Deuteronomy 33

Mose gêjam mec Israelnêŋ gôlôac

Mec, taŋ Anôtônê ŋac Mose gêjam mec lau Israel naŋ, tonec. Mec tau kêtu ênê awamu. Eŋ kêsôm gebe

“Apômtau gêmêŋ aŋga Sinai.
Eŋ kêpi mêŋkêpô aêac aŋga Seir.
Ênê ŋawê kêsa aŋga lôc Paran.
Eŋ mêŋgêô lasê aŋga Meribat-Kades
to ja ŋawaô kêsi eŋ lêma anôŋa.
Biŋŋanô, eŋ têtac gêwiŋ nê lau,
nê lau dabuŋ samob sêsêp eŋ lêma.
Êsêac sêpuc aôm waŋam
to sêsêlêŋ têdaguc nêm biŋ.
Mose kêkêŋ biŋsu gêdêŋ aêac.
Biŋsu tau kêtu gôlôac Jakobŋa nêŋ biŋlênsêm.
Gêdêŋ taŋ launêŋ laumata sêkac
to Israelnêŋ gôlôac samob sêpi tageŋ naŋ,
Apômtau kêtu kiŋ aŋga Jesurun. *

“Ruben êmoa mata jali, eŋ êmac êndu atom,
ma nê siŋwaganêŋ namba êtu sauŋ atom.”
Biŋ tonec Mose kêsôm kêpi Juda gebe

“O Apômtau, ôkêŋ taŋam Juda awa
ma ôwê eŋ naêô lasê êndêŋ nê lau.
Aôm lêmam ênac siŋ êjô eŋ
to ônam eŋ sa aŋga nê ŋacjonêŋ.”
Ma eŋ kêsôm biŋ tonec kêpi Lewi gebe

“Ôkêŋ nêm Tumim to nêm Urim ** êndêŋ Lewi.
Eŋ ŋac, taŋ gêjac matamanô ŋajam naŋ.
Aôm kôsaê eŋ aŋga Masa
to gôjac siŋ gôwiŋ eŋ aŋga bu Meribaŋa.
Ŋac tau kêsôm kêpi têna agêc tama gebe
‘Aê kajala êsêagêc atom’.
Eŋ gêlic nê lasitêwai atom
ma gêjam kauc nê latuio to ŋac.
Biŋŋanô, êsêac mateŋ gêdiŋ nêm biŋ
to sejop nêm poac.
10 Êsêac oc sêndôŋ nêm ŋagôliŋ êndêŋ Jakob
ma nêm biŋsu êndêŋ Israel.
Êsêac sêkêŋ gêŋ ŋamalu êndêŋ aôm ôŋu
to tetoc daja ênsac nêm altar ŋaô.
11 O Apômtau, ônam mec ênê waba samob
ma ôkôc eŋ lêma ŋakôm sa.
Ôtuc ênê ŋacjo to lau, taŋ sêkêŋ kisa eŋ naŋ, magiŋ êsu,
gebe sêndi sa êtiam atom.”
12 Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Benjamin gebe

“Ŋac Apômtau têtac gêwiŋ eŋŋa,
eŋ gêŋgôŋ tomalô.
Lôlôc Ŋatau ejop eŋ êtôm bêcgeŋ,
go êŋgôŋ ênê lôc ŋadeŋ êwiŋ eŋ.”
13 Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Josep gebe

“Apômtau ênam mec ênê nom
ŋa ŋanô ŋajam, taŋ êsêp aŋga undambê
ma êpi aŋga nom ŋalêlôm naŋ.
14 Oc êpô kôm e ênam ŋanô ŋajamanô,
ma ŋanô esewec ŋajam êtôm ajôŋgeŋ.
15 Lôc laŋgwa sec êkêŋ kôm ŋanô ŋajam êndu
to gamêŋ ŋabau teŋgeŋŋa ênam ŋanô êlêlêc su.
16 Nom to ŋagêŋ samob êkêŋ ŋanô ŋajam-ŋajam,
ma ŋac, taŋ gêmoa gamêŋ dani naŋ, êlic Josep ŋajam.
Biŋ samob tonaŋ ŋai ŋanô êsa êpi Josep,
êpi ŋac, taŋ kêtu nê lasitêwainêŋ kasêga naŋ, nê sunsuŋ ŋaô.
17 Nê bulimakao kapoac ŋamêc kêtap ŋawasi sa
ma ênê jabo kêtôm bulimakao saleŋŋa nê.
Eŋ êsuc lau tomôkê-tomôkê ŋa jabo tonaŋ
e naêndêŋ nom ŋamadiŋ.
Epraimnê lau 10,000 to 10,000 tau tonaŋ,
ma Manasenê lau 1,000 to 1,000 tau tonaŋ.”
18 Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Sebulon gebe

