2 Kings 13

Elisa geoc biŋ lasê kêtu ŋamu

14 Gêdêŋ taŋ Elisa kêtap gêmac, taŋ gebe enseŋ eŋ suŋa sa naŋ, kiŋ Israelŋa Joas kêsêp gêdêŋ eŋ gêja ma kêtaŋ e gêliŋ matasulugeŋ gêmoa eŋ laŋônêmŋa ma kêsôm gebe “O tamoc. tamoc, aôm kôtu launêŋ laukasap to lautucgoc.” 15 Ma Elisa kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôkôc talam teŋ to sôb ŋagêdô.” Amboac eŋ kêkôc talam to sôb ŋagêdô. 16 Go eŋ kêsôm gadêŋ kiŋ Israelŋa gebe “Ôkêkam talam.” Tec eŋ kêkêkam talam tau. Ma Elisa kêkêŋ lêma gêsac kiŋ lêma ŋaô. 17 Go kêsôm gebe “Ôlêc katam sauŋ gêmu oc kêpiŋa su.” Ma eŋ gêlêc su. Go Elisa kêsôm gebe “Ôpê.” Ma eŋ kêpê. Ma Elisa kêsôm gebe “Apômtaunê sôb kêku ŋacjo tuluŋa tau tonaŋ. Sôb kêku lau Suriaŋa tulu. Gebe aôm oc ônac siŋ êndêŋ lau Suriaŋa aŋga malac Apek e aôm onseŋ êsêac su.” 18 Ma eŋ kêsôm gebe “Ôkôc sôb ŋagêdô.” Tec eŋ kêkôc. Go eŋ kêsôm gêdêŋ kiŋ Israelŋa gebe “Ônac nom tau ŋa sôb.” Tec eŋ gêjac kêtu dim têlêac ma gêwi siŋ. 19 Go Anôtônê ŋac têtac ŋandaŋ gêdêŋ eŋ ma kêsôm gebe “Aôm ôna êtu 5 me 6 acgom, go ônac Suria e onseŋ su samucgeŋ, mago galoc oc ônac Suria êtu dim têlêacgeŋ.”

20 Amboac tonaŋ Elisa gêmac êndu ma êsêac sêsuŋ eŋ. Kêtôm jalageŋ gêdêŋ taŋ komô kêdabiŋ gebe êmbacnê naŋ, lau Moab nêŋ sêjaŋgowaga ŋagêdô mêŋsêlêsôŋ gamêŋ Israelŋa. Ma gêdêŋ taŋ sêsuŋ ŋac teŋ naŋ, êsêac sêlic toŋ sec teŋ amboac tonaŋ ma sêbaliŋ ŋacmatê tonaŋ kêsêp Elisanê sê. Ma gêdêŋ taŋ ŋacmatê jagêjac Elisanê ŋatêkwa ŋaô naŋ, sep tageŋ ŋac tau mata jali kêsa ma gêdi sa kêkô.

21 

13:22— 18:8 Kiŋ gamêŋ luagêcŋa nêŋ miŋ ŋagêdô kêsêp ŋasawa tonec. Lau Asuria sêô lasê gamêŋ Israelŋa ma ŋacjo tonaŋ sêku malac Samaria tulu ma sêwê lau Israel taêsam jasêŋgôŋ kapoacwalô aŋga Asuria.

Copyright information for `JAE