Deuteronomy 4

Mose gêjac biŋsu lau Israel gebe taŋeŋ wamu Anôtônê biŋ

Go Mose kêsôm kêtiam gebe “O Israel, galoc akêŋ taŋem ŋagôliŋ to biŋsu, taŋ jandôŋ êndêŋ amac naŋ, ma aŋgôm ŋanô êsa gebe amoa matem jali ma asa gamêŋ, taŋ Apômtau, amac tameminêŋ Anôtô gebe êkêŋ êndêŋ amac naŋ, ana ma awê kaiŋ gamêŋ tau êtu nêm gamêŋ. Anac têku biŋ, taŋ aê kajatu amac naŋ ŋateŋ atom to akôc ŋalô teŋ su atom amboac tonaŋgeŋ. Aŋgôm Apômtau, amacnêm Anôtô, nê biŋsu, taŋ kajatu amac naŋ, ŋanô êsa. Amac taôm alic gêŋ, taŋ Apômtau gêgôm aŋga Bal-Peor naŋgac. Lau samob, taŋ sêsap Bal aŋga Peorŋa tôŋ naŋ, Apômtau, amacnêm Anôtô geseŋ êsêac su aŋga amac ŋalêlôm. Mago amac, taŋ asap Apômtau, amacnêm Anôtô, tôŋ ŋajaŋa naŋ, tec amoa matem jali e mêŋgêdêŋ galoc. Alic acgom, aê kadôŋ ŋagôliŋ to biŋsu gêdêŋ amac kêtôm Apômtau, aêŋoc Anôtô, kêjatu aê, gebe amac aŋgôm ŋanô êsa aŋga gamêŋ, taŋ oc asa gebe awê kaiŋ êtu amacnêm gamêŋ naŋ. Amboac tonaŋ ajop biŋsu tau ŋapep ma aŋgôm ŋanô êsa, gebe biŋsu tonaŋ êwaka amacnêm kauc to nêm ajala mêtêŋa sa êndêŋ tenteŋlatu sêlic. Êsêac embe sêŋô ŋagôliŋ samob tonaŋ ŋai, oc sêsôm gebe ‘Lau-m kapôêŋ tonaŋ êsêac lau tokauc ma lau sêjala mêtêŋa biŋŋanôgoc.’ Biŋŋanô, lau-m kapôêŋ ondoc oc nêŋ anôtô gêmoa êsêac ŋagala kêtôm Apômtau, aêacnêŋ Anôtô, gêmoa aêac ŋagala gêdêŋ têm samob, taŋ aweŋ gêjac eŋ naŋ. Ma lau-m kapôêŋ ondoc oc têtap ŋagôliŋ to biŋsu gêdêŋ sa, kêtôm biŋsu samob, taŋ ocsalô tonec kakêŋ gêdêŋ amac naŋ.

Israel taêŋ ênam biŋ samob, taŋ kêsa aŋga lôc Horeb naŋ

“Mago ôlic taôm to ojop katôm ŋapep. Ôliŋ biŋ, taŋ gôlic ŋa matamanô naŋ, siŋ atom, ma taêm ênam biŋ tonaŋ êtôm bêc ômoa matam jaliŋa samob. Ônac miŋ biŋ tau êndêŋ nêm gôlôac to nêm gôlôacnêŋ gôlôac. 10 Gêdêŋ bêc, taŋ kôkô Apômtau, aômnêm Anôtô, laŋônêmŋa aŋga Horeb naŋ, Apômtau kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Ôkac lau sa dêndêŋ aê sêmêŋ gebe jakêŋ êsêac sêŋô ŋoc biŋ ma jandôŋ êsêac gebe têtêc aê êtôm bêc samob, taŋ sêmoa mateŋ jali aŋga nom naŋ, ma têndôŋ biŋ tau êndêŋ nêŋ gôlôac amboac tonaŋgeŋ.’ 11 Ma amac tec atu gasuc jaakô lôc ŋalabu. Ma ja gelom aŋga lôc tau e jagêdêŋ undambê, taŋ ŋakesec to tao ma gêsuŋbôm kêkôm auc naŋ. 12 Go Apômtau awa kêsa gêdêŋ amac aŋga ja ŋalêlôm. Amac aŋô biŋ ŋakicsêa, mago alic ŋanô atom, aŋô awageŋ. 13 Ma eŋ geoc nê poac lasê gêdêŋ amac ma kêjatu amac, gebe ajop. Poac tau biŋsu 10, taŋ eŋ keto kêsêp poc tapa luagêc. 14 Ma Apômtau kêjatu aê gêdêŋ bêc tonaŋ gebe jandôŋ ŋagôliŋ to biŋsu êndêŋ amac, gebe aŋgôm biŋ tau ŋanô êsa aŋga gamêŋ, taŋ oc asa ana naŋ, gebe awê kaiŋ êtu amacnêm gamêŋ.

