2 Kings 23

Josia geseŋ sakiŋ anôtôi Jabaŋa su

Go kiŋ kêkalem lau Juda to Jerusalem nêŋ laumata gebe sêkac sa sêwiŋ eŋ. Ma kiŋ kêpi Apômtaunê lôm dabuŋ gêja gêwiŋ lau Juda to Jerusalemŋa samob ma dabuŋwaga to propete ma lau ŋagêdô samob, lau kapôêŋ to lau sauŋ kêtômgeŋ. Ma kiŋ tau kêsam Biŋsu ŋabuku, taŋ têtap sa aŋga lôm dabuŋ naŋ lasê. Ma kiŋ kêkô kêsi alê ma kêmoatiŋ poac teŋ gêwiŋ Apômtau gebe taŋa wamu eŋ ma êmansaŋ ênê biŋsu to jatu ma ŋagôliŋ tonê ŋalêlôm samuc ma tonê katu samuc ma êŋgôm poac ŋabiŋ samob, taŋ teto gêc buku tau naŋ, ŋanô asa. Ma lau samob sêmoatiŋ poac tonaŋ sêwiŋ.

Go kiŋ Josia kajatu dabuŋwagasêga Hilkia to nê dabuŋwaga ŋagêdô ma lau-sejop-lôm-dabuŋ-ŋasacgêdôwaga gebe sêkôc gêŋ samob, taŋ gêjac sakiŋ Bal to anôtôo Asera ma utitalata ŋawae naŋ êsa aŋga lôm dabuŋ êna. Kiŋ tau kêkêŋ ja geŋ gêŋ samob tonaŋ aŋga malac Jerusalem ŋamagê, aŋga gaboaŋ Kidronŋa. Go kêsôm gebe sêkôc ŋataê sêna Betel. Ma eŋ kêkôc anôtôi jaba ŋadabuŋwaga, taŋ kiŋ Judaŋa sêjatu gebe sêkêŋ da êndêŋ anôtôi jaba aŋga lau Juda nêŋ malac to gamêŋ kêdabiŋ Jerusalem naŋ, ma dabuŋwaga, taŋ sêkêŋ da gêdêŋ Bal to oc ma ajoŋ to utitalata naŋ samob su. Go eŋ kêkôc Aseranê ŋakatu su aŋga Apômtaunê lôm dabuŋ jakêsa Jerusalem ŋamagê gêdêŋ gaboaŋ Kidronŋa gêja ma kêkêŋ ja geŋ su, go kêsac ŋagasi popoc kêtu kekop ma kêpalip kêpi gamêŋ sêôŋa. Eŋ kêtuc lau mockaiŋo to mockaiŋŋa nêŋ andu, taŋ gêjac têku Apômtaunê lôm dabuŋ naŋ popoc. Aŋga tonaŋ lauo sêwa obo, taŋ geŋ kaleŋ gêsaŋ anôtôo Asera nê ŋakatu auc. Ma eŋ kakôc dabuŋwaga samob, taŋ sêmoa malac kapôêŋ Judaŋa naŋ, su sêmêŋ Jerusalem ma eŋ gêsêŋ altar, taŋ êsêac sêkêŋ da naŋ, su aŋga Geba e gêdêŋ Berseba. Eŋ geseŋ ŋalau sec nêŋ altar su amboac tonaŋgeŋ. Altar tau kêkô kêsi gôliŋwaga malacŋa Josua nê sacgêdô ŋagasêŋa. Gamêŋ ŋabau ŋadabuŋwaga tonaŋ têtôm gebe sênam sakiŋ aŋga Apômtaunê lôm dabuŋ aŋga Jerusalem atom, mago êsêac têtôm gebe sêniŋ polom ŋaluc sêwiŋ nêŋ lau dabuŋwaga ŋagêdô. 10 Kiŋ Josia geseŋ gamêŋ Topet aŋga gaboaŋ Hinonŋa ŋadabuŋ su gebe teŋ êkêŋ nê latu me latuo êtu daja êndêŋ anôtô Molok êtiam atom. 11 Eŋ kêkôc hos samob, taŋ kiŋ Judaŋa sêkêŋ kêkô lôm dabuŋ ŋasacgêdô to laumata Natan Melek nê andu ŋagala gebe tetoc oc sa naŋ su ma kêkêŋ ja geŋ kareta, taŋ gêjac sakiŋ ocŋa ŋawae naŋ. 12 Kiŋ Judaŋa sêboa altar ŋagêdô sa aŋga balêm, taŋ kêkô Ahasnê andu ŋasalôm ŋaô naŋ, ma Manase gêboa altar ŋagêdô sa aŋga Apômtaunê andu ŋamalacluŋ luagêc. Kiŋ Josia kêtuc altar samob tonaŋ popoc ma kêbaliŋ altar ŋapopoc kêsêp bu Kidron. 13 Ma Josia geseŋ gamêŋ ŋabau ŋaaltar, taŋ kiŋ Salomo kêkwê kêkô Jerusalem ŋaoc kêpi ŋa ma lôc Katêkwi gêmu kêsaŋa ŋadabuŋ su. Gamêŋ ŋabau tonaŋ gêjac lau Sidon nêŋ anôtôo alôb-alôb Astarte ma lau Moab nêŋ anôtô alôb-alôb Kemos ma lau Amon nêŋ anôtô alôb-alôb Milkom ŋawae. 14 Kiŋ Josia kêtuc alê gwam popoc ma kêsap anôtôo Asera nê ŋakatu tulu go kêkêŋ ŋamalac nêŋ ŋatêkwa gêjam gêŋ alôb-alôb tonaŋ ŋamala aucgeŋ.

