2 Samuel 16

Dawid agêc Siba

Gêdêŋ taŋ Dawid jakêlêlêc lôctêpôê ŋagec su naŋ, Mepibosetnê sakiŋwaga Siba kêpuc eŋ tôŋ-tôŋ todoŋki luagêc ma waba. Polom 200 ma wain kwalim 100 ma kaŋanô 100 ma bôc ŋaôlic towain teŋ gêsac doŋki ŋaô. Ma kiŋ kêtu kênac Siba gebe “Gêŋ tonaŋ ŋam amboac ondoc.” Go Siba gêjô eŋ awa gebe “Doŋki sênam kiŋnê gôlôac sa gebe sêŋgôŋ ŋaô. Ma lau wakuc sêniŋ polom to kaŋanô ma êsêac, taŋ tekweŋ gêbac aŋga gamêŋ sawa naŋ, sênôm wain.” Go kiŋ kêtu kênac gebe “Ma nêm ŋataunê latu gêmoa ondoc.” Tec Siba gêjô kiŋ awa gebe “Eŋ gêŋgôŋ Jerusalem gebe eŋ kêsôm gebe ‘Ocsalô tonec gôlôac Israel oc sêkêŋ tamocnê gamêŋ kiŋŋa êmu êndêŋ aê.’” Tec kiŋ kêsôm gêdêŋ Siba gebe “Amboac tonaŋ gêŋ samob, taŋ kêtu Mepibosetnê naŋ, êtu aômnêm.” Ma Siba kêsôm gebe “Ŋoc ŋatau kiŋ, aê jasô aôm ŋalabu, matamanô êlic aê ŋajammaŋ.”

Dawid agêc Simei

Gêdêŋ taŋ kiŋ Dawid mêŋgêô lasê malac Bahurim naŋ, ŋac teŋ aŋga Saulnê gôlôac, Gera latu Simei kêsa aŋga tonaŋ gêmêŋ gebe êpuc eŋ tôŋ-tôŋ. Eŋ kêsêlêŋ tonê ŋalêlôm secgeŋ gêmoa ma kêpuc boa Dawid gêmoa intêna. Dawidnê lau samob to siŋsêlêc sêgi eŋ auc, mago Simei kêtuc Dawid to nê sakiŋwaga ŋa poc. Ma Simei kêpuc boa eŋ ma gêmôêc gebe “Ônaŋa, ônaŋa, dec kêsap aôm lêmam tôŋ, aôm ŋac alôb-alôb. Aôm kôjaŋgo Saulnê gôliŋ kiŋŋa su ma kôkêc Saulnê gôlôac nêŋ dec taêsam siŋ. Tec Apômtau kêkêŋ ŋagêjô kêpi aôm ma kêkêŋ nêm gamêŋ kiŋŋa kêsêp latôm Absalom lêma. Kec, ŋagêjô kêtap aôm, taŋ lêmam siŋdec naŋ sa sugac.” Go Seruia latu Abisai kêsôm gêdêŋ kiŋ gebe “Kêam ŋamatê tonaŋ oc êpuc boa êôc ŋatau kiŋ êtu ageŋŋa. Ôsôm ma najandim eŋ gêsutêkwa êŋgic.” 10 Mago kiŋ gêjô eŋ awa gebe “Seruia latui amac, aêacnêŋ asageŋ ŋagêdô gêdêŋ tauŋ. Eŋ embe êpuc boa aê gebe Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe ‘Ôpuc boa Dawid,’ go asa êtôm gebe êsôm gebe ‘Gôgôm tonaŋ kêtu asageŋŋa.’” 11 Ma Dawid kêsôm gêdêŋ Abisai to nê sakiŋwaga samob gebe “Alicgac me, aê tauc latuc kêkic ŋoc biŋ ma ŋac Benjaminŋa tonaŋ oc êŋgôm atom me. Andec eŋ êpuc boa aêmaŋ gebe Apômtau kêjatu eŋ. 12 Oc moae Apômtau êlic aêŋoc gêŋwapac ma êkêŋ moasiŋ êjô biŋ kêpuc boa ocsalô tonecŋa su.” 13 Amboac tonaŋ Dawid to nê lau sêsêlêŋ sêmoa intêna ma Simei kêsêlêŋ gêwiŋ gêmoa lôcdênaŋ, taŋ kêkanôŋ kiŋ naŋ, ma kêpuc boa eŋ to kêtuc eŋ ŋa poc ma kêpalip kekop kêpi gêgôm gedeŋ tôŋgeŋ gêja. 14 Ma kiŋ tau to lau samob, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, sêô lasê Jordan totekweŋ gêbacgeŋ ma aŋga tonaŋ eŋ kêlêwaŋ tau.

Absalom gêmoa Jerusalem

15 Absalom to lau Israelnêŋ ŋacwaga samob sêô lasê Jerusalem ma Ahitopel gêmoa gêwiŋ eŋ. 16 Ma gêdêŋ taŋ Dawidnê ŋac Ark Husai jagêô lasê gêdêŋ Absalom naŋ, eŋ awa gêôc Absalom gebe “Kiŋ êmoa teŋgeŋ, kiŋ êmoa teŋgeŋ.” 17 Ma Absalom kêsôm gêdêŋ Husai gebe “Aôm têmtac gêwiŋ nêm ŋac amboac tonaŋ me. Kêtu asageŋŋa aôm gôwiŋ nêm ŋac gôja atom.” 18 Ma Husai kêsôm gêdêŋ Absalom gebe “Masi, aê jatu ŋac, taŋ Apômtau to lau tonec ma ŋacwaga Israel pebeŋ sêjaliŋ eŋ sa naŋ, nê gêŋ ma aê jamoa jawiŋ eŋgeŋ. 19 Ma teŋ êwiŋ, aê janam sakiŋ asa. Oc janam sakiŋ ŋoc ŋatau latu atom me. Janam sakiŋ aôm êtôm gajam sakiŋ tamam.”

20 Go Absalom kêsôm gêdêŋ Ahitopel gebe “Ôwa sa acgom, galoc aêac daŋgôm asageŋ.” 21 Ahitopel gêjô Absalom awa gebe “Aôm ôsô ôndêŋ tamamnê awênê anaio, taŋ gêwi êsêac siŋ gebe sejop andu tau naŋ ôna. Go Israel samucgeŋ sêŋô ŋawae gebe kôkêŋ taôm kôtu tamamnê ŋacjo, go samob, taŋ sêsap aôm tôŋ naŋ, tekweŋ saki êsa.” 22 Amboac tonaŋ êsêac sê becobo teŋ kêtu Absalomŋa kêkô andu ŋasalôm tapa-tapa ŋaô. Ma Absalom kêsô gêdêŋ tamanê awênê anaio ma Israel samob sêlic. 23 Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Ahitopel embe êwa biŋ teŋ sa, naŋ tetoc biŋ tau sa ma sêlic amboac aŋga Anôtô taunê. Dawid agêc Absalom lulugeŋ tetoc Ahitopel nê biŋ sa kêtôm tonaŋ.

Copyright information for `JAE