2 Samuel 6

Dawid kêkôc poac ŋakatapa gêmêŋ Jerusalem

Tonaŋ su, go Dawid kêkac Israelnêŋ laumata siŋŋa 30,000 sa kêtiam. Dawid gêdi gawiŋ lau samob tonaŋ gêja malac Bal-Juda gebe êkôc Anôtônê poac ŋakatapa, taŋ sêsam lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau, taŋ gêŋgôŋ kerub ŋaô naŋ, nê ŋaê kêpi naŋ. Êsêac tetoc Anôtônê poac ŋakatapa kêkô kareta wakuc teŋ ŋaô ma sêkôc sêsa aŋga Abinadabnê andu, taŋ kêkô gamêŋ ŋabau naŋ, ma Abinadab latuagêc Usa agêc Ahio sêjam gôliŋ kareta tau. Usa kêsêlêŋ gêwiŋ poac ŋakatapa ma Ahio kêsêlêŋ gêmuŋ. Dawid to lau Israel samob têtê wê toôliŋ walôgeŋ sêmuŋ Apômtau ma sêjam wê ma sêjac gêŋ wêŋa togam ma sekoloŋ gegob ma sêjac dauc ma oŋ.

Gêdêŋ taŋ êsêac jasêô lasê Nakonnê sêka polom ŋamala naŋ, bulimakao sêka selelec, tec Usa kêmêtôc lêma jakêpuc Anôtônê poac ŋakatapa tôŋ. Go Apômtau têtac ŋandaŋ gêdêŋ Usa ma gêjac eŋ gebe kêmêtôc lêma gêdêŋ Apômtaunê poac ŋakatapa. Dawid têtac ŋandaŋ kêtu Apômtau kêkac Usa su amboac tonaŋgeŋ, tec sêsam gamêŋ tau gebe Peres-Usa * e mêŋgêdêŋ galoc. Gêdêŋ bêc tonaŋ Dawid kêtêc Apômtau ma kêsôm gebe “Apômtaunê poac ŋakatapa êndêŋ aê êmêŋ amboac ondoc.” 10 Tec Dawid gedec gebe Apômtaunê poac ŋakatapa êna ênê malac, ma kêkôc katapa tau kêsô Obed-Edom aŋga malac Gat nê andu gêja. 11 Amboac tonaŋ Apômtaunê poac ŋakatapa kêkô Obed-Edom nê andu aŋga malac Gat kêtôm alôŋ têlêac. Ma Apômtau gêjam mec Obed-Edom to nê gôlôac samucgeŋ.

12 Ma êsêac sêsôm ŋawae gêdêŋ kiŋ Dawid ma sêsôm gebe “Apômtau gêjam mec Obed-Edom nê gôlôac to nê gêŋ samob kêtu Anôtônê poac ŋakatapaŋa”, tec Dawid gêja jakêkôc Anôtônê poac ŋakatapa totêtac ŋajamgeŋ aŋga Obed-Edom nê andu gêmêŋ taunê malac. 13 Gêdêŋ taŋ lau sêbalaŋ katapa sa ma sêu eŋkaiŋ sêsêlêŋ kêtu dim 6 naŋ, Dawid kêkêŋ bulimakao kapoac teŋ ma domba toŋalêsi teŋ kêtu da. 14 Ma Dawid kêtê wê to nê ŋalêlôm samucgeŋ gêmuŋ Apômtau. Eŋ kêjandiŋ obo dabuŋgeŋ. 15 Dawid to lau Israel samob sêkôc Apômtaunê poac ŋakatapa sêmêŋ ŋalêŋ amboac tonaŋ sêjam lasê to sêjac dauc kêtaŋ toôndugeŋ.

16 Gêdêŋ taŋ Apômtaunê poac ŋakatapa mêŋgêô lasê Dawidnê malac naŋ, Saul latuo Mikal gêjam tuc kêsa katam sauŋ ma gêlic kiŋ Dawid kêtê wê gêboaŋ-gêboaŋ gêmuŋ Apômtau, tec eŋ kêpêc gêdô eŋ gêc lêlômgeŋ. 17 Sêkôc Apômtau nê poac ŋakatapa mêŋsêsô becobo, taŋ Dawid gê naŋ, ma tetoc kakô ŋamala. Ma Dawid kêkêŋ daja to dawama gêdêŋ Apômtau. 18 Kêkêŋ daja to dawama tonaŋ su acgom, go gêjam mec lau gêjam Apômtau, lausiŋ undambêŋa nêŋ Anôtô laŋô, 19 gocgo kêsôm ŋabiŋ ma sêjac sam polom teŋ ma bôc ŋagêdô teŋ ma polom ŋakana teŋ gêdêŋ lau Israel nêŋ lauo to ŋac kêtômgeŋ. Su, go lau samob sec êliŋ-êliŋ sêmu sêja nêŋ gamêŋ kêtiam.

20 Dawid gêmu gêja nê andu amboac tonaŋgeŋ gebe ênam mec nê gôlôac. Go Saul latuo Mikal kapuc eŋ tôŋ-tôŋ ma kêsôm gebe “Ocsalô tonec Israelnêŋ kiŋ kêwaka tau sa ŋajamanô. Eŋ kêsêlêŋ toôli ŋaômageŋ gêmoa nê sakiŋwaganêŋ sakiŋwagao ŋalêlôm tomaja gêbacgeŋ kêtôm ŋac ŋaôma teŋ.” 21 Dawid gêjô Mikal awa gebe “Aê katê wê gebe jatoc Apômtau sa. Eŋ kêjaliŋ aê sa gajô aôm tamam ma gajô ênê gôlôac samob. Eŋ kêkêŋ aê katu ênê lau Israel nêŋ kiŋ. Aê oc jatê wê to jatoc Apômtau sa jamoa. 22 Ma aê oc jakôniŋ tauc êlêlêc galocŋa e jalic tauc amboac geŋ ŋaôma. Mago ŋapalêo, taŋ aôm kôsôm biŋ kêpi êsêac naŋ, oc tetoc aê sa.” 23 Ma Saul latuo Mikal kêkôc ŋapalê teŋ atom e gêmac êndu.
Peres-Usa ŋam “kêkac su”.


Copyright information for `JAE