2 Kings 18

Seseŋ Samaria su

Gêdêŋ taŋ kiŋ Hesekia nê jala kiŋŋa kêtu aclê naŋ, ma kiŋ Israelŋa Ela latu Hosea nê jala kiŋŋa kêtu 7 naŋ, kiŋ Asuriaŋa Salmanaser gêmêŋ Samaria ma kêgi malac tau auc, 10 e jala têlêac gêbacnê su acgom, kêku malac tau tulu. Biŋ tonaŋ kêsa gêdêŋ taŋ Hesekia nê jala kêtu 6 ma kiŋ Israelŋa Hosea nê jala kêtu 9 naŋ. 11 Kiŋ Asuriaŋa kêkôc lau Israel su sêja Asuria ma kêkêŋ êsêac sêŋgôŋ malac Hala to bu Gosanŋa Habor ŋatali ma lau Meder nêŋ malac kapôêŋ ŋagêdô, 12 gebe êsêac taŋeŋ wamu Apômtau, nêŋ Anôtô nê awa atom ma sêgôm ênê poac popoc to sêgêli Apômtaunê sakiŋwaga Mose nê biŋsu samob. Êsêac sêkêŋ taŋeŋ ma taŋeŋ wamu atomanô.

Lau Asuria sejoŋ malac Jerusalem

13 Gêdêŋ taŋ kiŋ Hesekia nê jala kiŋŋa kêtu 14 naŋ, kiŋ Asuriaŋa Senakerib kêpi malac Judaŋa ŋajaŋa samob gêmêŋ ma kêku tulu. 14 Ma Judanêŋ kiŋ Hesekia kêsakiŋ biŋ gêdêŋ kiŋ Asuriaŋa gêja malac Lakis ma kêsôm gebe “Aê gagôm keso. Ôwê aê siŋ. Biŋ samob, taŋ aôm embe ôsôm gebe jaŋgômŋa naŋ, oc jaŋgôm. “ Ma kiŋ Asuriaŋa kêsôm gebe êkôc silber ŋadôŋ 300 ma gold ŋadôŋ 30 aŋga kiŋ Judaŋa Hesekia nê. 15 Ma Hesekia kêkêŋ silber samob, taŋ gêc Apômtaunê lôm dabuŋ to kiŋnê andu ŋakanom naŋ gêdêŋ eŋ. 16 Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Hesekia kêkac gold, taŋ eŋ tau gêjac kêkwa Apômtaunê lôm dabuŋ ŋakatam to sagiŋtêkwa katam ŋa auc naŋ su ma kêkêŋ gêdêŋ kiŋ Asuriaŋa. 17 Ma kiŋ Asuriaŋa kêsakiŋ siŋwaga toŋ kapôêŋ teŋ aŋga Lakis gebe ênac siŋ êndêŋ Hesekia aŋga Jerusalem. Ênê siŋsêlêc têlêac tonec Tartan agêc Rabsaris ma Rabsake sêjam gôliŋ lau tau. Gêdêŋ taŋ êsêac sêô lasê Jerusalem naŋ, êsêac sêkô intêna, taŋ lau sêmasaŋ ŋakwêwaga sêjam kôm sêmoa naŋ, to busawa, taŋ bu keseleŋ aŋga bugêjactoŋ ŋaôŋa kêsa gêmêŋ naŋ. 18 Go êsêac sêmôêc kiŋ Hesekia gebe êmêŋ. Tec kiŋnê lau têlêac tonec Hilkia latu Eliakim, taŋ gejob kiŋnê andu naŋ, agêc kêlêpêwaga Sebna ma Asap latu Joa, taŋ gejob andu papiaŋa naŋ, dêdêŋ êsêac sêja.

19 Ma Rabsake kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Asôm êndêŋ Hesekia gebe kiŋ kapôêŋ Asuriaŋa kêsôm amboac tonec gebe ‘Aôm taêm kêka asa tec gômoa. 20 Aôm oc taêm gêjam gebe biŋ agwaagwageŋ oc kêtôm gebe êkêŋ kauc to ŋaclai siŋŋa me. Aôm taêm kêka asa tec gôli taôm sa gêdêŋ aê. 21 Ôlic acgom, aôm kôkêŋ matam Aiguptu, taŋ kêtôm siŋ, taŋ tulu ma gêguŋ lau samob, taŋ sêpuc kêtu tôc naŋ, lemeŋ lasê naŋ. 22 Kiŋ Aiguptuŋa Parao gêgôm tonaŋ gêdêŋ lau samob, taŋ taêŋ kêka eŋ naŋ. Ma abe asôm êndêŋ aê gebe “Aêac taêŋ kêka ma Apômtau Anôtô.” Amboac ondoc Hesekia geseŋ Anôtô tau nê gamêŋ ŋabau to altar su ma kêjatu lau Juda to Jerusalem gebe “Amac anam sakiŋ aŋga altar Jerusalemŋageŋ”. 23 Ŋajam, alic acgom, aôm embe ôtôm gebe ôtap lau sa têtôm gebe sêŋgôŋ hos ŋaô êtu tôŋ, go ŋoc ŋatau, kiŋ Asuriaŋa, oc êkêŋ hos 2,000 êndêŋ aôm. 24 Aôm taêm kêka lau Aiguptu nêŋ kareta to lau, taŋ sêŋgôŋ hos ŋaô naŋ ma gobe ôjanda ŋoc ŋatau nê sakiŋwaga ŋasec tageŋgeŋ amboac ondoc. 25 Ma teŋ gêwiŋ. Aê kapi gamêŋ tonec gebe janseŋ malac tonec su ma Apômtau gêlôc atom me. Apômtau kêsôm gêdêŋ aê gebe “Ôpi gamêŋ tonaŋ naonseŋ su.” ’”

