom. Kêtu biŋ tonaŋŋa aê taêc gêjam kêtu tôŋ gebe janac biŋsu lasitêwai tonaŋ, gebe sêsêlêŋ sêmuŋ sêndêŋ amac sêwac ma sênac dabiŋ moasiŋ, taŋ amac akêŋ ŋawae gebe asakiŋ naŋ kwanaŋgeŋ. Embe anac dabiŋ taôm amboac tonaŋ, go êwa moasiŋ tau sa gebe akêŋ kêtu aêac akac amacŋa atom, taôm nêm ŋalêlôm kêkac amac tec akêŋ.

Taêm ênam tonec acgom. Ŋac taŋ kêsê ŋawê luagêcgeŋ naŋ, oc ejoŋ ŋanô luagêcgeŋ sa. Ma ŋac, taŋ kêsê ŋawê taêsam naŋ, oc ejoŋ ŋanô taêsam sa. Lau samob sêkêŋ atôm nêŋ ŋalêlôm êkac êsêacŋa, sêkêŋ totêntac secgeŋ êtu sêkac êsêacŋa atom, gebe Anôtô têtac gêwiŋ ŋac, taŋ kêkêŋ totêtac wapômgeŋ naŋ. Anôtô kêtôm gebe êkêŋ moasiŋ samob ênam amac auc, gebe atap nêm gêŋ êôc amac tôŋŋa sa ŋapaŋ ma atap sa êlêlêc e atôm gebe aŋgôm kôm ŋajam samob, kêtôm teto gêc gebe

“Eŋ kêpalip nê gêŋ gêdêŋ lau ŋalêlôm sawa.
Ênê biŋgêdêŋ oc ênêc endeŋ tôŋgeŋ.”
10 Ŋac taŋ kêkêŋ ŋawê gêdêŋ ŋackêpalip- ŋawêwaga to kêkêŋ mo gebe eŋ êniŋ naŋ, oc êkêŋ ŋawê êndêŋ amac amboac tonaŋ ma êkêŋ êtu taêsam e amacnêm biŋgêdêŋ ŋaŋanô êtu kapôêŋ. 11 Eŋ êkêŋ amac atu lau tolêlôm gêŋ samobŋa e atôm gebe akêŋ gêŋ totêmtac wapômgeŋ. Ma aêac anam amac sa e lau sênam daŋge Anôtô êtu nêm moasiŋ tonaŋŋa. 12 Amac ajam kôm kêpi sakiŋ tonaŋ, tec gêjam Anôtônê lau sêpô lêna tauŋŋageŋ sa atom, êkêli lau taêsam sênam daŋge Anôtô. 13 Sakiŋ tonaŋ êwaka amac sa ma êkêli lau sêlambiŋ Anôtô êtu taŋem wamu to asôm Kilisinê ŋawae ŋajam lasêŋa ma êtu têmtac wapôm gêbiŋ amac tôŋ têmiŋ êsêac to ŋagêdô samobŋa. 14 êsêacnêŋ mec, taŋ teteŋ kêtu amacŋa naŋ, gêwa sa gebe sêjam aweŋ su amac kêtu moasiŋ kapôêŋanô, taŋ Anôtô kêkêŋ gêdêŋ amac naŋŋa. 15 Daŋge êndêŋ Anôtô êtu moasiŋ ŋanô, taŋ kêkêŋ gêdêŋ aêac ŋaômageŋ naŋŋa. Aêac tatôm gebe dawa moasiŋ tau sa tomalageŋ atom.

Copyright information for `JAE