Acts 12

Sêjac Jakobo endu ma sêkôc Petere tôŋ

Gêdêŋ têm tonaŋ kiŋ Herodo kêkac lêma sa gebe ejoŋ gôlôac dabuŋ nêŋ ŋagêdô. Eŋ gêjac Joaŋ têwa Jakobo ŋa siŋ êndu. Herodo gêlic gebe biŋ tonaŋ gêjac Judawaga mateŋanô ŋajam, tec gêjac têku e kêkôc Petere tôŋ amboac tonaŋ. (Biŋ tonaŋ kêsa gêdêŋ Om Polom Ŋalucŋa.) Kêkôc eŋ tôŋ su, go kêkêŋ eŋ kêsô andu kapoacwalôŋa gêja. Go kêkêŋ siŋwaga toŋ aclê gebe sejop eŋ. Toŋ teŋ ŋalau aclê-aclê. Herodo taê gêjam gebe Pasa êmbacnê acgom, go êtôc eŋ êndêŋ lau. Amboac tonaŋ sejop Petere gêŋgôŋ kapoacwalô, ma gôlôac dabuŋ teteŋ mec gêdêŋ Anôtô kêtu eŋŋa gedeŋ tôŋgeŋ.

Mec ŋaclai kêgaboac Petere su

Gêdêŋ taŋ Herodo taê gêjam gebe êtôc Petere êndêŋ lau naŋ, ŋagêbêc sêsô Petere tôŋ ŋa kapoacwalô luagêc ma sêkêŋ eŋ gêc bêc gêc siŋwaga luagêc ŋasawa. Ma gejobwaga sêkô katamdêmôê ma sejop andu kapoacwalôŋa. Ma sep tageŋ Apômtaunê aŋela geoc tau lasê e ŋawê kêpô balêm ŋalêlôm. Go aŋela tau kepeŋ Petere dambê ma gêŋu eŋ ma kêsôm gebe “Ôndi sa sebeŋ.” Gêdêŋ tonaŋ kapoacwalô kêsu aŋga eŋ lêma. Go aŋela kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôjandiŋ nêm ômbiŋkap ma ôkic nêm atapa tôŋ.” Ma eŋ gêgôm amboac tonaŋ. Go aŋela kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “U nêm ŋakwê ênsaŋ taôm ma ôndaŋguc aê.” Petere kêsa kêdaguc eŋ gêja. Eŋ gêjam kauc gebe gêŋ, taŋ aŋela gêgôm naŋ, ŋanô atom, geboc gêc mêgeŋ. 10 Agêc sêsêlêŋ e jasêlêlêc gejobwaga ŋamataŋa to gejobwaga kêtu luagêcŋa, go jasêô lasê katam ki, taŋ kêsi intêna malacŋa naŋ. Ma katam tau gêlêc tau su gêdêŋ êsêagêc, tec agêc sêsa sêja sêsêlêŋ sêmoa intêna. Go sep tageŋ aŋela malamê. 11 Peterenê kauc ŋawa kêsa, go kêsôm gebe “Galoc kajala ŋanôgeŋ gebe Apômtau kêsakiŋ nê aŋela kêjaŋgo aê su aŋga Herodo lêma to gêŋ samob, taŋ Juda sêkêŋ mateŋ gebe sêŋgôm naŋ.”

12 Nê kauc kêsa su ma kêpi Joaŋ, taŋ sêsam eŋ sebe Marka, têna Maria nê andu gêja. Lau taêsam sêkac tauŋ sa aŋga tonaŋ ma teteŋ mec sêmoa. 13 Eŋ kêmadi katam anduŋa ma sakiŋwagao teŋ, nê ŋaê Rode, gêja gebe êlic ŋam. 14 Eŋ gêja e kêjala Petere awa ma têtac ŋajam gêjam eŋ auc e gêlêc katam su atom, kêlêti kêsô gêja ma kêsôm lasê gebe Petere tec kêkô katamdêmôê. 15 Ma êsêac sêsôm gêdêŋ awê tau gebe “Aôm meloc.” Ma eŋ kêsôm ŋajaŋa gebe “Masi, ŋac tau tônê biŋŋanô.” Tec êsêac sêsôm gebe “Oc ênê aŋela.” 16 Ma Petere kêmadi katam gedeŋ tôŋgeŋ e sêlêc su ma sêlic eŋ e têtakê ŋanô. 17 Eŋ gêjab lêma gêdêŋ êsêac gebe jamaŋgeŋ, go gêjac Apômtau gêwê eŋ aŋga andu kapoacwalôŋa kêsa gêmêŋ ŋamiŋ gêdêŋ êsêac ma kêsôm gêwiŋ gebe “Asôm biŋ tonec ŋawae êndêŋ Jakobo to lasitêwai ŋagêdô.” Go eŋ tau kêsa malac teŋ gêja.

18 Geleŋmata siŋwaga selendec ŋanô ma sênac mateŋ tauŋ gebe Petere gêja ondoc. 19 Herodo gesom eŋ, mago kêtap eŋ sa atom. Amboac tonaŋ kêtu lêsu gejobwaga ma kêtiŋ êsêac gebe sênac êsêac êndu. Go Herodo tau gêdi aŋga Judaia kêsêp Kaisarea gêja gêŋgôŋ tonaŋ.

Herodo gêmac êndu

20 Herodo têtac ŋandaŋ gêdêŋ lau Turu to Sidon. Lau tonaŋ nêŋ ŋalêlôm kêpi tageŋ, tec dêdêŋ eŋ sêja. Êsêac sêjam neneŋ kiŋnê sakiŋwaga andulêlômŋa, Blasta, ma teteŋ gebe sê wama tauŋ, gebe kiŋnê nom ŋanô gêlôm êsêac. 21 Gêdêŋ noc sêmasaŋ biŋ tonaŋŋa, go Herodo kêsô ŋakwê kiŋŋa sa jagêŋgôŋ lêpôŋ ma kêsôm bi ŋ gêdêŋ êsêac. 22 Tec lau aweŋ gêôc eŋ gebe “Awa tônê ŋamalacnê atom, anôtô teŋ nê.” 23 Ma sep tageŋ Apômtaunê aŋela gêjac eŋ gebe ketoc Anôtô sa atom, tec têmoa seŋ eŋ e gêmac êndu.

24 Go Anôtônê mêtê kêlaiŋ tau gêjam gamêŋ auc. 25 Barnaba agêc Saulu sêjam nêŋ sakiŋ tonaŋ e gêbacnê aŋga Jerusalem, go sêkôc Joaŋ, taŋ sêsam eŋ gebe Marka naŋ, gêwiŋ êsêagêc ma sêmu sêja Antiokia.

Copyright information for `JAE