Deuteronomy 12

Sênam sakiŋ Anôtô aŋga ŋamala tageŋgeŋ

Go Mose kêsôm gebe “Biŋsu to ŋagôliŋ gebe aŋgôm ŋanô êsa aŋga gamêŋ, taŋ Apômtau, amac tamemi nêŋ Anôtô, kêkêŋ gêdêŋ amac awê kaiŋ naŋ, tau tonec. Ajop biŋ tau êndêŋ bêc samob, taŋ amac amoa matem jali aŋga nom naŋ. Anseŋ tenteŋlatui, taŋ amac oc aku tulu naŋ, nêŋ gamêŋ sêjam sakiŋ nêŋ anôtôi jabaŋa aŋga lôc ŋatêpôê to ŋabau ma ajuŋtêna su samucgeŋ biŋŋanô. Akac nêŋ altar su ma atuc nêŋ alê popoc to akêŋ ja êniŋ nêŋ ŋakatu Aseraŋa ma amakiŋ nêŋ anôtôi nêŋ ŋakatu to anseŋ êsêacnêŋ ŋaê su aŋga gamêŋ tonaŋ. Amac aŋgôm êndêŋ Apômtau, nêm Anôtô kêtôm êsêac sêgôm naŋ, atom. Mago amac oc andêŋ gamêŋ, taŋ Apômtau, êjaliŋ sa êtu amacnêm gôlôacmôkê samob nêŋ naŋ, gebe êtu ênê ŋaê ŋamala. Andêŋ gamêŋ tonaŋgeŋ ajoŋ nêm daja to da ŋagêdô ma nêm gêŋ lemeŋlu-lemeŋlu ŋatageŋ-tageŋ ŋada to nêm da samob, taŋ abe akêŋ naŋ, ma da daŋge to da tôpŋa ma da bôc ŋamêc samobŋa ana. Ma aŋga tonaŋ amac aniŋ gêŋ amoa Apômtau, nêm Anôtô laŋônêmŋa to atu samuc to nêm gôlôacŋa êtu gêŋ samobŋa, taŋ agôm ma Apômtau gêjam mec amac naŋ. Aŋgôm gêŋ tau êtôm aêac dagôm gêdêŋ ocsalô tonec nec atom, gebe amac samob agôm nêm gêŋ kêtôm taôm taêm gêjam to alic ŋajam naŋ. Gebe amac jaalêwaŋ taôm to atap nêm nomlênsêm, taŋ Apômtau, nêm Anôtô gebe êkêŋ êndêŋ amac naŋ, sa su atom tageŋ. 10 Mago embe alom bu Jordan ma aŋgôŋ gamêŋ, taŋ Apômtau, nêm Anôtô êkêŋ êndêŋ amac awê kaiŋ naŋ, ma enseŋ amacnêm ŋacjo samob, taŋ sêŋgi amac auc naŋ, su gebe alêwaŋ taôm e amoa towamageŋ. 11 Go akôc nêm gêŋ samob, taŋ kajatu amac naŋ, amêŋ gamêŋ tau, taŋ Apômtau, nêm Anôtô, êjaliŋ sa gebe êtu ênê ŋaê ŋamala naŋ. Akôc nêm daja to da ŋagêdô ma nêm gêŋ lemeŋlu-lemeŋlu ŋatageŋ-tageŋ ŋada to nêm da, taŋ ŋalêlôm êkac amac gebe akêŋ naŋ, to da, taŋ akêŋ êtu daŋge to tôp anac mata êndêŋ Apômtau naŋ. 12 Ma amac to nêm latômio to ŋac ma nêm sakiŋwagao to ŋac ma lau Lewi, taŋ sêŋgôŋ nêm malac, mago sêwê kaiŋ nomlênsêm sêwiŋ amac atom naŋ atu samuc Apômtau, amacnêm Anôtô. 13 Ojop taôm gebe ôkêŋ nêm daja aŋga gamêŋ, taŋ ôlic naŋ paliŋ-paliŋgeŋ atom. 14 Ôkêŋ nêm daja aŋga gamêŋ tageŋ, taŋ Apômtau oc êjaliŋ sa aŋga nêm gôlôacmôkê nêŋ teŋ. Aŋga tonaŋ amac akêŋ nêm daja ma aŋgôm gêŋ samob, taŋ kajatu amac naŋ, ŋanô êsa.