15 Nebat latu Jerobeam, taŋ gêwê lau Israel sêgôm sec naŋ gêboa gamêŋ ŋabau to altar teŋ sa aŋga Betel. Gamêŋ ŋabau to altar tonaŋ Josia geseŋ su ma kêtuc altar ŋapoc tau popoc e lêsim-lêsimgeŋ. Ma kêkêŋ Aseranê ŋakatu ja geŋ su. 16 Ma gêdêŋ taŋ Josia kêkac tau ôkwi naŋ, eŋ gêlic sêô ŋagêdô gêc gamêŋ ŋabau. Tec kêsakiŋ lau gebe sêkôc ŋatêkwa su ma sêkêŋ ŋatêkwa tau kêsa ja aŋga altar ŋaô. Kêtu tonaŋŋa eŋ geseŋ altar tau ŋadabuŋ su kêtôm Apômtaunê biŋ, taŋ propete kêsôm lasê gêdêŋ taŋ Jerobeam gêlic om ma kêkô kêsi altar tau naŋ. Kiŋ Josia kêsala gamêŋ e gêlic propete tau, taŋ geoc biŋ tau lasê naŋ, nê sêô gêc. 17 Eŋ kêtu kênac gebe “Asanê sêô tonaŋ.” Ma lau malacŋa sêjô eŋ awa gebe “Anôtônê ŋac, taŋ gêmêŋ aŋga Juda ma geoc gêŋ tau lasê, taŋ aôm gôgôm gêdêŋ altar Betelŋa naŋ, nê sêô tonaŋ.” 18 Josia kêsôm gebe “Eŋ ênêcŋa, ŋac teŋ êmoasac ênê ŋatêkwa atom.” Amboac tonaŋ sêjam ênê ŋatêkwa ôkwi atom. Ma sêkôc propete, taŋ gêmêŋ aŋga Samaria naŋ, nê atom amboac tonaŋgeŋ. 19 Josia geseŋ gamêŋ sakiŋ jabaŋa, taŋ kiŋ Israelŋa sêmasaŋ e sêgôm Apômtau têtac ŋandaŋ kêsa ŋa gêŋ tonaŋ naŋ, su aŋga Israel nêŋ malac kapôêŋ samob tomalageŋ. Eŋ gêgôm gêŋ, taŋ gêgôm aŋga Betel naŋ, gêdêŋ altar samob. 20 Eŋ gêjac gamêŋ ŋabau ŋadabuŋwaga, taŋ sêmoa naŋ, êndu sêsac altar ŋaô ma kêkêŋ ŋamalac ŋatêkwa ja geŋ gêsac altar tau ŋaô amboac tonaŋgeŋ. Go eŋ gêmu gêja Jerusalem kêtiam.

