Deuteronomy 34

Mose gêmac êndu

Ma Mose gêdi aŋga gaboaŋ Moabŋa jakêpi lôc Nebo ŋatêpôê Pisga, taŋ kêkô kêkanôŋ Jeriko naŋ. Ma Apômtau kêtôc gamêŋ samob gêdêŋ eŋ aŋga Gilead e jagêdêŋ Dan, kêtôc Naptalinê gamêŋ samob to Epraim agêc Manase nêŋ gamêŋ ma Judanê gamêŋ samob e gêdêŋ gwêc oc kêsêpŋa, ma kêtôc gamêŋ Negeb to gaboaŋ Jerikoŋa e jagêdêŋ Soar gêdêŋ eŋ. Jeriko tau kêtu malac nipŋa. Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gamêŋ tonec tec katôc lemoc ma kasôm gêdêŋ Abraham agêc Isak ma Jakob gebe ‘Aê oc jakêŋ gamêŋ tau tonec êndêŋ nêm wakuc,’ naŋ gamêŋ tau tonec. Aê kakêŋ matamanô gôlic gamêŋ tau su, mago aôm taôm oc naôsa tônê atom.” Amboac tonaŋ Apômtaunê sakiŋwaga Mose tau gêmac êndu aŋga gamêŋ Moabŋa kêtôm Apômtaunê biŋ. Ma Apômtau kêsuŋ eŋ gêc gaboaŋ, taŋ gêc gamêŋ Moabŋa naŋ, kêkanôŋ Bet-Peor, mago ŋac teŋ kêjala ênê sêô atom e mêŋgêdêŋ galoc. Mosenê jala 120, go gêmac êndu. Eŋ mataanô kêtu waô atom, ma ôliwalô gêjaŋa atom. Ma lau Israel têtaŋ taŋiboa kêtu Moseŋa sêmoa gaboaŋ Moabŋa kêtôm bêc 30, go bêc têtaŋ taŋiboa kêtu Moseŋa gêbacnê.

Ma ŋalau tokauc tatu mêtê tauŋŋa gêjam Nun latu Josua auc, gebe Mose gêu lêma gêsac eŋ. Amboac tonaŋ lau Israel taŋeŋ wamu eŋ ma sêgôm biŋ, taŋ Apômtau kêjatu Mose naŋ, ŋanô kêsa. 10 Ma propete teŋ gêdi sa aŋga Israel kêtôm Mose, taŋ êsêagêc Apômtau laŋôŋanô gêdêŋ tauŋ naŋ, atom e mêŋgêdêŋ galoc. 11 Teŋ gêgôm gêŋsêga to gêŋtalô kêtôm Mose, taŋ Apômtau kêsakiŋ eŋ gebe êŋgôm aŋga gamêŋ Aiguptuŋa êndêŋ Parao ma ênê sakiŋwaga to ênê gamêŋ samob naŋ atom. 12 Ma ŋac teŋ gêwê kaiŋ Mosenê ŋaclai to ŋajaŋa ma nê gêŋsêga kaiŋ teŋ, taŋ Mose gêgôm aŋga lau Israel samob laŋôŋnêmŋa naŋ atom.

Copyright information for `JAE