Acts 19

Paulu gêmoa Epese

Gêdêŋ taŋ Apolo gêmoa Korinti naŋ, Paulu kêsêlêŋ gêmoa Asia ŋagamêŋ lôcŋa e jagêô lasê Epese ma kêtap ŋacseŋomi ŋagêdô sa aŋga tonaŋ. Tec kêtu kênac êsêac gebe “Gêdêŋ taŋ amac akêŋ  gêwiŋ su naŋ, atap Ŋalau Dabuŋ sa me masi.” Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Masi, aêac tec aŋô Ŋalau Dabuŋ gêmoa ŋawae teŋ atomanô.” Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac aliŋ busaŋgu ondoc.” Tec êsêac sêsôm gebe “Aêac aliŋ Joaŋnê saŋgu.” Go Paulu kêsôm gebe “Joaŋ kêsagu lau sêliŋ busaŋgu sênam tauŋ ôkwiŋa, ma kêsôm gêdêŋ lau gebe sêkêŋ ewiŋ ŋac, taŋ oc êndaŋguc eŋ naŋ ac tau Jesu.” Lau tau sêŋô biŋ tonaŋ, tec sêliŋ saŋgu kêpi Apômtau Jesu nê ŋaê. Paulu kêkêŋ lêma gêsac êsêac acgom, go ŋalau Dabuŋ kêpi êsêac e sêsôm biŋ aweŋ talô ma seoc biŋ lasê. Lau tau moae têtôm 12.

Paulu kêsô Judanêŋ lôm gêja jakêsôm biŋ totêtac kêpa sugeŋ gêmoa ajôŋ têlêac. Eŋ gêjam biŋgalôm kêpi Anôtônê gamêŋ gêwiŋ êsêac to gêgôm gêŋlêlôm êsêac gebe sêkêŋ êwiŋ Apômtauŋa. Mago lau ŋagêdô nêŋ ŋalêlôm ŋadani kêsa e sêkêŋ gêwiŋ atom, sêbu mêtê, taŋ Paulu gêjam naŋ, gêdêŋ lau, tec Paulu kêkac tau su aŋga êsêacnêŋ ma kêkôc ŋacseŋomi sêwiŋ eŋ. Eŋ gêjam biŋgalôm gêmoa Turananê lôm kêtôm bêcgeŋ. 10 Gêgôm gêmoa e jala samuc luagêc, go Juda to Helen samob, taŋ sêŋgôŋ gamêŋ Asiaŋa naŋ, sêŋô Apômtaunê mêtê.

Skewa latui

11 Anôtô kêpuc Paulu lêma tôŋ ma gêgôm gêŋsêga kapôêŋ, 12 gebe lau sêkôc obo waeŋŋa to nê ŋakwê kômŋa, taŋ eŋ kêjandiŋ naŋ, su jasêu gêsac gêmac e ôliŋ ŋajam kêsa, ma ŋalau sec sêsa sêja. 13 Ma Judanêŋ lau têtiŋ ŋalau secŋa sêsêlêŋ sêjac laoc gamêŋgeŋ. Êsêac tauŋ sêsam Apômtau Jesu nê ŋaê kêpi lau toŋalau sec, ma sêsôm gebe “Aê jajatu amac ŋa Jesu, taŋ Paulu gêjam mêtê kêpi eŋ naŋ, nê ŋaê.” 14 Judanêŋ ŋac dabuŋsêga Skewa nê latui 7 sêsa lêŋ tonaŋ. 15 Tec ŋalau sec gêjô êsêac aweŋ gebe “Jesu taŋ kajala eŋgac, ma Paulu naŋ kajala eŋ amboac tonaŋ. Mago amac tonec asa lau.” 16 Ma ŋamalac, taŋ ŋalau sec gêgôm eŋ naŋ, gêboaŋ jagêlô êsêac tôŋ e kêku êsêac tulu ma kêjamuŋ êsêac e ôliŋ ŋaômageŋ ma todecgeŋ sêc aŋga andu tonaŋ sêja. 17 Ma lau Juda to Helen samob, taŋ sêŋgôŋ Epese naŋ, sêŋô biŋ tonaŋ e têtakê samob ma aweŋ gêôc Apômtau Jesu nê ŋaê ŋanôgeŋ. 18 Lau gwalêkiŋ, taŋ sêkêŋ gêwiŋ su naŋ, sêmêŋ ma seoc nêŋ sec, taŋ sêgôm naŋ lasê. 19 Ma êsêac mec-geowaga taêsam sejoŋ nêŋ buku mecŋa kêpi tageŋ jasêkêŋ ja geŋ su gêc lau taêsam laŋôŋnêmŋa, ma sêsam buku tonaŋ ŋai ŋaôli kêpi tageŋ kêtôm silber 50,000. 20 Ma mêtê ŋajaŋa kêsa gêjam gamêŋ auc kêtôm Apômtaunê ŋaclai.

Sêli biŋ sa aŋga Epese

21 Biŋ tonaŋ gêbacnê su, go Paulu taê gêjam gêc nê ŋalêlôm gebe êsa Makedonia to Akaiaŋageŋ êna Jerusalem, taê gêjam gebe “Jana ônê su acgom, go najalic Rom amboac tonaŋgeŋ.” 22 Ma kêkêŋ nê kêpuctôŋwagaagêc Timote agêc Erasta sêja Makedonia, eŋ tau gêŋgôŋ Asia ŋasawa ŋagêdô gêwiŋ.

