Amos 5

Kalem sênam tauŋ ôkwiŋa

O gôlôac Israel, aŋô biŋ tonec ma akêŋ taŋem taŋiboa, taŋ kataŋ kêtu amacŋa naŋ.

“Awêtakiŋ Israel gêjac tau êndu, eŋ oc êndi sa êtiam atom.
Eŋ gêjac tau êndu gêc tau nê nom ma ŋac teŋ oc gêjac eŋ sa atom.”

Gebe Apômtau Anôtô kêsôm biŋ tonec gebe
“Malac taŋ êkêŋ lau 1,000 sêsa sêna naŋ,
nêŋ lau 100 geŋ sêmoa mateŋ jali.
Ma malac, taŋ êkêŋ lau 100 sêsa sêna naŋ,
nêŋ 10 geŋ sêmoa mateŋ jali.”

Gebe Apômtau kêsôm biŋ tonec gêdêŋ gôlôac Israel gebe
“Ansom aê, go amoa matem jali,
ansom Betel atom, ma ana Gilgal atom
ma asêlêŋ alom Berseba ana atom.
Gebe Gilgal oc êŋgôŋ kapoacwalô aŋga gamêŋ jaêc biŋŋanôgeŋ,
ma Betel oc ênaŋa.”

Ansom Apômtau, go amoa matem jali.
Embe masi, go eŋ êpoa lasê êtôm ja e êndaŋgac gôlôac Josep su,
ma ŋac teŋ êmoa Betel, gebe ênac ja tau êmac atom.
O amac, taŋ ajam lêŋ biŋgêdêŋŋa ôkwi kêtu gêŋ ŋamakic sec
ma akôniŋ biŋgêdêŋ tôŋ gêc nom.

Ŋac taŋ kêkêŋ dam to i totili
ma gêjam ŋakesec ôkwi kêtu geleŋŋa
to gêgôm geleŋŋa ŋakesec kêsa,
ŋac taŋ kêkalem gwêc ma kêsêwa kêsêp nom naŋ,
ênê ŋaê gebe Apômtau.
Eŋ geseŋ lau ŋajaŋa su eb tageŋ
ma gêgôm malac ŋajaŋa kêtu gasaŋ.

10 Êsêac têntac gedec ŋac, taŋ kêpuc biŋgêdêŋ tôŋ gêmoa sêmêtôc biŋ ŋamala
to sê kanôŋ ŋac, taŋ kêsôm biŋŋanô naŋ.
11 Amac akwê andu ŋa poc, taŋ apa e ŋatip kêsa naŋ,
mago oc aŋgôŋ andu tau ŋalêlôm atom.
Amac asê kôm wainŋa ŋajam,
mago oc anôm wain tau atom,
gebe amac aka ŋac ŋalêlôm sawa tôŋ
to akac eŋ, gebe êkêŋ polom êndêŋ amac.
12 Aê kajala gebe agôm gêŋ alôb-alôb taêsam
ma nêm sec kapôêŋanô.
Amac taŋ alêsu ŋac gêdêŋ
to akôc awa ŋalêsiŋa
ma akô ŋac ŋalêlôm sawa auc aŋga amêtôc biŋ ŋamala naŋ.
13 Kêtu tonaŋŋa tec ŋac tokauc oc ênam tau tôŋ êndêŋ têm tonec,
gebe têm tau têm sec.

14 Ansom gêŋ ŋajam, ansom gêŋ sec atom,
gebe amoa matem jali.
Go Apômtau, lausiŋ undambêŋa nêŋ Anôtô, êmoa êwiŋ amac
amboac asôm su.
15 Têmtac endec sec ma têmtac êwiŋ ŋajam
to amansaŋ biŋgêdêŋ aŋga mêtôc ŋamala,
ec Apômtau, lausiŋ undambêŋa nêŋ Anôtô,
taê walô Josepnê gôlôac ŋapopoc.

16 Amboac tonaŋ Apômtau, lausiŋ undambêŋa nêŋ Anôtô,
kêsôm biŋ tonec gebe
“Taŋiboa êpi êtôm malacluŋ samobgeŋ.
Ma lau sêmôêc gebe ‘Ojae, ojae’ êtôm intêna samob.
Êsêac sêkalem lau kômŋa gebe têtaŋ
to êsêac, taŋ têtaŋ taŋiboa kêtu tôŋ naŋ, gebe sêpuc taŋiboa sa.
17 Taŋiboa êtaŋ êtôm kôm wainŋa samob
gebe aê oc jasêlêŋ jamoa amac ŋasawa-ŋasawa.”
Apômtaunê biŋ tau tonec.

18 Ojae amac, taŋ ajam awem su Apômtaunê bêc.
Ajam awem su bêc tonaŋ kêtu ageŋŋa.
Bêc tonaŋ ŋakesec, ŋawê atom.
19 Oc êtôm ŋac teŋ gêc lewe su,
mago gêdac bôclai teŋ,
me gêô lasê andu ma gêjac seŋeŋ tau ŋa lêma
ma moac teŋ gêŋac eŋ.
20 Apômtaunê bêc tau ŋakesec, ŋawê atom,
ŋakanuc ma ŋawasi masi.

21 “Aê gadec ma galic nêm om sec
ma nêm akac taôm sa omŋa gêjac aê matocanô ŋajam atom.
22 Ma amac embe akêŋ daja to dadaŋge êndêŋ aê,
oc jakôc sa atom.
Aê matoc ê nêm bulimakao kêtôp ŋajam, taŋ akêŋ êtu dawama naŋ atom.
23 Aêc su tonêm wê ŋakicsêa aŋga aêŋoc.
Aê gabe jaŋô nêm gêŋ wêŋa êtaŋ atom.
24 Mago biŋgêdêŋ ŋalêŋ êsa êtôm bu keseleŋ
ma biŋgêdêŋ êtôm bu, taŋ keseleŋ gedeŋ tôŋgeŋ naŋ.
25 “O gôlôac Israel, amac akêŋ daja to da ŋagêdô gêdêŋ aê gêdêŋ taŋ amoa gamêŋ sawa kêtôm jala 40 naŋ, me masi. 26 Tec galoc akôc nêm kiŋ Sakut to amacnêm gwam utitalataŋa Kaiwan,* taŋ amasaŋ kêtu amac taômŋa naŋ, sa 27 gebe aê oc jawê amac aka lêlêc Damaskus su naasêp kapoacwalô.” Apômtau taŋ nê ŋaê gebe lausiŋ undambêŋa nêŋ Anôtô naŋ, kêsôm biŋ tonaŋ.
Sakut agêc Kaiwan nêŋ ŋam gêc awê atom, moae têtu lau
Babel nêŋ anôtôi jaba.

Copyright information for `JAE