2 Kings 4

Elisa agêc awê Sunemŋa

Gêdêŋ bêc teŋ Elisa gêja Sunem. Awê tolêlôm teŋ gêmoa tonaŋ. Eŋ kêkac eŋ gebe êniŋ gêŋ aŋga ênê. Amboac tonaŋ gêdêŋ têm samob, taŋ eŋ kêsa intêna tonaŋ naŋ, kêsô gêdêŋ eŋ gêja gebe êniŋ gêŋ. Ma awê tau kêsôm gêdêŋ nê akweŋ gebe “Ôlic acgom, aê kajala gebe ŋac tônê eŋ Anôtônê ŋac dabuŋ teŋ, taŋ kêsa aêacnêŋ intêna ŋapaŋgeŋ naŋ. 10 amansaŋ balêm sauŋ teŋ tosagiŋ aŋga ŋadeŋ ŋaôŋa ma takêŋ mê to tebo ma lêpôŋ to lamp teŋ êkô êtu eŋŋa. Ma eŋ embe êndêŋ aêac êmêŋ, go êŋgôŋ tonaŋ.”

11 Gêdêŋ bêc teŋ eŋ gêô lasê tonaŋ ma kêsô nê balêm gêja ma kêlêwaŋ tau. 12 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga Gehasi gebe “Ômôêc awê Sunemŋa tonaŋ.” Eŋ gêmôêc awê tau mêŋkêkô eŋ laŋônêmŋa. 13 Ma Elisa kêsôm gêdêŋ Gehasi gebe “Galoc ôsôm êndêŋ awê tau gebe ‘Gôlicgac me, aôm gôgôm gêŋlêlôm taêsam tonec kêtu aêagêcŋa, tec aê jakêŋ asageŋ êndêŋ aôm êjô. Aê jamansaŋ biŋ teŋ endeŋ kiŋ êtu aômŋa me êndêŋ ŋac siŋsêlêc me masi.’” Awê tau gêjô eŋ awa gebe “Aê gamoa gawiŋ ŋoc lau.” 14 Ma Elisa kêtu kênac Gehasi gebe “Jaŋgôm gêŋ asageŋ êtu eŋŋa.” Eŋ gêjô ênê biŋ gebe “Êne latu masi, ma nê akweŋ kêtu ŋamalacanô sugac.” 15 Go Elisa kêsôm gebe “Ômôêc eŋ.” Gêdêŋ taŋ eŋ gêmôêc eŋ naŋ, awê tau kêkô sacgêdô. 16 Ma Elisa kêsôm gebe “Êndêŋ jala teŋ, ŋasawa amboac galoc aôm oc ôsip latôm teŋ.” Ma awê tau kêsôm gebe “O ŋoc ŋatau, kôtu Anôtônê ŋac. Ônsau nêm sakiŋwagao aê atôm.” 17 Mago awê tau taê e kêkôc latu teŋ gêdêŋ têm komô gêbacnê, kêtôm têm, taŋ Elisa kêsôm gêdêŋ eŋ naŋ.

18 Ŋapalê tau kêtu kapôêŋ ma gêdêŋ bêc teŋ eŋ gêwiŋ tama kêsa gêdêŋ lau sêjac kôm ŋanô saŋa gêja. 19 Ma eŋ kêtaŋ gêdêŋ tama gebe “Joe, ŋoc môkêcapac, ŋoc môkêcapac.” Tec tama kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga gebe “Ôkôc eŋ ôndêŋ têna êna.” 20 Go eŋ kêsip ŋapalê sa jakêkêŋ eŋ gêdêŋ têna. Ŋapalê gêŋgôŋ eŋ labum e gêdêŋ oc kêkô ŋaluŋ ma gêmac êndu. 21 Awê tau kêpi jaketoc ŋapalê gêc Anôtônê ŋac nê mê, go gêsaŋ katam auc ma kêsa gêja. 22 Go gêmôêc nê akweŋ ma kêsôm gebe “Ôsakiŋ sakiŋwaga teŋ êndêŋ aê êmêŋ ma doŋki teŋ êwiŋ gebe aê ŋagaôgeŋ jandêŋ Anôtônê ŋac jana ma jamu jamêŋ êtiam.” 23 Eŋ kêtu kênac gebe “Aôm galoc ôndêŋ eŋ ôna êtu asageŋŋa. Galoc bêc ajôŋ mêŋgêô lasê me sabat kêsa atom nec.” Awê gêjô eŋ awa gebe. “Kêtôm, ôsôm taêsam atom.” 24 Go eŋ kêkêŋ waba gêsac doŋki ma kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga gebe “Ôkac doŋki gebe êsêlêŋ ŋagaôgeŋ, êtu malô êtu aêŋa atom e jasôm êndêŋ aôm acgom.” 25 Amboac tonaŋ eŋ gêdi ma jagêô lasê gêdêŋ Anôtônê ŋac aŋga lôc Karmel.

