2 Kings 5

Naemannê kole kêsêlô

Kiŋ Suriaŋa nê siŋwaga nêŋ ŋac siŋsêlêc teŋ gêmoa ŋaê Naeman. Eŋ ŋac towae ma nê ŋatau ketoc eŋ sa gebe Apômtau kêkêŋ eŋ kêku lau Suriaŋa nêŋ ŋacjo tulu. Ma kole gêjac têc eŋ auc. Gêmuŋgeŋ gêdêŋ taŋ lau Suria sêjac siŋ naŋ, êsêac sêjaŋgo ŋapalêo teŋ aŋga gamêŋ Israelŋa sêja. Ŋapalêo tonaŋ jasêkêŋ gêjam sakiŋ gêdêŋ Naemannê awê. Eŋ kêsôm gêdêŋ nê ŋatauo gebe “Ŋoc ŋatau êndêŋ propete, taŋ gêŋgôŋ Samaria naŋ, ênamaŋ oc êŋgôm ênê kole ênsêlô.” Amboac tonaŋ Naeman jakêsôm gêdêŋ nê ŋatau gebe “Ŋapalêo Israelŋa kêsôm biŋ amboac tonaŋ.” Tec kiŋ Suriaŋa gêjô eŋ awa gebe “Ônamaŋ, ma aê gabe jasakiŋ papia teŋ êndêŋ kiŋ Israelŋa.”

Amboac tonaŋ eŋ gêja. Eŋ kêkôc silber 3,000 to gold 6,000 ma ŋakwê moasiŋŋa 10 gêwiŋ.
Ma eŋ kêkêŋ papia tau gêdêŋ kiŋ Israelŋa. Biŋ tonec gêc papia tau gebe “Embe papia tonec êtap aôm sa, go ôjala gebe aê kasakiŋ ŋoc sakiŋwaga Naeman gêdêŋ aôm gebe aôm ôŋgôm ênê kole ŋajam êsa.” Gêdêŋ kiŋ Israelŋa kêsam papia tau su naŋ eŋ kêkac nê ŋakwê gêŋgic ma kêsôm gebe “Aê Anôtô me, tec janac êndu to jaŋgôm sêŋgôŋ mateŋ jaliŋa nec. Ŋac tonaŋ kêsakiŋ biŋ gêdêŋ aê gebe jaŋgôm ŋac kole tonaŋ ôli ŋajam êsa. Alic to ajala acgom, eŋ gebe êkalom siŋ.”

Gêdêŋ taŋ Anôtônê ŋac gêŋô gebe kiŋ Israelŋa kêkac nê ŋakwê gêŋgic naŋ, eŋ kêsakiŋ biŋ gêdêŋ eŋ ma kêsôm gebe “Kêtu asageŋŋa kôkac nêm ŋakwê gêŋgic. Ôkêŋ eŋ êndêŋ aê êmêŋ, go êjala gebe propete teŋ gêŋgôŋ Israel.” Amboac tonaŋ Naeman to nê hos ma kareta gêdêŋ Elisa gêja ma kêka kareta tôŋ kêkô Elisanê andu ŋasacgêdô. 10 Go Elisa kêsakiŋ ŋacjaeŋ teŋ gêdêŋ eŋ ma kêsôm gebe “Naôliŋ bu êtu dim 7 aŋga bu Jordan, go ôlim êtu selec êtiam.” 11 Mago Naeman têtac ŋandaŋ kêsa ma gêc gêja ma kêsôm gebe “Aê taêc gêjam gebe eŋ tau êsa êndêŋ aê êmêŋ ma awa ênac Apômtau, nê Anôtônê ŋaê to êkêŋ lêma ênsac kole ŋamala ma êŋgôm ôlic tau ŋajam êsa. 12 Bu Damaskusŋa Abana to Parpar ŋajam kêlêlêc bu Israelŋa atom me. Aê katôm gebe jaliŋ bu tônê ma ôlic ŋajam êsa atom me.” Amboac tonaŋ eŋ kêkac tau ôkwi gêc gêja totêtac secgeŋ. 13 Mago ênê sakiŋwaga têtu gasuc eŋ ma sêmac biŋ eŋ gebe “O tamoc, propete embe êjatu aôm gebe ôŋgôm gêŋ kapôêŋ teŋ oc aôm ôŋgôm atom me. Tec ôŋgôm biŋ, taŋ eŋ kêsôm gêdêŋ aôm gebe ‘Ôliŋ bu, go ôlim êtu selec’ naŋ maŋ.” 14 Amboac tonaŋ eŋ gim kêsêp bu Jordan kêtu dim 7 kêtôm Anôtônê ŋac nê biŋ ma nê ôli kêtu selec kêtôm ŋapalê wakuc teŋ nê ôli.