Lau Israel sejop tauŋ êndêŋ anôtôi jaba

15 “Amboac tonaŋ ajop taôm ŋapep. Gêdêŋ bêc, taŋ Apômtau awa kêsa gêdêŋ amac aŋga ja ŋalêlôm aŋga Horeb naŋ, amac alic ŋanô teŋ atom. 16 Amboac tonaŋ alic taôm gebe aŋgôm biŋ alôb-alôb ma asap gêŋ tokaiŋ-tokaiŋ ŋakatu êtu taômŋa atom. Asap gwam ŋac me awê ŋakatu atom. 17 Asap bôc nomŋa to moc, taŋ gêlôb gêmoa umboŋ ŋalabu naŋ, ŋateŋ ŋakatu atom. 18 Asap gêŋ, taŋ kêgalab gêmoa nom naŋ, to i, taŋ gêmoa bu nom ŋalêlômŋa naŋ, ŋateŋ ŋakatu atom. 19 Ma embe ôc matamanô sa e ôlic oc to ajôŋ ma utitalata ma undambê ŋagêlôŋ samob, go êlêtôm aôm e oteŋ mec to ônam sakiŋ gêŋ tau atom. Apômtau, aômnêm Anôtô, kêkêŋ gêŋ tau gêdêŋ lau samob, taŋ sêmoa umboŋ ŋalabu naŋ, sêwê kaiŋ. 20 Mago Apômtau kêkôc amac ma gêwê amac asa aŋga Aiguptu, taŋ kêtuŋ amac kêtôm ja geŋ ki gêwê naŋ, amêŋ, gebe atu eŋ taugeŋ nê lau, kêtôm taŋ amoa e gêdêŋ galoc. 21 Ma Apômtau têtac ŋandaŋ gêdêŋ aê kêtu amacŋa. Eŋ kêtôc lêma ma kêsôm kêtu tôŋ gebe aê jalom bu Jordan atom ma jasa gamêŋ ŋajam, taŋ Apômtau, amacnêm Anôtô, gebe êkêŋ êndêŋ amac êtu nêm nomlênsêm naŋ atom. 22 Tec aê jamac êndu aŋga gamêŋ tonec, jalom Jordan atom. Amac taômgeŋ alom e awê kaiŋ gamêŋ ŋajam tau êtu amacnêm gamêŋ. 23 Amboac tonaŋ ajop taôm ma aliŋ poac, taŋ Apômtau, amacnêm Anôtô, kêmoatiŋ gêdêŋ amac naŋ, siŋ atom. Asap gêŋ tokaiŋ-tokaiŋ ŋakatu atom, Apômtau, amacnêm Anôtô, gêjac jao gebe aŋgôm atom. 24 Gebe Apômtau, aômnêm Anôtô, eŋ ja êndaŋgac gêŋŋa, eŋ Anôtô, taŋ gêjam lêmuŋ nê gêŋ, gebe têtac êwiŋ eŋ taugeŋ.

25 “Amac embe akac gôlôac to gôlôacnêŋ gôlôac lasê to atu wakac aŋga gamêŋ tônê ma embe asap gêŋ tokaiŋ- tokaiŋ ŋakatu êtu gwam to aŋgôm gêŋ, taŋ Apômtau, amacnêm Anôtô, êlic amboac gêŋ alôb-alôb naŋ, e êŋgôm eŋ têtac ŋandaŋ êsa, 26 go ocsalô tonec jakalem lau undambê to nom sêŋô gebe amac malemmê weŋ tageŋ aŋga gamêŋ, taŋ êtu amacnêm gamêŋ êndêŋ taŋ alom bu Jordan naŋ. Amac oc amoa gamêŋ tau ŋasawa baliŋ atom, oc anaŋa samucgeŋ. 27 Ma Apômtau êsa amac êliŋ-êliŋ asêp lau tomôkê- tomôkê ŋalêlôm. Ma amac, taŋ Apômtau kêpalip amac asêp lau tomôkê-tomôkê ŋalêlôm naŋ, nêm lau ŋapopocgeŋ oc gacgeŋ sêmoa lau tomôkê-tomôkê ŋasawa. 28 Ma aŋga tônê oc anam sakiŋ anôtôi, taŋ ŋamalac lemeŋ sêsap kêsêp ka to poc naŋ. Anôtôi tonaŋ sêlic gamêŋ atom, sêŋô biŋ atom, seŋ gêŋ atom, sêŋu gêŋ ŋamalu atom. 29 Mago aŋga lau tomôkê-tomôkê ŋalêlôm aôm oc onsom Apômtau, aômnêm Anôtô. Ma aôm embe onsom eŋ tonêm ŋalêlôm samuc ma nêm katôm samuc, oc ôtap eŋ sa. 30 Êndêŋ bêc ŋamu embe gêŋwapac samob êpi aôm e ôpô lêna ŋanô, go ômu ôndêŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, ôna ma taŋam wamu eŋ awa. 31 Gebe Apômtau, aômnêm Anôtô, eŋ Anôtô taê walôŋa. Eŋ oc êwi aôm siŋ to enseŋ aôm su ma êliŋ poac, taŋ kêmoatiŋ gêdêŋ tamemi to kêtôc lêma naŋ, siŋ atom.

