Colossians 3

Anôtô gêŋu amac sa awiŋ Kilisi. Amboac tonaŋ ansom ŋanô tau, taŋ gêc ôŋa, gêc gamêŋ, taŋ Kilisi gêŋgôŋ Anôtônê anôŋa naŋgeŋ. Taêm ênam gêŋ ôŋa, taêm ênam gêŋ nomŋa atom, gebe amac amac êndugac, ma nêm aŋgôŋ matem jali ŋam jagêwiŋ Kilisi ma kêsiŋ tau gêc Anôtôŋageŋ. Aêac daŋgôŋ mateŋ jali ŋam Kilisi. Êndêŋ noc Kilisi eoc tau lasêŋa, oc êŋgôm amac aoc taôm lasê awiŋ eŋ toŋawasi amboac tonaŋgeŋ.

Lêŋ laŋgwa to wakuc

Amboac tonaŋ anseŋ nom ŋagêŋlêlôm, taŋ gêc nêm ŋalêlôm naŋ su. Gêŋlêlôm tau tonec gebe Gêŋ mockaiŋo to mockaiŋŋa, gêŋ môpŋa, têmtac ŋakalac, matem katuboa ma têmtac ŋamiŋ, taŋ kêtu sakiŋ anôtôi jabaŋa naŋ. Kêtu gêŋ tonaŋŋa Anôtônê têtac ŋandaŋ oc êtap taŋeŋpêcwaga sa. Gêŋ tonaŋ ŋai gêmuŋgeŋ amac asa kêtu nêm lêŋ e kêkôm amac auc.

Mago galoc awi gêŋ samob tonec siŋ gebe Têmtac ŋandaŋ, têmtac kêbôli auc, têmtac sec, ma biŋ alôb- alôb to biŋ môpŋa êsa awemsuŋ atom. Ansau biŋdansaŋ êndêŋ taôm atom, gebe amac akwalec ŋamalac laŋgwa, nêm ŋalêlôm laŋgwa tau to ŋagêŋlêlôm samob su, 10 ma asô ŋamalac wakuc sa sugac. Ŋamalac wakuc tau Anôtô kêkêŋ eŋ. Ma Anôtô gêjam kôm kêpi eŋ ŋapaŋ gebe êtu wakuc e êtôm eŋ tau ma êjala eŋ ŋanôgeŋ. 11 Tatu wakuc amboac tonaŋ, tec tajam kauc Helen to Juda ma lau-sêsa-êsêacwaga to lau samuc, ma lau laŋôŋ matac to lau gamêŋ bôm ma gêŋôma to lau, taŋ sêmoa nêŋ Iêtêgeŋ naŋ. Kilisi kêtu ŋamalac samob nêŋ ŋam ma gêbiŋ aêac samob tôŋ tapi tageŋ.

12 Anôtô têtac gêwiŋ to kêjaliŋ amac sa, tec atu ênê lau. Amboac tonaŋ êkwa taôm auc ŋa taêm walô lau, têmtac wapi, ambu taôm, ŋalêlôm malô ma êôŋ ŋaŋêŋgeŋ. 13 Asip taôm sa, ma lau teŋ nêŋ biŋ embe ênêc, naŋ sêsuc ôkwi êndêŋ tauŋ. Asuc nêm biŋ ôkwi êndêŋ taôm êtôm Apômtau kêsuc amacnêm biŋ ôkwi. 14 Ma têmtac gêwiŋ ŋanô ênsôb gêŋ tonaŋ sa ma êmbiŋ samob tôŋ e ŋapep sawa. 15 Ma Kilisinê biŋmalô ênam gôliŋ amacnêm ŋalêlôm. Anôtô kêkalem amac gebe êmbiŋ amac tôŋ ŋa biŋmalô tonaŋ e atu Kilisinê ôli tageŋ. Ma anam daŋge eŋ ŋapaŋ. 16 Kilisinê biŋ ênam nêm ŋalêlôm auc samucgeŋ. Andôŋ taôm to alêŋ biŋ taôm tokauc ma tomêtêgeŋ. Anam pesalem to wê dabuŋ ma wê ŋajam-ŋajam. Apuc wê sa to anam daŋge Anôtô aŋga nêm ŋalêlôm. 17 Gêŋ samob, taŋ asôm to aŋgôm naŋ, aŋgôm anam Apômtau Jesu laŋô, anam daŋge êndêŋ Tama Anôtô êtu eŋŋa.

Lêŋ wakuc êtu gôIôacnêŋ gôliŋ

18 Amac lauo, asô amacnêm ŋaci ŋalabu gebe lêŋ tonaŋ Apômtau gêlic kêtôm.

19 Amac ŋacwaga, têmtac êwiŋ nêm lauogeŋ, ma atu kasec êsêac atom.

20 Amac ŋapalê, taŋem wamu êndêŋ tenemi to tamemi êtu gêŋ samobŋa, gebe gêŋ tonaŋ ŋai Apômtau gêlic gêjac mataanô ŋajam.

21 Tameŋiac, alênsôŋ nêm ŋapalê e sênac kapoac tauŋ atom.

22 Amac sakiŋwaga, taŋem wamu amacnêm ŋataui nomŋa êtu gêŋ samobŋa. Anac ŋamalac mateŋanô auc ŋa taŋem wamu êtu sêlic amac ŋajamŋa nec atom, anam sakiŋ tonêm ŋalêlôm makeŋgeŋ êtu atêc Apômtauŋa. 23 Gêŋ samob, taŋ aŋgôm naŋ, aŋgôm tonêm ŋalêlôm samucgeŋ ma aŋgôm êtôm ajam sakiŋ gêdêŋ ŋamalac atom, aŋgôm êtôm ajam sakiŋ gêdêŋ Apômtau, 24 Amac ajalagac gebe oc atap nêm gêŋlênsêm sa êtu ŋagêjô aŋga Apômtaunê. Taêm ênam gebe ajam sakiŋ gêdêŋ Apômtau Kilisi. 25 Ŋac taŋ gêgôm geo naŋ, oc êtap nê geo ŋagêjô sa. Anôtô kêpuc lau teŋ ŋam atom, gêlic samob kêtôm taugeŋ.

Copyright information for `JAE