2 Samuel 14

Dawid agêc Absalom sê sêlêb tauŋ kêtiam

21 Go kiŋ kêsôm gêdêŋ Joab gebe “Gôlicgac, aê jakêŋ êwiŋ nêm biŋ, taŋ koteŋ naŋ. Naôkôc ŋac wakuc Absalom êmu êmêŋ êtiam.” 22 Ma Joab gêu tau laŋôanô gêdêŋ nom ma ketoc kiŋ sa to gêjam mec eŋ. Ma Joab kêsôm gebe “Ocsalô nêm sakiŋwaga aê kajala gebe ŋoc ŋatau kiŋ gêlic aê gajac mataanô ŋajam ma kiŋ tau gêlôc kêtu biŋ, taŋ kateŋ naŋŋa.” 23 Amboac tonaŋ Joab gêdi gêja Gesur ma kêkôc Absalom gêmu gêmêŋ Jerusalem kêtiam. 24 Ma kiŋ tau kêsôm gebe “Eŋ êŋgôŋ taunê andu ma êmoa tauŋa. Eŋ êmêŋ êkô aê laŋôcnêmŋa atom.” Tec Absalom gêmoa nê tauŋa gêŋgôŋ ênê andu ma jakêkô kiŋ laŋônêmŋa atom.

25 Ŋac laŋôêjam teŋ kêtôm Absalom gêmoa Israel ŋalêlôm atom. Laŋôanô latu-latu ma ôli ŋageo gêc atomanô. 26 Gêdêŋ taŋ jala gêjac pep naŋ, eŋ kêkapiŋ nê môkêlauŋ gebe môkêlauŋ ŋawapac kêsa. Ma kêkêŋ môkêlauŋ kêpi dôŋ ma gêlic ŋawapac kêtôm kiŋnê dôŋ kilo 2. 27 Ma Absalomnê latui têlêac ma latuo tageŋ, ŋaê Tamar. Awê tonaŋ awê êjam ŋanô.

28 Amboac tonaŋ Absalom gêmoa Jerusalem jala samuc luagêc ma kêsa kiŋ laŋônêm ŋagec atomanô. 29 Go Absalom kêsakiŋ biŋ gêdêŋ Joab gebe êmêŋ ma Absalom êsakiŋ eŋ êndêŋ kiŋ êna. Mago Joab gedec ma gêja atom. Ma eŋ kasakiŋ biŋ kêtiam kêtu luagêcŋa, mago Joab gêja atom. 30 Tec eŋ kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga gebe “Alic acgom, Joabnê kôm gêc kêsi aêŋoc kôm ma eŋ kêsê polom kêkô tonaŋ. Ana ma akêŋ ja êniŋ kôm tau.” Amboac tonaŋ Absalomnê sakiŋwaga sêkêŋ ja geŋ kôm tau. 31 Go Joab gêdi gêdêŋ Absalom nê andu gêja ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aômnêm sakiŋwaga sêkêŋ ja geŋ aêŋoc kôm kêtu ageŋŋa.” 32 Absalom gêjô Joab awa gebe “Gôlicgac me, aê kasakiŋ biŋ gêdêŋ aôm gebe Ômôêŋ gebe jasakiŋ aôm ôndêŋ kiŋ ôna ma ôtu kênac eŋ gebe ‘Aê gamu gamêŋ aŋga Gesur kêtu ageŋŋa. Aê gacgeŋ jamoa tônêmaŋ oc ŋajam êlêlêc. Amboac tonaŋ ôlôc gebe najakô kiŋ laŋônêmŋa ma embe jawê kaiŋ biŋ teŋ, go eŋ ênac aê êndumaŋ.’” 33 Go Joab gêdêŋ kiŋ gêja ma gêjac miŋ biŋ gêdêŋ eŋ. Ma kiŋ gêmôêc Absalom. Amboac tonaŋ eŋ gêdêŋ kiŋ tau gêja ma gewec laŋôanô kêsêp nom gêc kiŋ laŋônêmŋa. Ma kiŋ kêlêsôp Absalom alianô.

Copyright information for `JAE