32 “Ôkip têm, taŋ gêjaŋa su to gêmuŋ aôm naŋ, ŋabiŋ sa acgom. Ônac m êndêŋ bêc Anôtô kêkêŋ ŋamalac sêmoa nom naŋ ma ôtu kênac lau, taŋ sêŋgôŋ umboŋ ŋalabu ŋamakeŋ tonecŋa e êndêŋ ŋamakeŋ tônêŋa naŋ, gebe gêŋsêga amboac tonec oc kêsa ma lau sêŋô biŋ teŋ amboac tonec ŋawae su me masi. 33 Lau-m teŋ sêŋô Anôtô awa kêsa aŋga ja ŋalêlôm gêmêŋ kêtôm aôm gôŋô, ma sêmoa mateŋ jali me. 34 Me anôtô teŋ gêmoa, taŋ kêsaê gebe naêjaŋgo lau-m teŋ su aŋga lau-m teŋ ŋalêlôm êtu eŋ tauŋa ma kêsaê êsêac to gêgôm gêŋtalô ma gêŋsêga to gêjac siŋ ŋa lêma ŋajaŋa, taŋ kêmêtôc naŋ, ma kêtakê êsêac ŋa gêŋwapac kaiŋ teŋ kêtôm Apômtau, amacnêm Anôtô, gêgôm kêtu amacŋa aŋga Aiguptu, amac taôm matemanô alic naŋ, me. 35 Eŋ kêtôc biŋ samob tonaŋ gêdêŋ aôm, gebe ôjala gebe Apômtau eŋ Anôtô biŋŋanôgeŋ, ma anôtô teŋ gêmoa gêwiŋ atomanô. 36 Eŋ kêkêŋ aôm gôŋô eŋ awa kêsa aŋga undambê gebe êndôŋ aôm ma kêkêŋ aôm gôlic ênê ja kapôêŋ aŋga nom to gôŋô ênê biŋ kêsa aŋga ja ŋalêlôm. 37 Eŋ têtac gêwiŋ aôm tamami to kêjaliŋ êsêacnêŋ wakuc sa, ma gêwê aôm kôsa aŋga Aiguptu gômôêŋ. Eŋ tau gêmoa gêwiŋ aôm ma gêgôm gêŋ tonaŋ ŋa nê ŋaclai kapôêŋ. 38 Eŋ kêjanda lau-m kapôêŋ-kapôêŋ to ŋajaŋa sêlêlêc aôm su gêmuŋ aôm, gebe êwê aôm ôsa êsêacnêŋ gamêŋ ôna ma êkêŋ gamêŋ tau êtu nêm nomlênsêm, kêtôm tec gêc galoc nec. 39 Amboac tonaŋ ocsalô tonec ôjala ma taêm ênam biŋ tau ênêc nêm ŋalêlômgeŋ gebe Apômtau taugeŋ eŋ undambê to nom ŋaAnôtô. Anôtô teŋ gêmoa atom. Kêtu tonaŋŋa aôm ôŋgôm ênê ŋagôliŋ to biŋsu, taŋ ocsalô tonec kajatu aôm naŋ, ŋanô êsa gebe aôm to nêm gôlôac, taŋ sêndaŋguc aôm naŋ, amoa ŋajam to aŋgôŋ ŋasawa ŋêŋgeŋ aŋga gamêŋ, taŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, êkêŋ êndêŋ aôm endeŋ tôŋgeŋ naŋ.”

40  4:41—5:33 Ŋasêbu tonec teto malac, naŋ sêsam têtu malac sê lamuŋa aŋga Jordan ŋamakeŋ oc kêpiŋa naŋ, ŋaê, go têdênaŋ Biŋsu Lemeŋlu ŋakôniŋŋa kêtiam (alic Eksodus 20).

Copyright information for `JAE