Deuteronomy 19

Lau-sêwa-biŋ-sawaga nêŋ ŋagôliŋ

15 Go Mose kêsôm gebe “Ŋac teŋ embe êŋgôm sec teŋ ma êtap ŋakeso to geo teŋ sa, go ŋac-gêwa-biŋ-sawaga tageŋgeŋ êtôm atom gebe eŋ taugeŋ êwa biŋ tonaŋ sa. Ŋac luagêc me têlêac, taŋ sêŋô to sêlic gêŋ tau sêwiŋ naŋ, sêpuc biŋ tau tôŋ amboac tonaŋgeŋ acgom. 16 Embe ŋac-êwa-biŋ-sawaga alôb-alôb teŋ êndi sa ma êŋga biŋ teŋ êpi ŋac teŋ gebe kêgêli biŋsu, 17 go ŋac tobiŋ lulugeŋ mêŋsêkô Apômtau laŋônêm ma dabuŋwaga agêc mêtôcwaga, taŋ sênam kôm êndêŋ bêc tonaŋ naŋ, sêwiŋ êsêagêc. 18 Lau mêtôcwaga sêkip biŋ sa ŋapepgeŋ ma ŋac-gêwa- biŋ-sawaga embe ŋac dansaŋ teŋ ma êŋga biŋ eso, 19 go amac aŋgôm gêŋ, taŋ eŋ taê gêjam gebe êŋgôm êndêŋ nê lasitêwa naŋ, êpi eŋ taugeŋ ma onseŋ gêŋ sec, taŋ gêc amac ŋalêlôm naŋ, su amboac tonaŋgeŋ. 20 Ma lau ŋagêdô sêŋô ma têtêc tauŋ gebe sêŋgôm gêŋ sec teŋ amboac tonaŋ ênêc amac ŋalêlôm êtiam atom. Têmtac êtu lêsi atom. Ŋamalac êjô ŋamalac. Mataanô êjô mataanô. Ma luluŋ êjô luluŋ to lêma êjô lêma ma akaiŋ êjô akaiŋ.”

21  20:1 — 23:20 Biŋsu ŋagêdô ŋakôniŋŋa kêsêp môkêlatu tonec. Biŋsu ŋagêdô kêkanôŋ biŋ siŋŋa, ŋagêdô kêmasaŋ biŋ gêŋlênsêmŋa, ŋagêdô gêwa lauo to ŋac nêŋ lêŋ sêmoa sêwiŋ tauŋ tonêŋ ŋalêlôm ŋawageŋŋa sa.

Copyright information for `JAE