Acts 25

Paulu awa gêjac kaisara

Peste kêkôc kôm gôliŋwagaŋa sa e ŋabêc têlêac gêjaŋa, go aŋga Kaisarea kêpi Jerusalem gêja. Aŋga tônê lau dabuŋsêga to Judawaganêŋ laumata sêu Paulunê biŋ gêdêŋ eŋ ma semasaŋ biŋ gêdêŋ eŋ gebe êkêŋ Paulu êpi Jerusalem êndêŋ êsêac êna ec ac sêlic gebe eŋ kêmoasiŋ êsêac. Êsêac sêmasaŋ biŋ tau gebe dêndib eŋ e senseŋ eŋ su aŋga intêna ŋadambê teŋ. Tec Peste gêjô êsêac aweŋ gebe “Paulu tau tê sêkôc eŋ tôŋ gacgeŋ gêmoa Kaisarea, ma sauŋgeŋ, go jamu jana amboac tonaŋgeŋ.” Ma kêsôm gêwiŋ gebe “Amacnêm kasêga sêwiŋ aê sêsêp sêna acgom, go embe sêlic ŋac tônê nê biŋ ênêc, naŋ sêsôm êpi eŋ.”

Peste gêŋgôŋ gêwiŋ êsêac bêc 8 me 10, go kêsêp Kaisarea gêja. Ŋabêbêc jagêŋgôŋ nê lêpôŋ sêmêtôc biŋŋa ma kêsôm sêkôc Paulu sêja. Gêja acgom, ma Judawaga, taŋ aŋga Jerusalem sêsêp sêja naŋ, sêwa eŋ auc jasêgôliŋ biŋ sec taêsam kêpi Paulu, mago têtôm gebe sêwaka biŋ ŋanô teŋ sa atom. Tec Paulu kêkac biŋ su tau gebe “Aê gagôm gêŋ teŋ gaseŋ Judanêŋ biŋsu to lôm dabuŋ ma kaisara atom.” Peste gebe Judawaga sêlic eŋ ŋajam, tec kêsôm gêdêŋ Paulu gebe “Aôm gobe ôpi Jerusalem ôna ma jamêtôc aômnêm biŋ aŋga ônê me masi.” 10 Ma Paulu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê kasêp kaisaranê mêtôc ŋaŋlom su, tec sêmêtôc aê aŋga tonecmaŋ. Aôm tec kôjalagac gebe gagôm keso teŋ gêdêŋ Judawaga atom. 11 Embe jaŋgôm gêŋ eso teŋ êtôm sênac aê ênduŋa, oc janac jao tauc atom. Mago lau tonec embe sêŋgoliŋ biŋ êpi aê ŋaômageŋ, naŋ ŋac teŋ êtôm gebe êkêŋ aê jasêp êsêac lemeŋ atom. Amboac tonaŋ aoc ênac kaisara.” 12 Kêsôm su, go Peste gêjam biŋgalôm gêwiŋ ŋac kêpuc eŋ tôŋŋa su, ma sêjô Paulu awa gebe “Awam gêjac kaisara, amboac tonaŋ ôndêŋ kaisara ôna.”

Paulu kêkô Agripa agêc Bernke laŋôŋnêm

13 Bec ŋagêdô gêjaŋa acgom, go kiŋ Agripa agêc nê awê Bernike sêô lasê Kaisarea sebe sêlic to sêkam Peste. 14 Agêc jasemoa e bêc ŋagêdô gêjaŋa acgom, go Peste gêwa Paulunê biŋ sa gêdêŋ kiŋ ma kêsôm gebe “Peliki gedec ŋac kapoacwalôŋa teŋ gêmoa tonec. 15 Gêdêŋ taŋ gaja Jerusalem naŋ, Judanêŋ lau dabuŋsêga to laumata sêsôm ênê biŋ lasê gêdêŋ aê, ma teteŋ gebe aê jamêtôc ênê biŋ. 16 Tec aê gajô êsêac aweŋ gebe Romnêŋ mêtê tonec gebe sêmêtôc ŋac teŋ paliŋ-paliŋgeŋ atom. Ŋac tobiŋ naêkô lau-sêgôliŋ-biŋwaga laŋôŋnêm êmuŋ ma ênac kolec tau to êwaka nê biŋ sa acgom. 17 Tec lau tau mêŋsêô lasê e gaôŋ bêc taêsam atom. Ŋageleŋ gaja gêŋgôŋ lêpôŋ sêmêtôc biŋa ma kasôm sêkôc ŋac tau sêmêŋ. 18 Lau-sêgôliŋ-biŋwaga dêdi, mago sêsôm biŋ sec, taŋ aê gaboc sêsôm êpi eŋ ŋateŋ atom. 19 Ac sêsôm biŋ luagêc kêpi eŋ. Teŋ kêtu tauŋ nêŋ mêtêŋa ma teŋ kêtu ŋacmatê teŋ, nê ŋaê Jesu, taŋ Paulu gêwa eŋ sa gebe gêmoa mata jali naŋŋa. 20 Aê kapuc biŋ tau ŋam e kapô lêna tauc, tec katu kênac eŋ gebe êpi Jerusalem êna sêmêtôc ênê biŋ aŋga tônê me masi. 21 Mago Paulu keteŋ gebe ajop eŋ e kaisara tau êmêtôc ênê biŋ acgom. Tec kasôm gebe sejop eŋ ŋapep e jakêŋ eŋ êndêŋ kaisara êna.” 22 Go Agripa kêsôm gêdêŋ Peste gebe “Aê tauc gabe jaŋô biŋ aŋga ŋac tau nê acgom.” Tec eŋ kêsôm gebe “Bêbêc go ôŋô.”

23 Ŋageleŋ Agripa agêc Bernike to nêŋ gêlôŋ kaiŋ teŋ-kaiŋ teŋ jasêsô gamêŋ ŋalêlôm tau sêja. Go kapitaisêga to malac ŋakasêga sêwiŋ, ma Peste kêjatu gebe sêkôc Paulu sêmêŋ. 24 Go Peste kêsôm gebe “O kiŋ Agripa to amac samob tec amoa awiŋ aêac, alic ŋac tau, taŋ Judawaga samob aŋga Jerusalem to aŋga tonec sêkac aê kêtu eŋŋa ma sêmôêc ŋajaŋa gebe êmoa mata jali êtiam atom. 25 Aê kajala gebe ênê biŋ sec kêtôm sênac eŋ ênduŋa teŋ gêc atom, tageŋ eŋ tau awa gêjac kaisara. Amboac tonaŋ tec kasôm kêtu tôŋ gabe jakêŋ eŋ êna. 26 Mago katap ŋac tau nê biŋ ŋanô teŋ sa kêtôm gebe jato êndêŋ êôc ŋatau ênaŋa nec atom. Kêtu tonaŋŋa tec kasôm sêkôc ŋac tau mêŋkêkô aôm, kiŋ Agripa, to amac samob laŋômnêm, gebe tatu Iêsu eŋ e jajala biŋ tau êtu katô acgom, go jato êna. 27 Embe takêŋ ŋac kapoacwalôŋa teŋ êna ma dawa ênê biŋ sa êwiŋ atom, oc êtôm atom.”

Copyright information for `JAE