Acts 9

Jesu gêjam Saulu ôkwi

Saulu tau nê ŋalêlôm gegeŋ eŋ sa e gêjô Apômtaunê ŋacseŋomi ŋa biŋ ma gebe ênac êsêac êndu. Eŋ gêdêŋ dabuŋsêga gêja ma keteŋ eŋ gebe êkêŋ papia êwa eŋ saŋa êndêŋ lau Damaskus nêŋ Iômmôke gebe Saulu embe êtap lau ŋagêdô, naŋ sêkêŋ gêwiŋ Jesunê mêtê naŋ sa, oc ênsô êsêac awê ma ŋac tôŋ ma ejoŋ êsêac sêna Jerusalem. Eŋ kêsêlêŋ gêmoa e kêdabiŋ Damaskus ma sep tageŋ ja teŋ aŋga undambê kêpô eŋ gêjam aucgeŋ e gêu tau jagêc nom ma gêŋô awa teŋ, taŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Saulu, Saulu, asageŋ kôjanda aê.” Ma eŋ kêsôm gebe “Apômtau, aôm asa.” Go ŋac tau kêsôm gebe “Aê Jesu tec kôjanda aê. Mago galoc aôm ôndi ôsa malac ôna, go sêsôm biŋ, taŋ gêjac aôm ŋawae naŋ. Iasê êndêŋ aôm.” Ma lau, gêŋ sêwiŋ eŋ naŋ, sêŋô biŋ tau, mago sêlic ŋamalac teŋ atom, tec sêjam tauŋ tôŋgeŋ sêkô. Saulu gêdi aŋga nom ma mata gêlac e gêlic gamêŋ atom. Tec êsêac sêkam eŋ ma sêwê eŋgeŋ sêja Damaskus. Eŋ gêŋgôŋ tonaŋ gêlic gamêŋ atom kêtôm bôc têlêac ma geŋ to gênôm gêŋ atom.

10 Ma ŋacseŋom teŋ gêŋgôŋ Damaskus, nê ŋaê Anania, naŋ Apômtau gêgôm ênê katu kaiŋ teŋ kêsa ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Anania,” e ŋac tau kêsôm gebe “Apômtau, aê tec gamoa.” 11 Go Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôndi ma ôsa intêna, taŋ sêsam sebe intêna solop naŋ, ôna ma ôtu kênac ŋac, taŋ sêsam eŋ sebe Saulu Tarsusŋa naŋ, aŋga Judanê andu, gebe eŋ keteŋ mec 12 ma gêlic ŋac teŋ, nê ŋaê Anania, jakêkêŋ lêma gêsac eŋ gebe mata êlêc êtiam.” 13 Go Anania gêjô eŋ awa gebe “Apômtau, aê gaŋô lau taêsam sêsôm gebe ŋac tonaŋ gêgôm aômnêm lau dabuŋ, taŋ sêŋgôŋ Jerusalem naŋ, sec elêmê. 14 Ma sêsôm gebe kêkôc ŋaclai aŋga lau dabuŋsêga nêŋ gebe ênsô lau samob, taŋ aweŋ gêjac aômnêm ŋaê naŋ tôŋ.” 15 Tec Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôna, ŋac tau tônê tê gajac dabiŋ eŋ su gebe ejoŋ ŋoc ŋaê êndêŋ lau samuc to kiŋ ma Israel latuŋi êna. 16 Gebe aê tauc jatôc gêŋwapac, taŋ eŋ êôc êtu ŋoc ŋaêŋa naŋ, êndêŋ eŋ.”

17 Tec Anania gêdi gêja e jakêpi andu tau, go kêkêŋ lêma gêsac eŋ ma kêsôm gebe “Lasicenec Saulu, Apômtau Jesu, taŋ geoc tau lasê gêdêŋ aôm aŋga intêna, taŋ kôsa gômôêŋ naŋ, kêsakiŋ aê tec gamêŋ gebe matamanô êpoa lasê êtiam ma Ŋalau Dabuŋ ênam aôm auc.” 18 Ma gaôgeŋ gêŋ, taŋ gêsaŋ Saulu mataanô auc naŋ, kêsêlô amboac i ŋagala e gêbacnê ma gêlic gamêŋ kêtiam. Go gêdi sa e gêliŋ saŋgu 19 ma geŋ gêŋ têkwa saki kêsa kêtiam.

Saulu gêjam mêtê aŋga Damasku

Bêc ŋagêdô Saulu gêwiŋ ŋacseŋomi gêmoa Damaskus.
20 E gacgeŋ gêjam mêtê kêpi Jesu aŋga Judaneŋ lôm gebe ŋac tau tonaŋ Anôtônê Latu. 21 Ma lau samob, taŋ sêŋô ênê bi ŋ tonaŋ naŋ, sêŋac lemeŋ ma sêsôm gebe “Ŋac tau, taŋ geseŋ êsêac, taŋ aweŋ gêjac ŋaê tônê aŋga Jerusalem naŋ, ŋac tau tonec me masi. Eŋ gêmêŋ gebe ênsô êsêac aŋga tonecŋa tôŋ êwiŋ ma ejoŋ êsêac sêndêŋ lau dabuŋsêga sêna atom me.” 22 Ma Saulu gêwa sa ŋajaŋa kêlêlêc gebe Jesu tonec eŋ Kilisi tau. Kêsôm biŋ amboac tonaŋ tec gêgôm lau Juda, taŋ sêŋgôŋ Damaskus naŋ, nêŋ kauc kêŋnsôŋ e toŋoma.

