2 Samuel 15

Absalom gêli tau sa gêdêŋ Dawid

Tonaŋ su, go Absalom gêjam ôli kareta to hos ma kêkôc lau 50 gebe sêlêti sêmuŋ eŋ. Kêtôm têm samob Absalom gêdi gêdêŋ bêbêcgeŋ jakêkô intêna kêsi malac ŋasacgêdôŋa. Ma elêmê ŋac teŋ embe êmêŋ gebe êlic kiŋ êtu êmêtôc ênê biŋ ŋasawaŋa, naŋ Absalom oc êmôêc eŋ ma êtu kênac gebe “Aôm aŋga malac ondoc.” Ma eŋ embe êjô eŋ awa gebe “Nêm sakiŋwaga aê aŋga Israelnêŋ toŋ teŋ”, go Absalom oc êsôm êndêŋ eŋ gebe “Ôlic acgom, nêm biŋ ŋajam to gêdêŋ, mago kiŋnê ŋac gebe êŋô aômnêm biŋŋa gêmoa atom.” Ma Absalom kêsôm gêwiŋ gebe “Oe, sêkêŋ aê jatu ŋacmêtôc aŋga gamêŋ tonecmaŋ, go lau samob, taŋ nêŋ biŋ ênêc naŋ, dêndêŋ aê sêmêŋ ma jamêtôc nêŋ biŋ naêndêŋgeŋ.” Ma ŋac teŋ embe êndambiŋ gebe êpôŋ aduc êndêŋ eŋ, go Absalom êmêtôc lêma ma êkam eŋ sa to êlêsôp eŋ alianô. Absalom gêgôm amboac tonaŋ gêdêŋ lau Israel samob, taŋ sêmêŋ gebe kiŋ êmêtôc êsêacnêŋ biŋ naŋ, ma gêjam lau Israel nêŋ ŋalêlôm ôkwi gêdêŋ eŋ tau.

Jala aclê gêjaŋa, go Absalom kêsôm gêdêŋ kiŋ gebe “Aê jateŋ aôm gebe ôlôc gebe jana Hebron ma jaŋgôm biŋ, taŋ gajac mata gêdêŋ Apômtau naŋ, ŋanô êsa. Gêdêŋ taŋ gaŋgôŋ Gesur Aram naŋ, nêm sakiŋwaga gêjac mata biŋ ma kasôm gebe ‘Embe Apômtau êkêŋ aê jamu jana Jerusalem biŋŋanôgeŋ, go janam sakiŋ eŋ aŋga Hebron.’ ” Ma kiŋ tau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôna tobiŋmalôgeŋ.” Amboac tonaŋ Absalom gêdi ma gêja Hebron. 10 Mago Absalom kêsakiŋ lau jaeŋŋa kelecgeŋ kêtôm Israelnêŋ gôlôacmôkê samob sêja ma sêsôm gebe “Amac embe aŋô dauc êtaŋ, go anam lasê to asôm gebe ‘Absalom kêtu kiŋ aŋga Hebron.” ’ 11 Absalom keteŋ lau 200 aŋga Jerusalem gebe têtu ŋacleŋ eŋ, tec sêsêlêŋ sêwiŋ eŋ. Êsêac sêjam kauc biŋ samob tonaŋ ŋai ma sêwiŋ eŋ tonêŋ ŋalêlôm sawa biŋŋageŋ sêja. 12 Gêdêŋ taŋ Absalom kêkêŋ da gêmoa naŋ, eŋ kêsakiŋ biŋ gêja malac Gilo gebe Dawidnê ŋac gêwa biŋ saŋa Ahitopel êndêŋ eŋ êmêŋ. Ma biŋ sêli tauŋ saŋa kêtu kapôêŋ ma lau totoŋ-totoŋ sêwiŋ Absalom.

Dawid gêwi Jerusalem siŋ

13 Ma ŋac jaeŋŋa teŋ mêŋgêô lasê gêdêŋ Dawid ma kêsôm gebe “Lau Israel nêŋ ŋalêlôm gêjam tau ôkwi jakêsap Absalom tôŋ.” 14 Go Dawid kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga samob, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ aŋga Jerusalem naŋ, gebe “Ajôc, taêc. Embe taêc atom, oc tawê Absalom sa atom. Aŋgôm ŋagaô. Embe masi, oc Absalom mêŋêô lasê tonec sebeŋ ma êkôniŋ aêac to ênac lau malacm tau ŋa siŋ êndu.” 15 Ma kiŋnê sakiŋwaga sêjô eŋ awa gebe “O ma ŋatau kiŋ, nêm sakiŋwaga aêac, tec aŋgôm nêm biŋ ŋanô êsa.” 16 Amboac tonaŋ kiŋ gêdi gêja ma nê gôlôac sêwiŋ eŋ. Ma kiŋ gêwi nê lauo 10 siŋ gacgeŋ sêmoa gebe sejop andu. 17 Ma kiŋ gêdi gaja ma lau samob têdaguc eŋ ma aŋga andu ŋamuŋa êsêac sêka tôŋ sêkô sêlêwaŋ tauŋ. 18 Go nê sakiŋwaga samob sêôc lêlêc eŋ sêja. Ma siŋwaga Keret to Peletŋa, taŋ sejop eŋ ŋapaŋ naŋ, to lau Git 600, taŋ têdaguc eŋ aŋga Gat naŋ, jasêôc lêlêc kiŋ.

