2 Samuel 22

Dawidnê wê daŋgeŋa

Dawid gêga wê tonec gêdêŋ Apômtau, gêdêŋ bêc, taŋ Apômtau gêjam eŋ sa aŋga nê ŋacjo samob lemeŋ to aŋga Saul lêma naŋ. Eŋ kêsôm gebe

“Apômtau kêtu ŋoc lamuanô to ŋoc tuŋtêna
ma ŋoc gêjam-sawaga.
Aêŋoc Anôtô kêtu ŋoc lôm, taŋ gaê lamu naŋ.
Eŋ kêtu ŋoc lautuc ma ŋoc moasiŋ ŋabulakôp.
Eŋ kêtu ŋoc lêmôp to ŋoc lômlabu ma ŋoc kêsiwaga,
taŋ gêjam aê sa aŋga gêŋ saic-saic naŋ.
Aê aoc gêjac Apômtau, taŋ talanem eŋ naŋ,
ma eŋ gêjam aê kêsi aŋga ŋoc ŋacjonêŋ.

“Gebe gêmacanô ŋadembom gênôm aê auc
to gêŋ gebe enseŋ aêŋa ŋasamac kêtakê aê.
Lamboam ŋalêpoa gêsô aê tôŋ
gêmacanô gêwa lakô aê.
Gamoa e katuc uŋ tageŋ ma aoc gêjac Apômtau
ma gamôêc gêdêŋ ŋoc Anôtô gebe ênam aê sa.
Eŋ gêŋgôŋ nê gamêŋ dabuŋ ma gêŋô ŋoc môêc
ma gê taŋa aêŋoc taŋiboa, taŋ kataŋ gêdêŋ eŋ naŋ.

“Go nom wiwic to kôtêŋ-kôtêŋgeŋ, undambê ŋataoŋ kêtênêp e kôjô-kôjôgeŋ
gebe eŋ têtac ŋandaŋ kêsa ŋanô.
Jadauŋ kêsa eŋ lususuŋ to ja ŋawaô kêsa eŋ awasuŋ
ma ŋalana ŋamôsi kêpêlaŋ aŋga ênê kêsa gêja-gêja.
10 Eŋ kêwê undambê sêlilib kêsêp gêmêŋ.
Tao ŋamajaŋ gêc eŋ akaiŋ ŋalabu.
11 Eŋ gêlôb gêŋgôŋ kerub ŋaô.
Eŋ gêŋgôŋ mu ŋamagê ŋaô ma gêlôb wip tageŋ.
12 Eŋ kêkêŋ gêsuŋbôm kêtu nê becobo.
Kom ŋamajaŋ to tao tokatap-tokatap kêkôm eŋ auc.
13 Ŋalana ŋamôsi kêpêlaŋ kêsa
aŋga ŋawasi, taŋ gêmuŋ eŋ naŋ.
“Apômtau kêkêŋ nê wapap gêjac aŋga undambê.
Ma Lôlôc Ŋatau kêkêŋ nê awa kêsa.
15 Eŋ kêpê nê sôb ma kêpalip nê ŋacjo êliŋ-êliŋ.
Ôsic kêtakê êsêac sêc gôliŋ-gôliŋgeŋ.
16 Gwêc ŋagêdimbob gêôc tau sa kêtu awê
ma nom ŋataoŋ kêwaka tau sa.
Gebe Apômtau gêjam wambaŋ
ma ŋawajaô kêsa eŋ lususuŋ.

17 “Eŋ kêmêtôc lêma aŋga lôlôc mêŋkêkam aê tôŋ
ma gê aê sa aŋga ŋasamac kapôêŋ ŋalêlôm.
18 Eŋ kêjaŋgo aê su aŋga ŋoc ŋacjo ŋaclai nê
to aŋga ŋoc gobi, taŋ nêŋ ŋaclai kêkôm aê auc naŋ nêŋ.
19 Êsêac sebo sêsa dêdêŋ aê gêdêŋ ŋoc bêc ŋawapacŋa,
mago Apômtau kêpuc aê tôŋ.
20 Eŋ kêkam aê sa jakakô gamêŋ kwalam.
Eŋ kêsaic aê sa kasa gaja gebe eŋ têtac gêwiŋ aêgac.

21 “Apômtau kêmoasiŋ aê kêtôm laŋôcnêm sawaŋa.
Eŋ gêjam aê sa kêtôm lemoc selecŋa.
22 Gebe aê kasa Apômtaunê lêŋ ŋapep
ma kakac tauc su aŋga ŋoc Anôtônê ŋaucŋageŋ atom.
23 Ênê biŋgêdêŋ samob kêkô aê laŋôcnêm
ma gajam dêmôêc ênê biŋsu atom.
24 Aê kasa ŋoc lêŋ ŋapep e eŋ gêlic aê ŋajam.
Ma gajob tauc ŋapep gêdêŋ gêŋ sec.
25 Amboac tonaŋ Apômtau kêmoasiŋ aê kêtu gamoa ŋaŋêŋŋa,
kêtu ŋoc ŋalêlôm selec gamoa eŋ laŋônêmŋa.

