2 Samuel 9

Dawid kêmoasiŋ Mepiboset

Ma Dawid kêtu kênac gebe “Saulnê gôlôac nêŋ teŋ gêmoa gebe jamoasiŋ eŋ êtu Jonatanŋa me masi.” Saulnê gôlôac ŋasakiŋwaga teŋ gêmoa, nê ŋaê Siba. Êsêac sêmôêc eŋ gêdêŋ Dawid gêmêŋ. Ma kiŋ tau kêtu kênac eŋ gebe “Aôm Siba me.” Ma eŋ gêjô kiŋ awa gebe “Nêm sakiŋwaga tec gamoa.” Ma kiŋ kêsôm gebe “Saulnê gôlôac nêŋ teŋ gêmoa gebe jatôc Anôtônê moasiŋ êndêŋ eŋ me masi.” Go Siba gêjô kiŋ awa gebe “Jonatannê latu teŋ tec gêmoa. Eŋ akaiŋ lulugeŋ kêtu palê gêŋgôŋ.” Kiŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Eŋ gêmoa ondoc.” Ma Siba gajô kiŋ awa gebe “Eŋ gêŋgôŋ Amiel latu Makir nê andu aŋga malac Lodabar.” Go kiŋ Dawid kêsakiŋ lau jasêkôc eŋ aŋga Amiel latu Makir nê andu aŋga Lodabar sêmêŋ. Ma Saul latu Jonatan nê latu Mepiboset gêdêŋ Dawid gêmêŋ ma gêu tau jagêc eŋ laŋônêm ma ketoc eŋ sa. Ma Dawid kêsôm gebe “Mepiboset”. Ma eŋ gêjô awa gebe “Aec, nêm sakiŋwaga aê tec gamoa.” Dawid kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôtêc taôm atom gebe aê gabe jamoasiŋ aôm êtu tamam Jonatanŋa. Ma aê oc jakêŋ dêbôm Saulnê nom samob endeŋ aôm êtiam. Ma aôm oc ôniŋ gêŋ aŋga aêŋoc tebo ŋapaŋ.” Ma Mepiboset kêpôŋ aduc ma kêsôm gebe “Nêm sakiŋwaga aê asa tec gobe ônam jaom aê, taŋ katôm kêam ŋamatê teŋ naŋ.”

Go kiŋ gêmôêc sakiŋwaga Siba ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Saulnê gêŋ samob to nê gôlôacnêŋ gêŋlênsêm samob aê kakêŋ gêdêŋ nêm ŋatau latu. 10 Aôm to nêm latômi ma nêm sakiŋwaga anam kôm êtu eŋŋa ma akôc ŋanô amêŋ gebe nêm ŋatau nê gôlôac têtap nêŋ gêŋ sêniŋŋa sa, mago nêm ŋatau latu Mepiboset oc êniŋ gêŋ aŋga aêŋoc tebo ŋapaŋ.” Siba latui 15 ma nê sakiŋwaga 20 sêmoa. 11 Go Siba kêsôm gêdêŋ kiŋ gebe “Nêm sakiŋwaga oc êŋgôm gêŋ samob, taŋ ŋoc apômtau kiŋ kêjatu naŋ.” Amboac tonaŋ Mepiboset geŋ gêŋ aŋga Dawidnê tebo kêtôm kiŋnê latui nêŋ teŋ. 12 Mepiboset latu sauŋ teŋ gêmoa, ênê ŋaê Mika. Ma samob, taŋ sêŋgôŋ Sibanê andu naŋ, têtu Mepibosetnê sakiŋwaga. Amboac tonaŋ Mepiboset gêŋgôŋ Jerusalem gebe eŋ geŋ gêŋ aŋga kiŋnê tebo ŋapaŋ. Ma eŋ akaiŋ lulugeŋ kêtu palê.

13 

10:1-19 Dawidnê siŋwaga totoŋ-totoŋ sêku lau Amon to lau Suria tulu.

Copyright information for `JAE