2 Samuel 11

Dawid agêc Batseba

Ockêsa kêdabiŋ, kiŋnêŋ têm sênac siŋŋa mêŋkêsa. Tec Dawid kêsakiŋ Joab to nê sakiŋwaga ma lau Israel samob jaseseŋ lau Amon nêŋ nom su ma sêgi malac Raba auc. Mago Dawid gacgeŋ gêmoa Jerusalem.

Ŋakêtula teŋ Dawid gadi aŋga nê mê ma kêsêlêŋ gêmoa nê andu ŋasalôm tapa-tapa ŋaô. Gêdêŋ tonaŋ Dawid gêlic awê teŋ gêliŋ bu. Ma awê tau ŋajamanô. Tec Dawid kêsakiŋ lau gebe têtu kênac awê tonaŋ nê ŋam. Ma ŋac teŋ gêwa sa gêdêŋ eŋ gebe “Eŋ Eliam latuo Batseba, ŋac Hetŋa Uria nê awê.” Go Dawid kêsakiŋ lau gebe sêkôc eŋ sêmêŋ. Tec sêkôc eŋ dêdêŋ Dawid sêja ma eŋ gêc gêwiŋ eŋ. Gêdêŋ tonaŋ awê tau gêliŋ buseŋom su ma kêtu selec. Go gêmu gêja nê andu kêtiam. Awê tau taê, tec kêsakiŋ biŋ ma kêsôm gêdêŋ Dawid gebe “Aê taêc tec gamoa.”

Amboac tonaŋ Dawid kêsakiŋ biŋ gêdêŋ Joab gebe “Ôsakiŋ ŋac Hetŋa Uria êndêŋ aê êmêŋ.” Ma Joab kêsakiŋ eŋ gêja. Gêdêŋ taŋ Uria mêŋgêô lasê gedeŋ Dawid naŋ, Dawid tau kêtu kênac eŋ gebe “Joab gêgôm asageŋ ma lau samob sêmoa ŋajam me masi. Ma siŋ ŋabiŋ amboac ondoc.” Su, go Dawid kêsôm gêdêŋ Uria gebe “Ôna nêm andu ma ôkwasiŋ amkaiŋ.” Uria kêsa aŋga kiŋnê andu gêja, go kiŋ kêsakiŋ moasiŋ teŋ kêdaguc eŋ. Mago Uria gêja nê andu atom. Eŋ gêwiŋ nê ŋataunê sakiŋwaga ŋagêdô gêc bêc gêc kiŋnê andu ŋasacgêdô. 10 Êsêac sêjac miŋ biŋ tau gêdêŋ Dawid ma sêsôm gebe “Uria gêja nê andu atom.” Tec Dawid kêtu kênac Uria gebe “Aôm kôsêlêŋ intêna baliŋ. Kêtu asageŋŋa gôja nêm andu atom.” 11 Tageŋ Uria gêjô Dawidnê biŋ gebe “Poac ŋakatapa ma lau Israel to Juda sêŋgôŋ becobo ma ŋoc ŋatau Joab to ŋoc ŋataunê sakiŋwaga samob sêsa jasêc awêgeŋ ma aê najaŋgôŋ ŋoc andu, janiŋ to janôm gêŋ ma janêc jawiŋ ŋoc awê me. Aê jatôc lemoc ma jasôm êtu tôŋ gebe aê oc jaŋgôm gêŋ amboac tonaŋ atomanô.” 12 Go Dawid kêsôm gêdêŋ Uria gebe “Amboac tonaŋ ômoa ocsalô tonec êwiŋ ma eleŋ oc jawi aôm siŋ ômu ôna.” Amboac tonaŋ Uria gêmoa Jerusalem bêc tonaŋ ma ŋageleŋ gêwiŋ. 13 Dawid keteŋ eŋ gebe êniŋ to ênôm gêŋ êwiŋ eŋ ma gêgôm e gêŋ kêjaŋiŋ eŋ. Mago gêdêŋ gêbêc eŋ gêja nê andu atom, eŋ gêc bêc gêc nê mê gêwiŋ nê ŋataunê sakiŋwaga aŋga andu ŋasacgêdô.

