Colossians 4

Amac ŋataui, amoasiŋ nêm sakiŋwaga ŋapep ma êndêŋgeŋ. Taêm ênam gebe amacnêm Ŋatau gêŋgôŋ undambê amboac tonaŋgeŋ.

Paulu gêlêŋ biŋ lau

Ateŋ mec ansiŋ sugeŋ ma anam jali todaŋgegeŋ. Ma ateŋ mec êtu aêacŋa êwiŋ gebe Anôtô êlêc katam su êndêŋ aêac gebe asôm Kilisinê biŋ ŋalêlômŋa lasê, gebe kêtu biŋ tonaŋŋa aê gaŋgôŋ kapoacwalô. Ateŋ gebe jawa biŋ tau sa ênêc awêgeŋ êtôm kôm, taŋ Anôtô kêkêŋ gêdêŋ aê naŋ.

Asa nêm lêŋ tokauc mêtêŋa êndêŋ lau, taŋ sêkêŋ gêwiŋ atom naŋ. Ajaiŋ têm ênaŋa ŋaômageŋ atom. Amacnêm biŋgalôm samob êmoasiŋ lau to êkêli êsêac. Ma ajala lêŋ ajô lau samob nêŋ biŋŋa e ŋapep.

Paulu awa gêjac nê lau

Lasiŋi ŋajam Tukiki, taŋ gêjam sakiŋ Apômtau ŋaŋêŋgeŋ to gêjam kôm gêwiŋ aê naŋ, wacênac miŋ ŋoc biŋ samob êndêŋ amac. Aê jasakiŋ ŋac tau êndêŋ amac êwac gebe ênac miŋ aêacma biŋ samob êndêŋ amac, ma ênam malô amacnêm ŋalêlôm. Lasiŋi ŋaŋêŋ to ŋajam Onesimi, taŋ aŋga amacnêm naŋ, oc êwiŋ eŋ. Êsêagêc sênac miŋ biŋ samob, taŋ gêc tonec naŋ, êndêŋ amac.

10 Aristarka taŋ gêŋgôŋ kapoacwalô gêwiŋ aê naŋ, awa gêjac amac, ma Barnaba gwadê Marka awa gêjac amac amboac tonaŋ. Ŋac tau embe êô lasê amac, go akôc eŋ sa êtôm ŋagôliŋ, taŋ kasakiŋ gêdêŋ amac gêwac naŋ. 11 Ma Jesu, taŋ sêsam eŋ gebe Justu naŋ, awa gêjac amac amboac tonaŋ. Lau tecenecgeŋ aŋga Judawaganêŋ tec sêjam kôm Anôtônê gamêŋŋa sêwiŋ aê, êsêac sêjac aê têtac tôŋ ŋanôgeŋ.

12 Epapra awa gêjac amac amboac tonaŋgeŋ. Eŋ aŋga amacnêm ma kêtu Kilisi Jesu nê sakiŋwaga. Eŋ keteŋ mec gêjac ŋawaegeŋ kêtu amacŋa, gebe Anôtô ênac dabiŋ amac akô ŋajaŋa amboac ŋacgeŋ, ma êkêŋ nê biŋ ênam amac auc samucgeŋ. 13 Aê tauc galic tec jasôm gebe eŋ gêjam kôm gim tau su kêtu amac to lau Laodikea ma Hirapoliŋa. 14 Dokta ŋajam Luka agêc Dema aweŋ gêjac amac.

15 Amac awem ênac lasitêwai Laodikeaŋa ma Numba to gôlôac dabuŋ, taŋ sêŋgôŋ awê tau nê andu naŋ. 16 Amac embe asam papia tonec su, go akêŋ êndêŋ gôlôac dabuŋ Laodikeaŋa nasêsam amboac tonaŋgeŋ. Ma ŋoc papia, taŋ gêdêŋ Laodikea naŋ, amac asam awiŋ. 17 Ma asôm êndêŋ Arkipi gebe “Taêm ênam sakiŋ, taŋ kôkôc aŋga Apômtaunê naŋ, ma ônac dabiŋ e ŋapep.”

18 Aê, Paulu, tauc; lemoc kato biŋ aoc gêj0ac amacna tonec. Taêm ênam aêŋoc kapoacwalo. Anôtônê moasiŋ êndêŋ amac.

Copyright information for `JAE