2 Samuel 1

Dawid gêŋô Saul gêmac êndu ŋawae

Saul gêmac êndu su ma Dawid kêku lau Amalek tulu. Eŋ gêmu gêmêŋ mêŋgêmoa Siklag bêc luagêc. Ma gêdêŋ bêc kêtu têlêacŋa ŋac teŋ mêŋgêô lasê aŋga Saulnê siŋwaga nêŋ tonê ŋakwê gêŋgic ma kekop gi eŋ môkêapac. Gêdêŋ taŋ eŋ gêô lasê gêdêŋ Dawid naŋ, ŋac tau gêu tau gêc nom ma ketoc eŋ sa. Dawid kêtu kênac eŋ gebe “Gômôêŋ aŋga ondoc.” Tec eŋ gêjô ênê biŋ gebe “Aê gaêc aŋga Israelnêŋ siŋwaga nêŋ, tec gamêŋ.” Ma Dawid kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Biŋ amboac ondoc. Ôsômmaŋ.” Ma eŋ kêsôm gêdêŋ Dawid gebe “Siŋwaga sêc su aŋga siŋmala ma ŋacjo sêjac taêsam êndu. Saul agêc latu Jonatan sêmac êndu amboac tonaŋgeŋ.” Go Dawid kêtu kênac ŋac matac tau, taŋ kêkôc ŋawae gêmêŋ naŋ gebe “Saul agêc Jonatan sêmac êndu ŋawae kêtap aôm sa ŋalêŋ amboac ondoc.” Ŋac matac gêjô ênê biŋ gebe “Aê tauc gamoa lôc Gilboa gamoa ma galic Saul geseŋ guŋ tau tôŋ ŋa nê kêm kêkô ma ŋacjonêŋ kareta to lau, taŋ sêŋgôŋ hos ŋaô naŋ, sêkapiŋ eŋ sa. Gêdêŋ taŋ eŋ kêkac tau ôkwi naŋ, gêlic aê ma gêmôêc aê. Aê gajô eŋ awa gebe ‘Aê tec gamoa.’ Eŋ kêtu kênac aê gebe ‘Aôm asa.’ Ma aê gajô eŋ awa gebe ‘Aê ŋac Amalek teŋ.’ Go eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Ômôêŋ ma ônac aê êndu. Matocanô kêtu talô su, tageŋ matoc jali gamoa.’ 10 Amboac tonaŋ aê katu gasuc eŋ jagajac eŋ tomatêgeŋ gebe aê kajala gebe eŋ oc êmoa atom. Go aê kakôc sunsuŋ kiŋŋa su aŋga môkêapac ma joc aŋga lêmadambê tec kajoŋ gadêŋ aôm, ŋoc apômtau gamêŋ.”

11 Go Dawid lêma kêsêp nê ŋakwê ma kêkac gêŋgic ma lau samob, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ, sêgôm amboac tonaŋgeŋ. 12 Ma sêpuc taŋiboa sa ma têtaŋ to sêjam dabuŋ mo e oc jakêsêp kêtu Saul agêc nê latu Jonatan ma Apômtaunê lau Israel, taŋ siŋ geseŋ êsêac su naŋŋa. 13 Ma Dawid kêsôm gêdêŋ ŋac matac, taŋ kêkôc ŋawae gêmêŋ naŋ gebe “Aôm aŋga ondoc.” Ma eŋ gêjô eŋ awa gebe “ Ŋac jaba Amalek teŋ latu aê, mago gamoa nêm gamêŋ.” 14 Go Dawid kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Amboac ondoc tec kôtêc taôm atom ma lêmam kêpi Apômtaunê ŋac, taŋ geŋ oso eŋ naŋ, ma gôjac eŋ êndu.” 15 Go Dawid gêmôêc lau matac nêŋ ŋac teŋ gêmêŋ ma kêsôm gebe “Ôna, ônac eŋ êndu.” Amboac tonaŋ eŋ jagêjac ŋac Amalekŋa tonaŋ e gêmac êndu. 16 Dawid kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Nêm dec êpi aôm taôm gebe aôm taôm kôkic nêm biŋ ŋa taôm awamsuŋ gêdêŋ taŋ kôsôm gebe ‘Aê gajac Apômtaunê ŋac, taŋ geŋ oso eŋ naŋ êndu naŋ.’”

Dawid kêtaŋ taŋiboa kêtu Saul agêc Jonatanŋa

17 Go Dawid gêga wê taŋiboaŋa tonec kêpi Saul agêc latu Jonatan 18 ma kêjatu gebe têndôŋ wê tau êndêŋ lau Juda ma teto kêsêp Jasarnê buku.

19 “Ojae Israel, sêjac nêm waem êndu gêc nêm lôc ŋaô.
Ojae, nêm siŋsêlêc ŋactêkwa sêjaŋagoc.
20 Asôm lasê aŋga Gat atom
ma anac miŋ aŋga Askalon ŋamalacluŋ atom
gebe lauo Pilisti têtu samuc atom
ma lau samuc latuŋio sênam lasê atom.

21 “Amac lôc Gilboa, maniŋ to kom
êpi amac atom, atu gamêŋ gasaŋ.
Gebe seseŋ siŋsêlêcnê lautuc ŋadabuŋ su
ma seŋ oso Saulnê lautuc ŋa niptêkwi kêtiam atom.

22 “Jonatannê sôb keso ŋacjo atomanô
ma Saulnê siŋ gêjam kôm ŋaôma atom.
Gêjac lau siŋsêlêc popoc
ma geseŋ ŋacjo su.

23 “Saul agêc Jonatan têntac gêwiŋ tauŋ to sêlic tauŋ ŋajam
sêmoa mateŋ jali sêwiŋ tauŋ ma sêmac êndu sêwiŋ tauŋ amboac tonaŋgeŋ.
Sêlêti ŋagaô kêlêlêc momboaŋ gêlôb
ma nêŋ ŋaclai kêlêlêc lewe nêŋ su.

24 “O amac Israel latuŋio, ataŋ êtu Saulŋa
gebe eŋ kêkêŋ ŋakwê asôsamuc ŋajam-ŋajam gêdêŋ amac ma kêkêŋ gêlôŋ gold geŋ kaleŋ nêm ŋakwê.

25 “Ojae, lau ŋactêkwa sêjaŋa aŋga siŋ ŋalêlôm.
Sêjac Jonatan êndu tomatêgeŋ gêc lôc ŋaô.

26 “O teocenec Jonatan, atêc gêmô aê kêtu aômŋa.
Ojae, ŋoc gêŋenec.
Nêm têmtac gêwiŋ aêŋa kêmoasiŋ aê ŋanôgeŋ
kêlêlêc lauo têntac gêwiŋ aêŋa su.

27 “Ojae, siŋ geseŋ lau ŋactêkwa su ma nêŋ laukasap gêjaŋa.”
Copyright information for `JAE