Deuteronomy 25

“Embe ŋac luagêc nêŋ biŋ teŋ êlênsôŋ, go sêna sêmêtôc biŋ ŋamala, ma mêtôcwaga sêmêtôc êsêagêc. Êsêac sêwi ŋac tobiŋ masi siŋ ma sêkêŋ ŋagêjô êndêŋ ŋac tobiŋ. Mêtôcwaga embe êlic êtôm gebe ŋac tobiŋ êtap ŋandaŋ sa, go êsôm êndêŋ ŋac tau, gebe êtap labôc ênêc eŋ laŋônêmŋa ma si eŋ ŋa sêm êtôm ênê keso. Mêtôcwaga êlôc sa gebe si eŋ êtu dim 40, si eŋ êlêlêc dim 40 su atom. Embe si eŋ êlêlêc dim 40 su, go sêŋgôm aôm lasim tonaŋ maja êsa.

“Akic bulimakao kapoac, taŋ kêka polom ŋanô gêmoa naŋ, awasuŋ auc atom.

Lasi ênam têwanê awêtuc ŋabiŋsu

“Lasitêwai ŋagêdô embe sêŋgôŋ andu tageŋ ma teŋ embe latu masi ma êmac êndu, go ŋac gêmac nê awêtuc ênam ŋac jaba gamêŋ teŋŋa atom. Nê akweŋ lasi êmoa êwiŋ eŋ e ênam eŋ êtu nê awê êjô têwa su. Awê tau embe êkôc latu ŋacsêga, go ŋapalê tau êwê kaiŋ awênê akweŋ ŋamataŋa, taŋ gêmac êndu naŋ, nê ŋaê, gebe ênê ŋaê êmbacnê aŋga lau Israel nêŋ atom. Ma lasi embe endec ma ênam têwanê awêtuc atom, go têwanê awêtuc êna malacgêdô sêmêtôc biŋŋa ma êsôm êndêŋ laumata gebe ‘Ŋoc akweŋ lasi gedec, gebe têwanê ŋaê ênêc teŋgeŋ aŋga lau Israel nêŋ. Eŋ gedec gebe ênam aê êjô têwa su.’ Go laumata malacŋa sêmôêc ŋac tau to sêlêŋ biŋ eŋ, ma eŋ embe êkô ŋajaŋa ma êsôm gebe ‘Aê gadec gebe janam awê tonec,’ go têwanê awêtuc êndêŋ eŋ êna aŋga laumata laŋôŋnêmŋa ma ênu atapa su aŋga ŋac tau akaiŋ to êkasôp êpi eŋ laŋôanô ma êsôm gebe ‘Biŋ amboac tonaŋ daŋgôm êndêŋ lau samob, taŋ sendec gebe sêkwê teweŋinê andu sa naŋ.’ 10 Lau Israel sê ŋac amboac tonaŋ nê gôlôacnêŋ ŋaê gebe ‘Ŋac, taŋ sênu atapa su naŋ, nê gôlôac.’

Biŋsu ŋagêdô

11 “Embe ŋac luagêc sênac tauŋ sêmoa ma ŋac teŋ nê awê ênsaê gebe ênam nê akweŋ kêsi aŋga nê soŋo-soŋo nê ma êkôc ŋac tau utianô tôŋ, 12 go taêm walô eŋ atom, ôndim ênê lêma êŋgic beb tageŋ.

13 “Kidêbu * kaiŋ luagêc, ŋawapac to ŋagaô, ênêc nêm atali ŋalêlôm atom. 14 Ôkêŋ dôŋ tanam dôŋ gêŋŋa kaiŋ luagêc sauŋ to kapôêŋ ênêc nêm andu atom. 15 Ôkôc kidêbu ŋanô to jagêdêŋ ma dôŋ ŋanô to jagêdêŋ gebe aôm ômoa matam jali baliŋgeŋ aŋga gamêŋ, taŋ Apômtau, nêm Anôtô, kêkêŋ gêdêŋ aôm naŋ. 16 Apômtau têtac gedec lau samob, taŋ sêgôm gêŋ danseŋ ma sêsau lau naŋ.

Jatu gebe sêkêŋ ŋagêjô êndêŋ lau Amalek

17 “Taêm ênam gêŋ, taŋ lau Amalek sêgôm gêdêŋ aôm gêdêŋ taŋ kôsa aŋga Aiguptu gômôêŋ naŋ. 18 Êsêac têtêc Anôtô atom ma sêjac siŋ gêdêŋ aôm gêdêŋ taŋ aôm têkwam gêbac ma ôlim walô masi naŋ, ma sêjac nêm lau samob, taŋ sênu tauŋ su-su sêmoa ŋamu naŋ êndu. 19 Amboac tonaŋ êndêŋ taŋ Apômtau, nêm Anôtô, êlêwaŋ aôm aŋga nêm ŋacjo, taŋ sêŋgôŋ sêŋgi aôm naŋ ma êkêŋ aôm ôŋgôŋ nom êtu têlê, taŋ eŋ gêjac mata gêdêŋ aôm gebe êtu nêm lênsêm naŋ, go onseŋ Amalek su e ŋamôkê êmakop gebe ŋamalac teŋ taê ênam êsêac êtiam atomanô. Ôliŋ biŋ tonaŋ siŋ atomanô.
Kidêbu lau ŋanô nêŋ ŋaê kêtu dôŋ tanam dôŋ gêŋ
ŋawapacŋa.

Copyright information for `JAE