“O Sebulon, têmtac ŋajam êsa êtu nêm lêŋ lagajaŋa *
Ma aôm Isakar, têmtac ŋajam êsa êtu nêm becoboŋa.
19 Êsêac sêkalem lau tomôkê-tomôkê sêpi êsêacnêŋ lôc sêna.
Aŋga tônê oc sêkêŋ da gêdêŋ,
gebe êsêac sejoŋ gwêc ŋagêŋlêlôm totau-totau ŋaawamata,
to gaŋac ŋaawamata, taŋ kêsiŋ tau naŋ sa.”
20 Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Gad gebe

“Aê aoc êôc ŋac, taŋ kêkêŋ ŋasawa gêdêŋ Gad.
Gad kêluŋ tau kêtôm lewe,
eŋ kêkac gêŋ ŋalêma to ŋamôkêapac gêŋgic.
21 Eŋ kêjaliŋ gamêŋ ŋajamanô sa kêtu tauŋa.
Eŋ gêlic kasêganê nomlênsêm gêc kêtu eŋŋa.
Eŋ jagêwiŋ launêŋ laumata
ma gejob, gebe Apômtaunê mêtôc êtu anô
to ênê biŋ êtu tôŋ êpi Israel.”
22 Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Dan gebe

“Dan kêtôm lewe ŋalatu,
taŋ gêboaŋ kêsa aŋga Basan gêmêŋ naŋ.”
23 Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Naptali gebe

“O Naptali, moasiŋ gêjam sêga aŋga aômnêm
to Apômtaunê mec gêjam aôm auc.
Aôm ôwê kaiŋ bugêjactoŋ to gamêŋ gêmu kêsêpŋa.”
24 Ma kêsôm biŋ tonec kêpi Aser gebe

“Aser kêtu Israel latuinêŋ ŋac, taŋ kêtap mec sa kêlêlêc naŋ.
Nê lasitêwai têntac êwiŋ eŋ ŋanômaŋ,
ma eŋ êsac akaiŋ tôŋ êsêp ŋalêsi.
25 Sênsô tuŋ aôm auc ŋa ki jejec to kokoc,
ma nêm ŋaclai ênaŋa atom e ômac êndu.
26 “O Jesurun, ŋac teŋ kêtôm Anôtô, taŋ gêŋgôŋ tao ŋaô tonê ŋawasi
me kêlêti gêmoa undambê gebe ênam aôm saŋa naŋ, gêmoa atom.
27 Anôtô taugeŋ kêtu nêm lamuanô,
eŋ kêsip aôm sa ŋa lêma teŋgeŋŋa.
Eŋ kêtiŋ ŋacjo su gêmuŋ aôm
ma kêsôm gebe Onseŋ sumaŋ.
28 Tec Israel gêŋgôŋ tomalô,
Jakobnê bumata êpoac tauŋa
aŋga gamêŋ, taŋ gêjam ŋanô polom to wain.
Biŋŋanô, ênê undambê kêpalip maniŋ kêsêp gêmêŋ.
29 O Israel, aê aoc êôc aôm. Asa kêtôm aôm.
Apômtau tau gêjam aôm sa.
Eŋ kêtu lautuc gêjam aôm kêsiŋa
to siŋ êku nêm ŋacjo tuluŋa,
Nêm ŋacjo sêô lasê aôm to sênac papac aôm,
ma aôm ôsêlêŋ ômoa êsêacnêŋ lôc ŋaô.”
Israelnêŋ ŋaê teŋ.
,
Tumim to Urim Israelnêŋ kapoac ŋaê.
,
Sebulon ŋac êlac waŋŋa. Ŋalô “lagaja” kêpi lau,
taŋ sêlac waŋ kêtu têtulu gêŋŋa.
Copyright information for `JAE