26 “Aôm gôwa taôm sa gêdêŋ ŋac ŋajam gebe aôm ŋac gabêjam,
gêdêŋ ŋac laŋônêm sawaŋa gebe aôm taôm ŋac laŋônêm sawa.
27 Aôm gôwa taôm sa gadêŋ ŋac mansaŋ gebe aôm taôm mansaŋ
mago gêdêŋ keso-keso, tec kôtôc taôm amboac kaiŋ teŋ.
28 Aôm gôjam lau, taŋ sêkôniŋ tauŋ naŋ sa
ma kôkôniŋ lau, taŋ tetoc tauŋ sa naŋ.
29 Biŋŋanô, o Apômtau, aôm kôtu ŋoc ja.
Ŋoc Anôtô kêpô ŋoc ŋakesec ŋawê kêsa.
30 Biŋŋanô, aôm embe ôwiŋ aê oc janac lausiŋ popoc
ma ŋoc Anôtô embe êwiŋ aê oc jamboaŋ jaŋgêli nêŋ tuŋbôm.
31 Anôtô tonaŋ tec gêjam gôliŋ gêŋ samob tomalageŋ.
Biŋ taŋ Apômtau gêjac mata naŋ, kêtu anô.
Eŋ kêtu lau samob, taŋ sê lamu eŋ naŋ, nêŋ lautuc.

32 “Apômtau taugeŋ eŋ Anôtô.
Ma aêacnêŋ Anôtô taugeŋ eŋ lamu ŋanô.
33 Anôtô tau tonaŋ kêtu ŋoc lamu ŋajaŋa tau
to kêmasaŋ ŋoc intêna gebe jasa toôlic samucgeŋ.
34 Eŋ gêgôm ŋoc ockaiŋ kêtôm mojawa nê.
Eŋ ketoc aê kakô lôc ŋamoatêc ŋaô toôlic samucgeŋ.
35 Eŋ kêdôŋ lemoc siŋŋa
tec lemoc jakêkam talam ŋamadi.
36 Aôm kôkêŋ lautuc ênam aê kêsiŋa.
Aômnêm moasiŋ ketoc aê sa.
37 Aôm kômasaŋ intêna ŋasawa kapôêŋ gebe jasa
ma japô ocgêsu ôkwi atom.
38 Aê kajanda ŋoc ŋacjo e gaseŋ êsêac su
ma kakac tauc ôkwi atom e êsêac sêjaŋa.
39 Aê gajac êsêac piŋpaŋ ma sebe sêndi e sêgôm jageo.
Ac sêc ockaiŋ ŋalabu.
40 Aôm kôjandiŋ aê ŋa ŋaclai gebe janac siŋ ŋanô.
Aôm kôkôniŋ ŋoc ŋacjo sêmoa aê ŋalabu.
41 Aôm kôpuc ŋoc ŋacjo sa tec sêc aê
e gaseŋ êsêac samob, taŋ têntac sec gêdêŋ aê naŋ su.
42 Êsêac sesom nêŋ gêjam sa teŋ, mago teŋ gajam sa atom.
Êsêac sêmôêc gêdêŋ Apômtau, mago eŋ gêjô êsêac aweŋ atom.
43 Aê kalêsa êsêac e têtôm nom ŋakekop.
Aê kaka êsêac tôŋ kêtôm kaka lêsap aŋga intêna.

44 “Aôm gôjam aê sa aŋga siŋ tomôkê-tomôkê e kôkêŋ aê katu lausamucnêŋ gôliŋwaga.
Lau taŋ kajala êsêac atom naŋ, sêjam sakiŋ aê.
45 Lau jaba sewec dêdêŋ aê.
Aê embe jakac aocsuŋ sa jamoa ma oc taŋeŋ wamu êndêŋ aê.
46 Lau jaba latuŋi katuŋ gêjaŋa
ma sêsuŋ tauŋ têtênêp-têtênêpgeŋ sêsa aŋga nêŋ tuŋbôm sêmêŋ.

47 “Apômtau gêmoa mata jali. Aê aoc êôc ŋoc lamu.
Aê jatoc ŋoc ŋacmoasiŋ Anôtô sa.
48 Anôtô tau tec kêpuc aê tôŋ e kakac ŋoc kamocgôc.
Eŋ kêkôniŋ malac-malac tôŋ sêsô aê ŋalabu.
49 Ma eŋ gêjam aê kêsi gêdêŋ ŋoc ŋacjo. Aôm kotoc aê sa kêlêlêc ŋoc soŋo-soŋo,
ma gôjam aê sa aŋga lau ŋaclai nêŋ.

50 “O Apômtau, kêtu tonaŋŋa aê gabe jalambiŋ aôm jamoa lausamuc ŋalêlôm
ma janam wê lanemŋa êpi nêm ŋaê.
51 Aôm tonaŋ kotoc nêm kiŋ sa ŋanô ma kôtôc nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa gêdêŋ ŋac, taŋ seŋ oso eŋ naŋ,
gêdêŋ Dawid to nê wakuc gedeŋ tôŋgeŋ.”
Copyright information for `JAE