15 Go eŋ to nê lau samob, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, sêmu dêdêŋ Anôtônê ŋac tau sêja. Eŋ gêô lasê to kêkô eŋ laŋônêm ma eŋ kêsôm gebe “Gôlicgac me, aê kajala aŋga nom ŋagamêŋ samob Anôtô ŋanô teŋ gêmoa atomanô, lau Israel nêŋ tageŋ. Amboac tonaŋ ôkôc gêŋ ŋaômageŋŋa aŋga nêm sakiŋwaganê acgom.” 16 Mago Elisa kêsôm gebe “Apômtau taŋ aê gajam sakiŋ eŋ naŋ, gêmoa mata jali, tec aê gabe jakôc gêŋ teŋ atomanô.” Ma Naeman kêkac eŋ gebe êkôc, mago eŋ gêjac jao tau samucgeŋ. 17 Go Naeman kêsôm gebe “Embe masi, go ôlôc gebe sêkêŋ nom êndêŋ nêm sakiŋwaga êtôm doŋki luagêc sêmbalaŋ gebe êndêŋ ŋamu nêm sakiŋwaga gebe êkêŋ daja me da ŋagêdô êndêŋ anôtô teŋ atomanô, Apômtau tageŋ. 18 Tageŋ Apômtau êsuc nêm sakiŋwaga nê biŋ tonecgeŋ ôkwi gebe êndêŋ taŋ aê jawiŋ aêŋoc ŋatau êsô Rimonnê andu gebe ênam sakiŋ Rimon ma aê japô janduc jamoa Rimonnê andu naŋ, Apômtau êsuc aêŋoc biŋ tonaŋ ôkwi.” 19 Elisa kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôna tobiŋmalôgeŋ.”

Mago gêdêŋ taŋ Naeman gêwi eŋ siŋ ma kêsêlêŋ intêna ŋasawa dambêgeŋ naŋ,
20 Anôtônê ŋac Elisa nê sakiŋwaga Gehasi taê gêjam gêc tau gebe “Gôlicgac me, ŋoc ŋatau kêgamiŋ lêma kêtu ŋac Suriaŋa Naeman nê gêŋ, taŋ kêkôc gêmêŋ naŋŋa. Apômtau gêmoa mata jali, aê gabe jalêti jandaŋguc eŋ ma jatap gêŋ ŋagêdô sa aŋga ênê.” 21 Amboac tonaŋ Gehasi kêdaguc Naeman. Ma gêdêŋ taŋ Naeman gêlic ŋac teŋ kêlêti kêdaguc eŋ naŋ, eŋ kêsêp aŋga kareta gebe êpuc eŋ tôŋ-tôŋ ma kêtu kênac gebe “Gêŋ samob gêc ŋajam me masi.” 22 Ma eŋ gêjô eŋ awa gebe “Geŋ samob ŋajam. Ŋoc ŋatau kêsakiŋ aê gebe jasôm amboac tonec gebe ‘Lau propete aŋga gamêŋ lôc Epraimŋa nêŋ ŋac wakuc luagêc dêdêŋ aê sêmêŋ galocgeŋ, tec jateŋ gebe ôkêŋ awa silber ŋamatu teŋ ma ŋakwê omŋa luagêc êndêŋ êsêagêc.” 23 Ma Naeman kêsôm gebe “Jateŋ aôm gebe ôkôc awa ŋamatu luagêc.” Ma eŋ kêkac eŋ ma kêmasaŋ awa ŋamatu silber kêsêp talu luagêc to ŋakwê omŋa luagêc gêwiŋ ma kêkêŋ gêdêŋ nê sakiŋwaga luagêc sêbalaŋ sêmuŋ ma Gehasi kêdaguc. 24 Ma gêdêŋ taŋ eŋ jakêpi gamêŋ ŋabau naŋ, eŋ kêkôc gêŋ tau su aŋga êsêagêc lemeŋ ma kêkêŋ kêsô andu gêja. Go kêsakiŋ ŋaclagêc tau sêmu sêja. 25 Go eŋ kêsô jakêkô nê ŋatau laŋônêm. Ma Elisa kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gehasi, aôm gôja ondoc.” Ma eŋ gêjô biŋ gebe “Nêm sakiŋwaga aê gaja gamêŋ teŋ atom.” 26 Mago Elisa kêsôm gêdêŋ eŋ gebe”Aêŋoc ŋalau kêsêlêŋ gêwiŋ aôm gêdêŋ taŋ ŋac tau gêwi nê kareta siŋ gebe êpuc aôm tôŋ-tôŋ naŋ atom me. Tonaŋ ŋasawa ŋajam gebe takôc mone to ŋakwê ma kôm kaŋanôŋa to kôm wainŋa ma domba to bulimakao ma sakiŋwagao to ŋac me. 27 Amboac tonaŋ Naeman nê kole wacêsap aôm to nêm wakuc tôŋ endeŋ tôŋgeŋ.” Amboac tonaŋ Gehasi kêsa aŋga eŋ laŋônêmŋa ma kole gêjac têc eŋ e boboma amboac labi.

Copyright information for `JAE