19 Go kiŋ tau kêsôm gêdêŋ ŋac Gitŋa Itai gebe “Aôm gobe ôwiŋ aêac êtu asageŋŋa. Ômu ôna ma ômoa ôwiŋ kiŋ wakuc gebe aôm ŋacjaba ma têtiŋ aôm su aŋga nêm malacmôkê mêŋgôŋgôŋ gamêŋ jaba. 20 Nôgeŋ tec gômôêŋ ma ocsalô tonec oc jakac aôm gebe ônac laoc gamêŋ ôwiŋ aêac me. Aê jana, tageŋ gajam kauc jana ondoc. Ôkac taôm ôkwi to nêm lasitêwaigeŋ amu ana. Apômtau têtac gêwiŋ aôm ma êmoa êwiŋ aôm ŋaŋêŋgeŋ.” 21 Go Itai gêjô kiŋ awa ma kêsôm gebe “O ŋoc kiŋ, aê jasôm êtu tôŋ jakô Apômtau mata jali laŋônêm ŋa gebe gamêŋ, taŋ aôm ôna naŋ, aê jawiŋ ma embe jamac êndu oc jamac êndu.” 22 Tec kiŋ kêsôm gêdêŋ Itai gebe “Amboac tonaŋ ôsêlêŋ ômuŋ aê.” Tec ŋac Gitŋa Itai to nê lau samob ma nêŋ gôlôac sauŋ samob, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ, sêsêlêŋ sêmuŋ Dawid sêja. 23 Ma gêdêŋ taŋ lau samob sêôc lêlêc Dawid sêja naŋ, lau samob têtaŋ ŋanô ma kiŋ gelom bu Kidron ma lau samob sêmuŋ eŋ sepeŋ gamêŋ sawageŋ sêja.

24 Ma Abiatar agêc Sadok sêwiŋ lau Lewit samob, taŋ sêbalaŋ Anôtônê poac ŋakatapa naŋ, sêô lasê amboac tonaŋ. Ma êsêac tetoc Anôtônê poac ŋakatapa kêkô e lau samob aŋga malac sêsa sêmêŋ. 25 Go kiŋ tau kêsôm gêdêŋ Sadok gebe “Ôkôc Anôtônê poac ŋakatapa êmu êsô malac kapôêŋ êna êtiam. Embe Apômtau êlic aê ênac mataanô ŋajam, go êkêŋ aê jamu jamêŋ ma jalic katapa tau to ênê gamêŋ êtiam. 26 Mago embe êsôm gebe ‘Aê matocanô galic aôm ŋajam atom’, go êŋgôm aê êtôm eŋ taê ênam. Aê tec gamoa.” 27 Go kiŋ kêsôm biŋ teŋ gêdêŋ dabuŋwaga Sadok gêwiŋ gebe “Ôlic acgom, ômu ôna malac tobiŋmalôgeŋ, amagêc Abiatar awiŋ nêm latômiagêc, nêm latôm Ahimas agêc Abiatar latu Jonatan. 28 Ôlic acgom, aê oc jansaê aŋga buseleŋ, taŋ gêc gamêŋ sawa naŋ, e jatap ŋawae teŋ sa aŋga amacnêm.” 29 Amboac tonaŋ Sadok agêc Abiatar sêbalaŋ Anôtônê poac ŋakatapa sêmu sêja Jerusalem ma gacgeŋ sêmoa tonaŋ.

30 Mago Dawid jakêpi lôc Katêkwi totaŋiboageŋ. Eŋ kêsêlêŋ ŋa atapa ŋaômageŋ to gêsaŋ laŋôanô auc. Ma lau samob, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, sêsaŋ laŋôŋanô auc ma sêsêlêŋ sêpi sêja totaŋiboageŋ amboac tonaŋgeŋ. 31 Ma ŋawae gêdêŋ Dawid gebe “Ahitopel gêwiŋ lau sêli tauŋ saŋa gêmoa gêwiŋ Absalom.” Go Dawid gêmôêc gebe “O Apômtau, aê jateŋ aôm, ônam Ahitopelnê biŋ ôkwi êtu biŋ meloc.”

32 Gêdêŋ taŋ Dawid gêô lasê gamêŋ, taŋ sêjam sakiŋ Anôtô sêmoa aŋga lôc ŋatêpôê naŋ, nê ŋac Ark Husai gêdac eŋ. Eŋ kêkac nê ŋakwê gêŋgic ma nom gi eŋ môkêapac. 33 Ma Dawid kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm embe ôwiŋ aê oc ônam aê sa êtôm atom. 34 Mago aôm embe ôna malac ma ôsôm êndêŋ Absalom gebe ‘O kiŋ, aê gabe jatu nêm sakiŋwaga amboac gêmuŋgeŋ katu tamamnê.’ Embe ôŋgôm amboac tonaŋ, go ônam aê sa ma onseŋ Ahitopelnê biŋ su. 35 Dabuŋwaga Sadok agêc Abiatar sêmoa sêwiŋ aôm. Amboac tonaŋ biŋ samob, taŋ ôŋô aŋga kiŋnê andu naŋ, ôndôŋ êndêŋ dabuŋwaga Sadok agêc Abiatar. 36 Êsêagêcnêŋ latuŋiagêc Sadok latu Ahimas agêc Abiatar latu Jonatan sêmoa sêwiŋ êsêagêc ma aôm ôsakiŋ êsêagêc tobiŋ samob, taŋ aôm ôŋô naŋ, dêndêŋ aê sêmêŋ.” 37 Tec gêdêŋ têm, taŋ Absalom jakêsô Jerusalem naŋ, Dawidnê ŋac Husai jagêô lasê amboac tonaŋgeŋ.

Copyright information for `JAE