23 Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ lau sêli tauŋ sa ŋanô kêtu mêtêŋa. 24 Ŋam gebe ŋac-kêpac-silberwaga teŋ, nê ŋaê Demetri, gêgôm anôtôo Diana nê lôm jaba ŋakatu silber ma gêjam ôli kômwaga sêkôc ŋaôli sauŋ atom aŋga ênê. 25 Tec ŋac tau kêkalem lau tonaŋ to êsêac ŋagêdô, taŋ sêwê kaiŋ kôm amboac tônê naŋ, sêpi tageŋ, go kêsôm gebe “Lauac, amac ajalagac gebe kôm tonec ŋai gêjam aêac sa tec tatu lau tolêlôm. 26 Ma galoc taôm alic to aŋôgac gebe Paulu tonaŋ gêgôm gêŋlêlôm e gêjam lau taêsam ôkwi, mago gêgôm aŋga Epese tageŋ atom, eŋ kêsôm biŋ gêjam Asia samucgeŋ auc gebe anôtôi, taŋ dagôm ŋa lemeŋ naŋ, ŋanô masi. 27 Biŋ tonaŋ oc êŋgôm aêacgeŋ nêŋ waeŋ kômŋa êtu sec atom, êŋgôm lau sêlic anôtôo kapôêŋ Diana nê lôm amboac gêŋ ŋaôma êwiŋ amboac tonaŋ e malôgeŋ acgom, go senseŋ anôtôo, taŋ lau aŋga Asia samucgeŋ to nom ŋagamêŋ samob tetoc eŋ sa naŋ, nê wae kapôêŋ tau su amboac tonaŋgeŋ.”

28 Lau tau sêŋô biŋ tonaŋ e têntac ŋandaŋ secanô ma sêmôêc kêsa aucgeŋ gebe “Epesenêŋ Diana kapôêŋgoc.” 29 Sêgôm e malac samucgeŋ ŋadindiŋ kêsa ma lau samob jasêsêwa sêsa nêŋ gamêŋ dôa-dôaŋa ma sê ŋac Makedoniaŋa luagêc Ŋai agêc Aristarka, taŋ sêsêlêŋ sêwiŋ Paulugeŋ naŋ sêwiŋ. 30 Paulu gebe êsêp lau tonaŋ ŋai ŋalêlôm êna e ŋacseŋomi seseŋ eŋ. 31 Ma gôliŋwaga Asiaŋa ŋagêdô, taŋ têntac gêwiŋ Paulu naŋ, sêkêŋ puc eŋ ma teteŋ eŋ gebe naêsa gamêŋ dôadôaŋa atom, 32 gebe êsêac, taŋ sêkac sa aŋga tonaŋ naŋ, nêŋ biŋ kêlênsôŋ samucgeŋ, ac sêmôêc kesotau-kesotau. Nêŋ taêsam sêkac sa ŋaômageŋ ma sêjam kauc ŋam. 33 Lau ŋagêdô sêlic Alesandere, taŋ Judawaga sêsuc eŋ kêsa gêja naŋ, ma sêjam kauc sebe eŋ biŋmôkê. Tec eŋ gêôc lêma sa gebe êwa nê biŋ sa êndêŋ lau. 34 Mago êsêac sêjala eŋ gebe ŋac Judaŋa, tec sêmôêc guluŋ-guluŋgeŋ gebe “Epesenêŋ Diana kapôêŋgoc.” Sêmôêc sêkô kêtôm ockatu ŋasawa luagêc.

35 Sêgôm sêmoa, go acnêŋ ŋac-ketobiŋwaga gêjac êsêac têntac tôŋ ma kêsôm gebe “Amac Epesewaga, lau samob sêjala malac Epese tec kêtu Diana kapôêŋ nê lôm to lôm ŋakatu, taŋ kêsêp aŋga undambê gêmêŋ naŋ ŋagejobwaga. 36 Biŋ tau tonec gêc awê, tasôm biŋ taêsam atom. Amboac tonaŋ nêm ŋalêlôm êtu malô ma aŋgôm gêŋ teŋ paliŋ atom. 37 Amac awê ŋac luagêc tônê amêŋ, mago êsêagêc sêjaŋgo gêŋ teŋ aŋga lôm atom ma sêsôm biŋ alôb- alôb teŋ kêpi aêacnêŋ anôtôo atom. 38 Ma Demetri to nê kômwaga embe nêŋ biŋ êndêŋ ŋac teŋ ênêc, naŋ noc sêmêtôc biŋŋa gêc ma gôliŋwaga semoa, tec sêwaka tauŋ samaŋ. 39 Ma embe nêm biŋ ŋagêdô ênêc, naŋ amansaŋ êndêŋ lau malacŋa nêŋ noc sêkac saŋa. 40 Ocsalô tonec aêac tawê biŋ talênsôŋ lauŋa ŋakaiŋgoc, gebe aêac tali tauŋ sa nec ŋam teŋ gêc atom, tec tatôm gebe dawa tau ŋ sa êtôm atom.” 41 Kêsôm tonaŋ su ma kêkêŋ lau sêc êliŋ-êliŋ.

Copyright information for `JAE