Acts 18

Paulu gêmoa Korinti

Tonaŋ su, go Paulu gêwi Aten siŋ gêja Korinti. Aŋga tonaŋ kêtap Juda teŋ sa, nê ŋaê Akwila. Têna kêkôc eŋ aŋga Pontu. Êsêagêc nê awê Priskila sêwi Italia siŋ sêmêŋ wakucgeŋ. Ŋam kêsêp kaisara Klaudi kêjatu gebe Judawaga samob sêwi Rom siŋ. Tec Paulu gêdêŋ êsêagêc gêja. Eŋ gêlic acnêŋ lemeŋ ŋakoleŋ tageŋ, tec gêmoa gêwiŋ êsêagêc ma sêjam kôm sêwiŋ tauŋ. Êsêac sêwa becobo kêtu nêŋ kôm. Paulu gêjam biŋgalôm aŋga Judanêŋ lôm kêtôm sabatgeŋ gebe êkêli Juda to Helen gebe sêkêŋ êwiŋgeŋ.

Sila agêc Timote aŋga Makedonia sêmêŋ acgom, go Paulu gêjam mêtê toôli palêgeŋ ma gêwa Jesu sa gêdêŋ Judawaga gebe eŋ Kilisi. Gêdêŋ taŋ Judawaga sêôc ênê biŋ auc ma sêsôm biŋ alôb-alôb naŋ, eŋ kekoloŋ kekop aŋga nê ŋakwê su ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Nêm dec êpi amac taôm môkêmapac. Aê oc jawê ŋakaiŋ atom. Galoc jandêŋ lau samuc jana.” Go kêsa aŋga tonaŋ ma jagelom ŋac teŋ, taŋ kêtêc Anôtô naŋ, nê andu. Ŋac tau nê ŋaê Titi Justu. Nê andu kêkô jabaŋ Judanêŋ lôm. Lômmôkê Krispi to nê gôlôac samob sêkêŋ gêwi ŋ Apômtau, ma lau Korinti taêsam sêŋô mêtê e sêkêŋ gêwiŋ ma sêliŋ saŋgu.

Ŋagêbêc Apômtau gêsuŋ mê gêdêŋ Paulu ma kêsôm gebe “Ôtêc taôm atom, ôsôm biŋ lasêgeŋ, ônam taôm tôŋ atom. 10 Aê tec gawiŋ aôm ma ŋac teŋ êndi sa ma êŋgôm ôlim êtu sec atom, gebe aêŋoc lau taêsam sêmoa malac tonaŋ.” 11 Paulu kêdôŋ Anôtônê mêtê gêŋgôŋ gêwiŋ êsêac jala samuc teŋ ma ajôŋ 6.

12 Gêdêŋ taŋ Galio kêtu gôliŋwaga Akaiaŋa naŋ, Judawaga samob nêŋ biŋ kêpi tageŋ sêli tauŋ sa gêdêŋ Paulu, tec sêwê eŋ dêdêŋ sêmêtôc-biŋ- ŋamala sêja 13 ma sêsôm sebe “Ŋac tonec kêpiŋkap lau, gebe sênam sakiŋ Anôtô eso biŋsu ŋalêŋ.” 14 Paulu gebe êjô biŋ e Galio kêsôm gêdêŋ Judawaga gebe “Amac Judawaga, embe biŋ sec ŋanô me sec kapôêŋ teŋ, go jakôc amacnêm biŋ sa êtôm ŋagôliŋ. 15 Ma embe awemsuŋ êôc ka taôm êtu amacnêm mêtê to waem ma biŋsuŋa, naŋ amac taôm amansaŋ. Aê gabe jatu biŋ tonaŋ ŋamêtôcwaga atom.” 16 Kêsôm ma kêmasuc êsêac aŋga kêmêtôc-biŋ- ŋamala sêsa sêja. 17 Tec êsêac samob sêkôc lômmôkê Sostene tôŋ e sêjac eŋ aŋga sêmêtôc-biŋ-ŋamala ŋatêclabu, mago Galio gêlic amboac gêlic.

Paulu gêmu gêja Antiokia

18 Paulu gêmoa Koriniti ec ŋêŋgeŋ acgom, go kêkam lasitêwai lemeŋ ma gebe êlêc êna Suria. Ma Priskila agêc Akwila sêwiŋ eŋ. Aŋga Keŋkrea kêsôm sêsêbuŋ ênê môkêlauŋ su gebe gêjac mata biŋ teŋ gêdêŋ Apômtau kêtu gêŋ teŋŋa. 19 Sêlac e jasêsô Epese, go kêkêŋ êsêagêc sêŋgôŋ ma eŋ tau kêsô Judanêŋ lôm jagêjam biŋgalôm gêwiŋ Judawaga. 20 Lau tonaŋ teteŋ eŋ gebe êmoa bêc ŋagêdô êwiŋ êsêac acgom, mago gêlôc sa atom, 21 kêkam êsêac lemeŋ su ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Anôtô embe têtac êwiŋ, go jamu jamêŋ êtiam.” Go gêdi aŋga Epese ma gêlac gêja.

22 Waŋ kêsô Kaisarea ma eŋ kêpi bau jakêkam gôlôac dabuŋ su ma kêsêp Antiokia gêja. 23 Jasêmoa e têm ŋagêdô gêjaŋa acgom, go gêdi kêtiam. Eŋ kêsa Galata to Prugia ŋagamêŋgeŋ gêja ma kêpuc lau buŋa samob tôŋ.

Apolo gêjam mêtê aŋga Epese

24 Ŋasawa tonaŋ Juda teŋ, nê ŋaê Apolo, jagêô lasê Epese. Têna kêkôc eŋ aŋga Alesandria. Eŋ ŋac tokauc teŋ, naŋ kêjala Anôtônê mêtê ŋapep. 25 Êsêac têdôŋ Apômtaunê mêtê gêdêŋ eŋ e nê ŋalêlôm kêkac eŋ tec kêsôm to kêdôŋ biŋ kêpi Jesu solopgeŋ. Tageŋ eŋ kêjala Joaŋnê busaŋgugeŋ. 26 Eŋ gêjam mêtê gêjac m totêtac kêpa sugeŋ aŋga Judanêŋ lôm. Priskila agêc Akwila sêŋô eŋ, tec sêkôc eŋ sa gêŋgôŋ gêwiŋ êsêagêc ma sêwa Anôtônê mêtê sa e tomalageŋ gêdêŋ eŋ. 27 Gêmoa e gebe êna Akaia, tec lasitêwai teto papia gêdêŋ lau buŋa ma teteŋ êsêac gebe sêkôc eŋ sa. Eŋ jagêô lasê Akaia ma gêjam êsêac, taŋ Anôtônê moasiŋ gêjam êsêac auc e sêkêŋ gêwiŋ sêmoa naŋ, sa ŋapep, 28 gebe kêku Judawaga tulu ŋa biŋ toŋaclai gêmoa awêgeŋ lau samob sêlic ma gêwa Jesu sa gebe eŋ Kilisi kêtôm biŋ, taŋ teto gêc naŋ.

Copyright information for `JAE