14 Gêdêŋ bêbêcgeŋ Dawid keto papia teŋ gêdêŋ Joab ma Uria kêkôc papia tau gêja. 15 Ma eŋ keto biŋ tonec gêc papia tau gebe “Ôkêŋ Uria êkô siŋmata, go ataiŋ taôm su gebe ŋacjo sênac eŋ êndu.” 16 Tec gêdêŋ taŋ Joab kêgi malac tau auc naŋ, eŋ kêkêŋ Uria kêkô ŋasawa, taŋ eŋ kêjala gebe lau ŋactêkwa ŋanô sêkô naŋ. 17 Ma lau malacŋa sêsa jasêjac siŋ gêdêŋ Joab. Gêdêŋ tonaŋ sêjac Dawidnê sakiŋwaga ŋagêdô êndu. Ma ŋac Hetŋa Uria gêmac êndu amboac tonaŋgeŋ. 18 Go Joab kêsakiŋ biŋ ma gêjac miŋ siŋ ŋabiŋ gêdêŋ Dawid. 19 Ma eŋ gêjac biŋsu ŋac jaeŋŋa gebe “Êndêŋ taŋ ônac miŋ biŋ siŋŋa êndêŋ kiŋ su naŋ, 20 kiŋ embe têtac ŋandaŋ êsa ma êsôm êndêŋ aôm gebe ‘Kêtu asageŋŋa amac atu gasuc jaadabiŋ malac gebe anac siŋ. Amac ajala gebe sêkô tuŋbôm ŋaô ma oc sêpê amac nec atom me. 21 Asa gêjac. Jerubeset latu Abimelek êndu. Awê teŋ kêkôc poc sêlêsa polomŋa teŋ ma kêkô tuŋbôm ŋaô, go kêbaliŋ jakêtuc eŋ êndu aŋga Tebes. Kêtu asageŋŋa amac atu gasuc jaadabiŋ tuŋbôm amboac tonaŋ.’ Kiŋ embe êtu kênac biŋ amboac tonaŋ, go ôsôm êndêŋ eŋ gebe ‘Nêm sakiŋwaga ŋac Hetŋa Uria gêmac êndu amboac tonaŋgeŋ.’”

22 Amboac tonaŋ ŋac jaeŋŋa jagêjac miŋ biŋ samob, taŋ Joab kasakiŋ eŋ gebe êsôm naŋ, êndêŋ Dawid. 23 Ŋac jaeŋŋa kêsôm gêdêŋ Dawid gebe “Lau tônê sêlêlêc aêac ma sêsa aŋga malac sêmêŋ gebe sênac aêac aŋga awêŋa. Go aêac ajac êsêac ma alêsuc êsêac dêdêŋ malac ŋasacgêdô sêja. 24 Go lau talamŋa sêkô tuŋbôm ŋaô ma sêpê nêm sakiŋwaga ŋagêdô êndu. Nêm sakiŋwaga ŋac Hetŋa Uria gêmac êndu amboac tonaŋgeŋ.” 25 Go Dawid kêsôm gêdêŋ ŋac jaeŋŋa gebe “Ônac Joab têtac tôŋ ŋa biŋ tonec gebe ‘Biŋ tonaŋ êkêŋ wapac aôm êlêlêc su atom, gebe siŋ geseŋ ŋac teŋ galoc ma teŋ oc êndêŋ ŋasawa teŋ. Ônac siŋ ŋajaŋa êndêŋ malac tau e ôku tulu su.’”

26 Gêdêŋ taŋ Urianê awê gêŋô ŋawae gebe nê akweŋ Uria gêmac êndu naŋ, eŋ kêtaŋ taŋiboa kêtu nê akweŋŋa. 27 Gêdêŋ taŋ kêkac abec su naŋ, Dawid kêsakiŋ ŋac teŋ jakêkôc Batseba gêmêŋ ênê andu ma gêjam eŋ kêtu nê awê ma awê tau kêkôc ênê latu teŋ. Mago gêŋ, taŋ Dawid gêgôm naŋ, gêjac Apômtau mataanô ŋajam atom.

Copyright information for `JAE