2 Peter 2

Propete dansaŋ

Gêmuŋgeŋ propete dansaŋ dêdi aŋga lau Israel ŋalêlôm. Ma kêdôŋwaga dansaŋ oc mêŋsêsa aŋga amac ŋalêlôm amboac tonaŋ. Êsêac oc sêndôŋ mêtê geo, taŋ enseŋ ŋamalac su naŋ, ma sênsa Ŋatau, taŋ gêjam ôli êsêac su naŋ auc. Êsêac sêkic tauŋ nêŋ biŋ ma sênaŋa sebeŋ. Ma lau taêsam sêsap êsêacnêŋ lêŋ kêli ôliŋ ŋakalacŋa tôŋ, ma kêtu tonaŋŋa lau sêsôm biŋ alôb-alôb êpi biŋŋanô ŋalêŋ. Êsêac mateŋ katu gêŋ ŋawaô, tec têtulu amacnêm awa ŋa nêŋ biŋdansaŋ. Êsêacnêŋ mêtôcwaga mata gêdiŋ êsêac ŋapep wanêcgeŋ ma nêŋ ŋac enseŋ êsêac suŋa gêjac tuluc atom.

Anôtô taê labu aŋela, taŋ sêgôm sec naŋ atom. Eŋ kêtiŋ êsêac sêsêp lamboam ŋagêsuŋbôm ŋakesec sêja ma gêsô êsêac tôŋ sêmoa e êndêŋ bêc mêtôcŋa. Eŋ taê labu nom laŋgwa atom, kêkêŋ bu kêsuŋ ŋatêna geseŋ nom ŋalau, taŋ sêwi Anôtô siŋ naŋ su. Noa taŋ kêsôm biŋgêdêŋ lasê to nê lau 7 tauŋgeŋ tec Anôtô gêjam jaom êsêac. Ma Anôtô kêmêtôc malac Sodom to Gomora gebe sênaŋa, tec kêkêŋ ja geŋ êsêac su sêjaŋa. Eŋ kêkêŋ dôŋ tonaŋ gebe êkêŋ puc lau, taŋ oc sêwi Anôtô siŋ êtu ŋamu naŋ. Eŋ gêjam ŋac gêdêŋ Lot kêsi. Lot tau gêmoa tonê ŋalêlôm ŋawapacgeŋ kêtu lau alôb-alôb tonaŋ nêŋ lêŋ mockaiŋŋa. Ŋac gêdêŋ tonaŋ gêŋgôŋ êsêac ŋalêlôm ma gêlic to gêŋô nêŋ biŋ geo kêtôm bêc to bêc ma gejoŋ ênê ŋalêlôm gêdêŋ e gêmoa jageo. Apômtau kêjala ênam lau-sêkêŋ-gêwiŋwaga kêsi aŋga lêtôm ŋalêŋ ma kêjala êkôniŋ lau sec tôŋ e têtap ŋagêjô sa êndêŋ bêc mêtôcŋa ŋalêŋ amboac tonaŋgeŋ. 10 Ŋagêjô tonaŋ êtap êsêac, taŋ têntac ŋakalac kêkac êsêac e sêsa lêŋ môpŋa ma sêli biŋ sa kêpi Apômtaunê gôliŋ naŋ, sa êlêlêc su.

Êsêac lau ŋaclai sec to tetoc tauŋ sa ma têtêc lau ŋawasi ôŋa atom, sêsôm biŋ alôb-alôb kêpi êsêac gêwiŋ.
11 Aŋela tonaŋ nêŋ ŋajaŋa to ŋaclai kêlêlêc lau tonaŋ nêŋ su, mago aŋela sêpuc boa êsêac to sêkêŋ êsêac têtap Apômtaunê mêtôc sa atom. 12 Lau tonaŋ nêŋ kauc masi têtôm bôc, taŋ têna kêsu gebe ŋamalac sêlô êsêac tôŋ to sêŋguŋ êsêac êndu. Lau tonaŋ sêsôm biŋ alôb-alôb kêpi gêŋ, taŋ sêjam kauc naŋ. Êsêac oc sênaŋa têtôm bôc tau. 13 Êsêac têtap ŋandaŋ sa êjô nêŋ geo, taŋ sêgôm gêdêŋ lau naŋ. Êsêac sêjam kauc gebe sêniŋ lasam to sênôm anaboa êndêŋ ocsalô êtu têntac ŋajam ŋam. Êsêac gêŋ ŋatêmui to gêŋ sec. Embe sêniŋ gêŋ sêŋgôŋ sêwiŋ amac, go sêŋgôm nêŋ sec sênac ŋawaegeŋ. 14 Êsêac mateŋ daŋgucboa ma sêgôm sec gedeŋ tôŋgeŋ. Êsêac sêwa lip lau palê-palê ma têdôŋ nêŋ ŋalêlôm e sêjala lêŋ mateŋ katu gêŋŋa kêtu tôŋ. Anôtô kêpuc boa êsêac sugac. 15 Êsêac sêwi lêŋ ŋaŋêŋ siŋ ma sêô sic sêsa Bosoro latu Balam, taŋ têtac gêwiŋ nê geo ŋaôli naŋ, nê lêŋ. 16 Balêm kêsa lêŋ tonaŋ e Anôtô kêmêtôc eŋ kêtu nê kesoŋa. Bôc wabaŋa awamê kêsôm biŋ lasê gêjam ŋamalac awa e kêkô propetenê lêŋ meloc auc.

17 Lau tonaŋ ŋai têtôm bumata, taŋ kêpa naŋ, me têtôm tao, taŋ mu gêbuc ma kêdaba su naŋ. Anôtô kêmasaŋ gêsuŋbôm ŋakesec kêtu êsêacŋa. 18 Êsêac sêsôm biŋ lanem-lanem to biŋ agwa-agwa ma sêwa nêŋ lêŋ kêli ôliŋ ŋakalacŋa kêtu lip, gebe ênac lau, taŋ sêkac tauŋ su ŋasawa dambêgeŋ aŋga lau, taŋ sêsa lêŋ keso naŋ. 19 Lau-sêwalipwaga sêjac mata lêŋ sêŋgamboac ŋamalac su sêmoa nêŋ Iêtêgeŋŋa, mago êsêac tauŋ têtu ŋaclai enseŋ ŋamalac suŋa ŋasakiŋwaga, gebe gêŋ, taŋ kêku ŋamalac tulu naŋ, ŋamalac têtu gêŋ tau ŋasakiŋwaga. 20 Lau teŋ embe sêkac tauŋ su aŋga nom ŋagêŋ môpŋa êtu sêjala aêacnêŋ Apômtau to kêsiwaga Jesu Kilisiŋa, mago gêŋ tau embe êlênsôŋ êsêac êtiam e êku êsêac tulu, oc têtu sec êIêtêc gêmuŋŋa su. 21 Ijoc êsêacmêŋ, sêjala biŋgêdêŋ ŋalêŋ atommaŋ. Amboac ondoc sêjala su, mago sêjam dêmôêŋ biŋsu dabuŋ, taŋ sêkêŋ gêdêŋ êsêac naŋ kêtiam. 22 Biŋgôliŋ tonec ŋanô kêsa kêpi êsêac gebe

“Kêam seŋ gêŋ, taŋ sêluc siŋ naŋ kêtiam.”
Ma teŋ gebe

“Bôcanô taŋ gêliŋ bu su naŋ, jagêjac wandob kêtiam.”
Copyright information for `JAE