15 “Mago aôm ôtôm gebe ômbuc to ôniŋ ŋamêsôm aŋga nêm malac samob êndêŋ-êndêŋgeŋ êtôm nêm ŋalêlôm êkac aômŋa ma êtôm moasiŋ, taŋ Apômtau, nêm Anôtô kêkêŋ gêdêŋ aôm. Lau selec to selec atom naŋ lulugeŋ têtôm gebe sêniŋ tonaŋ amboac noniŋ saleŋŋa to mojawa. 16 Tageŋ dec tec ôniŋ atom, ôkêc siŋ êsêp nom amboac kôkêc bu siŋ. 17 Aôm ôniŋ polom ma ônôm wain to katêkwi lemeŋlu- lemeŋlu ŋatageŋ-tageŋ aŋga nêm malac atom. Ma ôniŋ bulimakao to domba ŋamêc ma da daŋge to da, taŋ nêm ŋalêlôm êkac aômŋa gebe ôkêŋ naŋ, ma gêŋ ŋagêdô, taŋ gobe ôkêŋ êtu da naŋ, aŋga nêm malac atom amboac tonaŋgeŋ. 18 Mago aôm to nêm latômio to ŋac ma nêm sakiŋwagao to ŋac ma ŋac Lewi, taŋ êŋgôŋ nêm malac êwiŋ aôm naŋ, aniŋ amoa Apômtau, nêm Anôtô laŋônêm aŋga gamêŋ, taŋ Apômtau, nêm Anôtô êjaliŋ sa ma amac atu samuc amoa Apômtau, nêm Anôtô laŋônêmŋa êtu lemem ŋakôm ŋanôŋa. 19 Ajop taôm gebe aliŋ nêm ŋac Lewi siŋ êndêŋ ŋasawa samucgeŋ, taŋ amoa nêm gamêŋ naŋ atom.

20 “Apômtau, nêm Anôtô embe êkêŋ gamêŋ esewec êtu kapôêŋ êtôm eŋ gêjac mata gêdêŋ aôm ma bôc êjô aôm e ôsôm gebe ‘Aê gabe janiŋ bôc,’ naŋ ôniŋ êtôm ŋalêlôm êkac aômŋa. 21 Mago gamêŋ, taŋ Apômtau, nêm Anôtô êjaliŋ sa gebe ênê ŋaê ênêc aŋga tonaŋ naŋ, ênêc jaêcgeŋ êlêlêc aôm, go aôm taôm ôtôm gebe ômbuc nêm bôc teŋ, taŋ Apômtau êkêŋ êndêŋ aôm êtôm aê kajatu aôm naŋ. Ma aôm ôtôm gebe ôniŋ aŋga taômnêm malac êtôm nêm ŋalêlôm êkac aômŋa. 22 Ôniŋ amboac sêniŋ noniŋ saleŋŋa to mojawa. Lau selec me selec atom lulugeŋ têtôm gebe sêniŋ. 23 Mago ojop gebe ôniŋ dec êwiŋ atom gebe tamoa mateŋ jali ŋam kêsêp dec ŋalêlôm, tec ôniŋ mateŋ jali ŋam êwiŋ ŋamêsôm atom. 24 Ôniŋ atom, ôkêc siŋ amboac tasêwa bu siŋ êsêp nom. 25 Ôniŋ atom. Embe ôŋgôm gêŋ, taŋ ênac Apômtau mataanô ŋajam, go aôm to nêm wakuc amoa ŋajam. 26 Mago gêŋ, taŋ aôm gôjac mata ma gôjam dabuŋ gêdêŋ Apômtau naŋ, aôm ôkôc ôna gamêŋ, taŋ Apômtau êjaliŋ sa naŋ. 27 Ma ôkêŋ nêm daja ŋamêsôm to dec ênsac Apômtau, nêm Anôtô nê altar ŋaô. Dec tau oc sêkêc êpi Apômtau, nêm Anôtô nê altar, mago ŋamêsôm tau aôm ôtôm gebe ôniŋ. 28 Mago ojop taôm to ôkêŋ taŋam biŋ samob, taŋ kajatu aôm naŋ ŋapep. Embe ôŋgôm gêŋ samob, taŋ Apômtau, nêm Anôtô êlic to ênac eŋ mataanô ŋajam naŋ, go aôm to nêm wakuc amoa ŋajam ŋapaŋgeŋ.”

Jao kêtu lau samuc nêŋ sakiŋ anôtôi jabaŋa

29 “Êndêŋ taŋ Apômtau, nêm Anôtô, enseŋ tenteŋlatui êmuŋ aôm aŋga gamêŋ, taŋ aôm ôsêlêŋ ôsa gebe ôku êsêac tulu naŋ, ma êndêŋ taŋ aôm ôku êsêac tulu ma ôŋgôŋ nêŋ gamêŋ naŋ, 30 go ojop taôm gebe lakô, taŋ gêjac êsêac naŋ, ênac aôm atom. Apômtau êku êsêac tulu êmuŋ aôm, tec ôtêku êsêac ma ôkip êsêacnêŋ anôtôi jaba ŋam sa atom. Mago asôm biŋ tonec gebe ‘Lau tonaŋ sêjam sakiŋ nêŋ anôtôi amboac ondoc. Aê gabe jaŋgôm êtôm êsêac sêgôm nê atom.’ 31 Ôŋgôm tonaŋ êndêŋ Apômtau, nêm Anôtô atom. Êsêac sêgôm gebe gêŋ samob, taŋ Apômtau, nêm Anôtô têtac gedec ma gêlic amboac gêŋ alôb-alôb naŋ, gêdêŋ nêŋ anôtôi jabaŋa. Êsêac sêkêŋ nêŋ latuŋio to ŋac ja geŋ kêtu tetoc nêŋ anôtôi jaba saŋa su. 32 Gêŋ samob, taŋ aê kajatu aôm gebe ôŋgôm naŋ, ôŋgôm ŋanô êsa ŋapepgeŋ. Ônac têku biŋ teŋ ma onseŋ biŋ teŋ su atomanô.

Copyright information for `JAE