Deuteronomy 18

Anôtô gêjac mata propete teŋ amboac Mose. Propete ŋanô to propete dansaŋ

14 “Go Mose kêsôm gebe “Lau taŋ aôm ôkôc nêŋ gamêŋ su naŋ, samob sêkêŋ taŋeŋ gêdêŋ lau-seoc-biŋ-lasêwaga to mectomaŋ, mago Apômtau, nêm Anôtô, kêkêŋ gêwiŋ gebe ôŋgôm gêŋ amboac tonaŋ atom. 15 Apômtau, nêm Anôtô, oc êŋu nêm propete teŋ sa aŋga nêm lasitêwai nêŋ êtôm aê. Akêŋ taŋem eŋmaŋ. 16 Biŋ tonaŋ aôm taôm koteŋ aŋga Apômtau, aômnêm Anôtô nê gêdêŋ noc akac saŋa aŋga lôc Horeb. Aôm kôsôm gebe ‘Aê gabe jaŋô Apômtau, aêŋoc Anôtô, nê awa êtiam atom to jalic ja kapôêŋ tonec êtiam atom, gebe jamac êndu atom.’ 17 Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Biŋ samob, taŋ êsêac sêsôm naŋ, sêsôm jagêdêŋgeŋ. 18 Aê oc jaŋu êsêacnêŋ propete teŋ sa aŋga nêŋ lasitêwai nêŋ êtôm aôm, ma jakêŋ ŋoc biŋ êsêp eŋ awasuŋ ma êsôm biŋ samob, taŋ jajatu eŋ naŋ, êndêŋ êsêac sêŋô. 19 Ma lau samob, taŋ sêkêŋ taŋeŋ aêŋoc biŋ, taŋ eŋ oc êsôm ênam aê aoc naŋ atom, aê tauc oc jajatu êsêac gebe sêwa nêŋ biŋ sa. 20 Mago propete teŋ embe êsôm biŋ, taŋ kajatu naŋ atom ênam aê aoc, me êsôm biŋ ênam anôtôi jaba aweŋ naŋ, propete tonaŋ eŋ êmac êndu ênaŋa.’ 21 Aôm embe taêm ênam ênêc nêm ŋalêlômgeŋ gebe ‘Aêac tajala biŋ, taŋ Apômtau kêsôm atom naŋ, êpi asageŋ’, go aŋô acgom, propete teŋ embe êsôm biŋ ênam Apômtau awa, mago biŋ tau êtu anô me êtu tôŋ atom, go ajala gebe biŋ tonaŋ Apômtau kêsôm atom. Propete amboac tonaŋ ketoc tau sa, tec ôtêc eŋ atom.”

22  19:1-14 Mose kêjatu nê lau gebe sêjaliŋ malac ŋagêdô sa aŋga Kanaan êtu malac lamuŋa. Lau taŋ sêjac ŋamalac teŋ êndu, mago sêgôm amboac lêlêgeŋ naŋ têtôm gebe sê lamu malac tonaŋ ma lau-sêkac-kamocgôcwaga têtôm gebe sênac êsêac êjô atom.

Copyright information for `JAE