Gêdêŋ taŋ Anôtônê ŋac gêlic awê tau gêmêŋ naŋ, eŋ kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga Gehasi gebe “Ôlic acgom, awê Sunemŋa gêmêŋ.
26 Ôlêti naôpuc eŋ tôŋ-tôŋ ma ôtu kênac eŋ gebe ‘Aôm gômoa ŋajam me. Ma nêm akweŋ gêmoa ŋajam me. Nêm ŋapalê gêmoa ŋajam me.’” Ma eŋ gêjô ênê biŋ gebe “Samob sêmoa ŋajam.” 27 Ma gêdêŋ taŋ eŋ gêô lasê gêdêŋ Anôtônê ŋac aŋga lôc tau naŋ, eŋ gêlô eŋ akaiŋ tôŋ. Ma Gehasi gêmêŋ gebe êkac eŋ su, mago Anôtônê ŋac kêsôm gebe “Ôndec eŋ gebe galic eŋ katu ôluŋ-ôluŋgeŋ. Apômtau kêsiŋ biŋ tau ma kêsôm lasê gêdêŋ aê atom.” 28 Go awê tau kêsôm gebe “Aê kateŋ ŋapalê teŋ gêdêŋ ŋoc ŋatau aôm me masi. Aê kasôm gebe ‘Aôm ônsau aê ŋaômageŋ naŋ atom me.’” 29 Go Elisa kêjatu Gehasi ma kêsôm gebe “Ôjandiŋ nêm ômbiŋkap tôŋ ma ômêŋgôm ŋoc tôc êsêp lêmam ma ôsêlêŋ. Embe ŋac teŋ êndac aôm naŋ, awam ênac eŋ atom. Ma embe teŋ ê moalêc aôm, naŋ ôjô eŋ awa atom. Ôkêŋ ŋoc tôc ênsac ŋapalê laŋôanô ŋaô.” 30 Go ŋapalê têna kêsôm gebe “Apômtau gêmoa mata jali ma aôm taôm gômoa matam jali, tec aê oc jawi aôm siŋ atom.” Amboac tonaŋ ŋac tau gêdi ma gêwiŋ awê tau gêja. 31 Gehasi gêmuŋ ma kêkêŋ tôc tau gêsac ŋapalê laŋôanô ŋaô, mago gêŋô ŋapalê nê awa teŋ me kêsaê ŋapalê mata jali êsa ŋapuc teŋ atom. Tec eŋ gêmu gêja gebe êtap Elisa sa ma êsôm êndêŋ eŋ gebe ŋapalê mata jali kêsa atom.

32 Gêdêŋ taŋ Elisa mêŋgêô lasê andu naŋ, eŋ gêlic ŋapalê tomatêgeŋ gêc ênê mê. 33 Amboac tonaŋ eŋ kêsô jagêsaŋ katam auc ma keteŋ mec gêdêŋ Apômtau. 34 Go eŋ kêpi mê jakêmêtôc tau gêsac ŋapalê tau ŋaô, kêkêŋ awasuŋ gêdêŋ eŋ awasuŋ, mataanô gêdêŋ ênê mataanô ma lêma gêsac ênê lêma ma gêdêŋ taŋ eŋ jagêsac ŋapalê ŋaô naŋ, ŋapalê tau ôli ŋandaŋ kêsa. 35 Go eŋ gêdi sa kêtiam ma kêsêlêŋ gêja ma gêmêŋ aŋga andu lêlôm kêtu dim tageŋ, go jakêmêtôc tau gêsac ŋapalê tau kêtiam. Ŋapalê kêsamuc kêtu dim 7 ma mata gêlac. 36 Go eŋ gêmôêc Gehasi ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ômôêc awê Sunemŋa.” Amboac tonaŋ eŋ gêmôêc eŋ. Ma awê tau gêdêŋ Elisa gêmêŋ, tec eŋ kêsôm gebe “Ôkôc latôm sa.” Eŋ kêtu gasuc jagêu tau gêc Elisa akaiŋŋa laŋôanô gêdêŋ nom. Go kêkôc latu sa ma kêsa awê gêja.

37 

4:38-44 Propete Elisa nê miŋ luagêc kêsêp ŋamadiŋ tonec.

Copyright information for `JAE