Saulu gêc Judawaga su

23 Bêc ŋagêdô gêjaŋa acgom, go Judawaga sêkic ênê biŋ gebe sênac eŋ êndu. 24 Biŋ tau ŋapuc kêsa gêdêŋ Saulu. Ac sêkêŋ lau sejop malac ŋasacgêdô gêwiŋ kêtôm bêc to geleŋgeŋ gebe sênac eŋ êndu. 25 Tec Saulunê ŋacseŋomi sêkôc eŋ gêdêŋ gêbêc jasêkêŋ eŋ kêsêp sêm, taŋ sêwa amboac talu naŋ, ma sêlêwaŋ eŋ kêsêp tuŋbôm ŋadêmôê gêja.

Saulu gêmoa Jerusalem

26 Gêja e gêô lasê Jerusalem jakêsaê gebe êsap ŋacseŋomi tôŋŋa. Tec gêgôm elêmê gebe samob têtêc eŋ, sêkêŋ gêwiŋ gebe Jesunê ŋacseŋom teŋ eŋ atom. 27 Tec Barnba gêjam eŋ sa ma gêwê eŋ agêc dêdêŋ aposolo sêja. Eŋ gêjac m iŋ biŋ Saulu gêlic Apômtau aŋga intêna ma Jesu kêsôm biŋ gêdêŋ eŋŋa. Ma gêjac miŋ gêwiŋ gebe Saulu kêsôm Jesunê ŋaê lasê gêmoa awêgeŋ aŋga Damaskus. 28 Go Saulu gêmoa-gêmoa gêwiŋ êsêac aŋga Jerusalem ma kêsôm Apômtaunê ŋaê lasê gêmoa awêgeŋ. 29 Eŋ gêjam biŋgalôm gêwiŋ lau Juda, taŋ sêsôm biŋ Helen naŋ, e sêpê tauŋ kêtu mêtêŋa. Tec êsêac sebe sêkam eŋ tôŋ ma sênac eŋ êndu. 30 Lasitêwai sêŋô biŋ tonaŋ ŋawae ma sêkêŋ eŋ kêsêp Kaisarea gêja acgom, go sêsakiŋ eŋ aŋga tonaŋ gêja Tarsus.

31 Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ gôlôac dabuŋ aŋga Judaia to Galilaia ma Samaria ŋagamêŋ samob sêŋgôŋ towamag- eŋ. Lau tau sêsa nêŋ lêŋ totêtêc Apômtaugeŋ ma Ŋalau Dabuŋ kêpuc êsêac tôŋ to gêjac lênsôŋ êsêac e têtu taêsam.

Aenea ôli ŋajam kêsa

32 Petere kêsêlêŋ-kêsêlêŋ gêmoa e jagêô lasê Anôtônê lau, taŋ sêŋgôŋ Luda naŋ. 33 Go kêtap ŋac teŋ aŋga tonaŋ sa, nê ŋaê Aenea, taŋ nê ŋatêkwa kêtu goloŋ ma gêcgeŋ kêtôm jala 8. 34 Tec Petere kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aenea, Jesu Kilisi gêgôm aôm ŋajam kêsa, ôndi sa ma ôluŋ nêm mê sa,” e eŋ gêdi sa guluŋ tageŋ. 35 Lau Luda to Saron samob, taŋ sêlic ŋac tau naŋ, sêjam tauŋ ôkwi dêdêŋ Apômtau.

Tabita mata jali kêsa kêtiam

36 Awê teŋ gêŋgôŋ Jope, nê ŋaê Tabita, tanam ôkwi gebe Mojawa, naŋ kêkêŋ gêwiŋ Jesu. Eŋ gêjam lau sa ŋa koleŋ tokaiŋ-tokaiŋ to kêmoasiŋ êsêac ŋanô. 37 Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ gêmac gêgôm eŋ gêc e gêmac êndu. Go sêmasaŋ ênê ŋawêlêlaŋ ma tetoc gêc andu ŋadeŋ teŋ. 38 Ŋacseŋomi sêŋô Petere gêmoa Luda, taŋ gêc Jope ŋagala naŋ ŋawae, tec sêsakiŋ ŋac luagêc jateteŋ eŋ gebe “Ôndêŋ aêac ômôêŋ sebeŋmaŋ.” 39 Petere gêdi ma gêwiŋ êsêagêc sêja. Ac sêô lasê su acgom, go sêwê Petere sêpi andu tau ŋadeŋ tonaŋ sêja. Ma awêtuc samob dêdêŋ eŋ sêja e têtôc obo to ŋakwê, taŋ Tabita gêŋgôŋ gêwiŋ êsêac ma kêsi naŋ, gêdêŋ eŋ ma têtaŋ. 40 Tec Petere kêmasuc êsêac samob sêsa sêja, go kêpôŋ aduc keteŋ mec. Tônaŋ su, go kêkac tau ôkwi gêdêŋ ŋacmatê ma kêsôm gebe “Tabita, ôndi sa.” Ma awê tau mata gêlac e gêlic Petere ma gêdi gêŋgôŋ. 41 Go Petere gêsuŋ lêma jakekam eŋ sa ma gêmôêc Anôtônê lau to awêtuc mêŋkêtôc awê tau gêdêŋ êsêac gebe mata jali kêsa su. 42 Lau Jope samob sêŋô biŋ tonaŋ ŋawae ma taêsam sêkêŋ gêwiŋ Apômtau. 43 Ma Petere gêmoa Jope gêŋgôŋ gêwiŋ ŋac kêmasaŋ bôc ŋaôlicŋa teŋ, nê ŋaê Simon, ŋasawa ec baliŋ.

Copyright information for `JAE