26 Go Hilkia latu Eliakim agêc Sebna ma Joa sêsôm gêdêŋ Rabsake gebe ac ateŋ aôm gebe ôsôm biŋ ŋa aweŋ Aramai êndêŋ nêm sakiŋwaga aêac gebe aêac aŋô aweŋ tonaŋ kêtu tôŋ. Ôsôm biŋ ŋa aweŋ Ebolai êndêŋ aêac atom gebe oc lau, taŋ sêmoa tuŋbôm ŋaô naŋ sêŋô.” 27 Mago Rabsake kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aêŋoc ŋatau kêsakiŋ aê gebe jasôm biŋ samob tonaŋ êndêŋ aôm to nêm ŋataugeŋ me. Aê kasôm biŋ gêdêŋ lau, taŋ sêŋgôŋ tuŋbôm ŋaô ma oc sêniŋ tauŋnêŋ tac to sênôm tauŋnêŋ mêp têtôm amac oc aŋgôm naŋ, amboac tonaŋgeŋ.”

28 Go Rabsake kêkô ma gêmôêc biŋ kapôêŋ ŋa aweŋ Ebolaiŋa gebe “Aŋô lau Asuriaŋa nêŋ kiŋ kapôêŋ nê biŋ. 29 Kiŋ kêsôm amboac tonec gebe ‘Akêŋ êwiŋ Hesekia atom gebe eŋ kêsau gêôc amac gebe eŋ oc êtôm atom gebe ênam amac kêsi aŋga aê lemoc. 30 Hesekia embe êkac amac gebe taêm êka Apômtau ma êsôm gebe “Apômtau oc ênam aêac kêsi biŋŋanôgeŋ ma oc êkêŋ malac tonec êsêp kiŋ Asuriaŋa lêma atom” naŋ, akêŋ êwiŋ atom.’ 31 Akêŋ taŋem Hesekia atom. Gebe kiŋ Asuriaŋa kêsôm amboac tonec gebe ‘Asa amêŋ aŋga nêm malac ma akêŋ taôm êndêŋ aê, go amac samob oc aniŋ taômnêm wain ŋanô to ka ŋanô ma anôm bu aŋga taômnêm bu mata 32 e aê jawac ma jakôc amac ana gamêŋ, taŋ kêtôm amac taômnêm gamêŋ naŋ. Polom to wain ma mo to kôm wainŋa ma ka katêkwi to lêp gêc gamêŋ tonaŋ gebe amac oc amoa matem jali ma amac êndu atom. Hesekia embe ênsau amac ma êsôm gebe “Apômtau oc ênam aêac kêsi,” naŋ akêŋ taŋem atom. 33 Lau tenteŋlatu ŋagêdô nêŋ anôtôi oc sêjam nêŋ gamêŋ kêsi aŋga kiŋ Asuriaŋa nê lêma me masi. 34 Hamat ma Argad nêŋ anôtôi sêmoa ondoc. Sepawaim to Hena ma Iwa nêŋ anôtôi sêmoa ondoc. Êsêac sêjam Samaria kêsi aŋga aê lemoc atom. 35 Gamêŋ samob tonaŋ nêŋ anôtôi nêŋ teŋ gêjam nê gamêŋ kêsi aŋga aê lemoc me masi, tec abe Apômtau oc ênam Jerusalem kêsi aŋga lemoc nec.’”

36 Mago lau tau sêjam tauŋ tôŋ ma sêjô ênê biŋ teŋ atom gebe kiŋ gêjac jaô êsêac gebe “Ajô ênê biŋ atom.” 37 Go Hilkia latu Eliakim, taŋ gejob kiŋnê andu naŋ, agêc kêlêpêwaga Sebna ma Asap latu Joa, taŋ gejob andu papiaŋa naŋ, tonêŋ ŋakwê gêŋgicŋa dêdêŋ Hesekia sêja ma sêsôm Rabsake nê biŋ gêdêŋ eŋ.

Copyright information for `JAE