Josia kêmasaŋ Pasa

21 Ma kiŋ kêjatu lau gebe “Atoc Apômtau, amacnêm Anôtô, sa ma alic om Pasa êtôm teto gêc Poac ŋabuku.” 22 Gebe sêlic om Pasa gêdêŋ lau gôliŋ waga, taŋ sêjam gôliŋ Israel naŋ, nêŋ têm e gêdêŋ kiŋ Israel me Judaŋa nêŋ têm atom amboac tonaŋgeŋ. 23 Mago gêdêŋ taŋ Josia gêjam gôliŋ gamêŋ jala 18 su naŋ, êsêac tetoc Apômtau sa ma sêlic om Pasa aŋga Jerusalem.

24 Ma teŋ gêwiŋ. Josia geseŋ lau-seoc-biŋ-lasêŋa to mectomaŋ ma ŋakatu to anôtôi jaba ma gêŋ alôb-alôb samob, taŋ kêtap sa aŋga gamêŋ Judaŋa to Jerusalem naŋ su. Eŋ gêgôm gêŋ tonaŋ gebe êŋgôm biŋ, taŋ teto gec Poac ŋabuku, taŋ dabuŋwaga Hilkia kêtap sa aŋga Apômtaunê andu naŋ, ŋanô êsa. 25 Kiŋ teŋ gêjam sakiŋ Apômtau tonê ŋalêlôm samuc, tonê katu samuc ma tonê ŋaclai samuc ma taŋa wamu Mosenê ŋalô kêtôm eŋ gêmoa gêmuŋ eŋ ma teŋ kêdaguc eŋ atom amboac tonaŋgeŋ.

26 Mago Apômtau gêwi nê têtac ŋandaŋ sec, taŋ kêlakoc lau Juda naŋ, siŋ atom gebe Manasenê lêŋ geo gêgôm eŋ têtac ŋandaŋ kêsa ŋanôgeŋ. 27 Ma Apômtau kêsôm gebe “Aê jatiŋ lau Juda su aŋga laŋôcnêm amboac katiŋ Israel su ma jambaliŋ malac Jerusalem, taŋ kajaliŋ sa naŋ, to andu, taŋ kasôm gebe ŋoc ŋaê anêc ŋalêlôm naŋ siŋ.”

28 Gêŋ ŋagêdô samob, taŋ kiŋ Josia gêgôm naŋ, teto gêc kiŋ Judaŋa nêŋ miŋ ŋabuku. 29 Gêdêŋ taŋ Josia kêtu kiŋ naŋ, kiŋ Aiguptuŋa Neko gêwê nê siŋwaga sêja bu Euprat gebe ênac siŋ êndêŋ kiŋ Asuriaŋa. Kiŋ Josia gebe naêndac eŋ, tec Parao Neko gêlic eŋ ma gêjac eŋ êndu aŋga Megido. Ma Josianê sakiŋwaga sêkêŋ ênê ŋawêlêlaŋ gêsac kareta aŋga Megido ma sêkôc eŋ sêja Jerusalem ma sêsuŋ eŋ aŋga taunê sêô. Ma lau Juda sêjaliŋ Josianê latu Joahas sa ma seŋ oso eŋ kêtu kiŋ gêjô tama su.

30 

23:31—24:7 Ŋamadiŋ tonec gêjac miŋ biŋ taŋ kêsa gêdêŋ taŋ Judanêŋ kiŋ Joahas to Joiakim, taŋ gêjô eŋ su naŋ, sêjam gôliŋ gamêŋ Judaŋa.

Copyright information for `JAE