Deuteronomy 10

Apômtau kêmasaŋ poc tapa kêtu luagêcŋa

“Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Apômtau kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Ôpa poc tapa luagêc êtôm ŋamataŋa, go ôpi lôc ôndêŋ aê ômôêŋ ma ômansaŋ katapa teŋ ŋa ka. Ma aê gabe jato biŋ, taŋ kato kêsêp poc tapa ŋamataŋa, tê gôjac popoc nê, êsêp poc tapa tau su, go ôkêŋ êsêp katapa tau.’ Tec aê kamasaŋ katapa ŋa kaleloŋ ma kapa poc tapa luagêc kêtôm ŋamataŋa, go kakôc poc tapa luagêc tau ŋa lemoc ma kapi lôc gaja. Ma eŋ keto biŋ kêsêp poc tapa tonaŋ kêtôm keto kêsêp poc tapa ŋamataŋa. Apômtau keto biŋsu 10, taŋ kêsôm gêdêŋ amac kêsa aŋga ja ŋalêlôm gêmêŋ gêdêŋ taŋ akac sa amoa lôc naŋ. Keto su, go kêkêŋ gêdêŋ aê. Go kakac tauc ôkwi ma kasêp aŋga lôc gamêŋ e kakêŋ poc tapa luagêc kêsêp katapa, taŋ kamasaŋ naŋ. Poc tapa gêc katapa gêc, kêtôm Apômtau kêjatu aê.”

(Lau Israel dêdi aŋga Berot-Bene-Jakan sêsêlêŋ sêja jasêsa Mosera. Aŋga tônê Aron gêmac êndu. Aŋga tônê êsêac dêdi jasêsa Gudgoda. Aŋga Gudgoda êsêac dêdi jasêsa Jotbata, aŋga gamêŋ tonaŋ bu ŋagêdô kêpoac. Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Apômtau kêjaliŋ Lewinê gôlôacmôkê sa, gebe sêmbalaŋ Apômtaunê katapa poacŋa ma sêkô Apômtau laŋônêmŋa to sênam sakiŋ eŋ ma sênam mec lau ŋa ênê ŋaê. Kôm tonaŋ êsêac sêjam e mêŋgêdêŋ galoc. Kêtu tonaŋŋa Lewi gêwê kaiŋ nom to gêŋlênsêm gêwiŋ nê lasitêwai atom. Apômtau tau kêtu nê gêŋlênsêm kêtôm Apômtau, aômnêm Anôtô, tau kêsôm gêdêŋ eŋ.)

10 “Aê gamoa lôc geleŋŋa 40 to gêbêcauc 40 kêtôm ŋamataŋa ma Apômtau kêkêŋ taŋa aê gêdêŋ ŋasawa tonaŋ kêtiam. Apômtau gebe enseŋ aôm su atom. 11 Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Ôndi, ôsêlêŋ ômuŋ lau tonec gebe sêsa gamêŋ, taŋ katôc lemoc gêdêŋ êsêac tameŋi, gebe jakêŋ êndêŋ êsêac naŋ, ma gamêŋ tau êtu êsêacnêŋ gamêŋ.’

Gêŋ, taŋ Anôtô taê kêka gebe Israel sêŋgôm naŋ

12 “O Israel, galoc Apômtau, aômnêm Anôtô, taê kêka gêŋ ondoc aŋga aômnêm. Eŋ taê kêka tageŋ tonec gebe ôtêc Apômtau, aômnêm Anôtô, ma ôsa ênê lêŋ samob, têmtac êwiŋ eŋ ma ônam sakiŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, tonêm ŋalêlôm samuc ma nêm katôm samuc 13 ma ômansaŋ Apômtaunê biŋsu to ŋagôliŋ, taŋ galoc kajatu aôm naŋ, êtu tôŋ gebe ômoa ŋajamgeŋ. 14 Ôlic acgom, Apômtau, aômnêm Anôtô, kêtu undambê to undambê ŋaundambê ma nom to gêŋ nomŋa samob ŋatau. 15 Mago Apômtau kêkêŋ nê ŋalêlôm gêdêŋ tamamigeŋ to têtac gêwiŋ êsêacgeŋ. Ma eŋ kêjaliŋ êsêacnêŋ wakuc, amac taômgeŋ, sa aŋga lau tomôkê-tomôkê samob nêŋ e mêŋgêdêŋ galoc. 16 Amboac tonaŋ anam taôm ôkwi e nêm ŋalêlôm êtu selec ma awi gêsômtêkwa ŋatoŋ siŋmaŋ. 17 Gebe Apômtau, amacnêm Anôtô, eŋ anôtôinêŋ Anôtô to apômtauinêŋ Apômtau. Eŋ Anôtô kapôêŋ ma ŋajaŋa kaiŋ teŋ. Eŋ kêpuc opeŋ lau atom to gedec lau sêjac papac eŋ ŋa nêŋ awa. 18 Eŋ kêmêtôc mosêbu to awêtuc nêŋ biŋ solopgeŋ. Eŋ têtac gêwiŋ ŋac jaba ma kêkêŋ mo to ŋakwê gêdêŋ eŋ. 19 Amboac tonaŋ têmtac êwiŋ lau jaba amboac tonaŋgeŋ, gebe amac amoa amboac lau jaba gêdêŋ taŋ aŋgôŋ gamêŋ Aiguptuŋa naŋ. 20 Ôtêc Apômtau, aômnêm Anôtô, ma ônam sakiŋ eŋ to ôsap eŋ tôŋ ma otoc lêmam ôsam eŋ taugeŋ nê ŋaê. 21 Eŋ kêtu aômnêm lambiŋ ŋam. Eŋ kêtu aômnêm Anôtô, taŋ gêgôm gêŋsêga kaiŋ teŋ naŋ, matamanô gôlic. Aôm tamami sêsêp Aiguptu sêja, êsêac lau 70geŋ. Ma galoc Apômtau, aômnêm Anôtô, kêkêŋ aôm kôtu taêsam amboac utitalata undambêŋa.”

22  11: 1-32 Mose gêlêŋ biŋ lau Israel gebe sêliŋ Anôtônê gêŋsêga ŋamoasiŋ siŋ atom. Ma eŋ gêwa sa gêdêŋ êsêac gebe êsêac embe taŋeŋ wamu Anôtô oc têtap ênê moasiŋ toê-toê sa.

Copyright information for `JAE