2 Timothy 4

Aê kajatu aôm kakô Anôtô agêc Kilisi Jesu, taŋ oc êmêtôc lau mateŋ jali to ŋacmatê ma eoc tau to nê gôliŋ lasê naŋ, laŋôŋnêm gebe Ônam mêtê lau topalêgeŋ êtôm têm samob, êsêac sêkêŋ taŋeŋ me sêkêŋ taŋeŋ atom. Ômbu êsêacnêŋ sec to wec biŋ êsêac ma ôlêŋ biŋ êsêac to ôndôŋ mêtê êndêŋ êsêac ôŋ ŋaŋêŋgeŋ. Aê galic gebe noc oc mêŋêsa ma lau oc sêkôc mêtê ŋajam sa atom. Êsêac tauŋ oc sêmboa nêŋ kêdôŋwaga sa êtôm tauŋ nêŋ têntac ŋakalac. Kêdôŋwaga tonaŋ oc sêndôŋ biŋ êtôm êsêac têntac êwiŋ gebe sêŋôŋa. Lau tônê oc sênam taŋeŋsuŋ ôkwi eo gala aŋga biŋŋanô ma sêkêŋ taŋeŋ sêboacogeŋ. Amboac tonaŋ aôm ôŋgôm nêm gêŋ samob tonêm kauc ŋawageŋ. Ôc gêŋwapac. Ônam kôm jaeŋwagaŋa to ônac dabiŋ nêm sakiŋ.

Aê katu da tec gamoa ma ŋoc noc jamac ênduŋa kêdabiŋgac. Aê gajac siŋ ŋajam tau e gêbacnê. Aê kêlêti e gaô lasê ŋoc lêŋtêpôê ŋabelo ma kêkam kakêŋ gêwiŋ tôŋ. Galoc sêmasaŋ sunsuŋ biŋgêdêŋŋa tec kêsaê aê gêc, ma Apômtau, mêtôcwaga gêdêŋ tau, oc êkêŋ sunsuŋ tau êndêŋ aê êndêŋ bêc ônê. Mago aê taucgeŋ oc jatap sa atom, êkêŋ êndêŋ êsêac, taŋ têntac gêwiŋ eŋ eoc tau lasêŋa naŋ, samob sêkuc sêwiŋ amboac tonaŋgeŋ.

Paulu tau nê biŋ ŋagêdô

Ônsaic taôm ôndêŋ aê ômôêŋ sebeŋ 10 gebe Dema têtac gêwiŋ gêŋ nomŋa e gêwi aê siŋ ma gêc gêja Tesaloniki, ma Kreske gêja Galata, ma Titi gêja Dalmatia. 11 Luka taugeŋ tec gêmoa gêwiŋ aê. Ôkôc Marka agêc awiŋ taôm amêŋ. Eŋ kêtôm gebe ênam aê sa êtu sakiŋŋa. 12 Tukiki tec kasakiŋ eŋ gêja Epese su. 13 Embe ômôêŋ, naŋ ôkôc ŋoc ŋakwê baliŋ, taŋ gawi siŋ gêc Karpanê andu aŋga Troas naŋ. Ojoŋ buku amboac tonaŋ ma ôliŋ bôc ŋaôlic, taŋ kato ŋoc biŋ kêsêp naŋ, siŋ atom.

14 Ŋac-kêpac-kiwaga Alesandere kêtu kasec aê elêmê. Apômtau êkêŋ ŋagêjô êndêŋ eŋ êtôm gêŋ, taŋ eŋ gêgôm naŋ. 15 Ojop taôm êndêŋ eŋ êwiŋ, gebe eŋ geseŋ aêacnêŋ biŋ ŋawaô.

16 Gêdêŋ taŋ ŋawa tauc sa gêdêŋ gôliŋwaga kêtu ŋamata naŋ, ŋac teŋ kêpuc aê tôŋ atom, samob sêwi aê si ŋgac. Aê kateŋ Anôtô gebe êkêŋ ŋagêjô endêŋ êsêac atom. 17 Mago Apômtau gêmoa gêwiŋ aê ma kêpuc aê tôŋ, tec gajam mêtê tomalageŋ lau samuc samob sêŋô. Ma Apômtau gêjam aê sa gêdêŋ lewe awasuŋ. 18 Apômtau tau oc ênam aê sa êndêŋ ŋamalacnêŋ sec samob ma ênam aê kêsi jaŋgôŋ ênê gamêŋ undambêŋa. Ŋawasi êndêŋ eŋ teŋgeŋ ma teŋgeŋ. Biŋŋanô.

Paulu gêjac mata nê papia

19 Ôsôm êndêŋ Priska agêc Akwila ma Onesiporonê gôlôac gebe aoc gêjac êsêac. 20 Erasta gacgeŋ gêŋgôŋ Korinti ma Tropim kêtap gêmac sa, tec gawi eŋ siŋ gêc Milete. 21 Ônsaic taômgeŋ ômôêŋ gebe ôsêp komô ŋalêlôm atom. Aibulu agêc Pude ma Lini agêc Klaudia ma lasitêwai samob aweŋ gêjac aôm. 22 Apômtau êwiŋ aômnêm ŋalau. Moasiŋ êndêŋ amac êwac.

Copyright information for `JAE