Ephesians 3

Paulu gêjam kôm kêpi lau samuc

Kêtu tonaŋŋa aê, Paulu, tec katu Kilisi Jesu nê ŋac kapoacwalôŋa kêtu amac lau samucŋa nec, kateŋ mec gêdêŋ Anôtô. Amac aŋôgac gebe ŋac moasiŋ Anôtô kêkêŋ sakiŋ gêdêŋ aê kêtu êmoasiŋ amacŋa. Anôtô geoc nê biŋ, taŋ gêc lêlômgeŋ naŋ, lasê gêdêŋ aê kêtôm biŋ, taŋ kato dambêgeŋ gêc ŋamataŋa naŋ. Amac embe asam biŋ tau, oc ajala ŋoc kauc kêsa kêpi Kilisinê biŋ, taŋ gêc lêlômgeŋ naŋ. Gêdêŋ têm gêmuŋŋa ŋamalac sêjala biŋ, taŋ gêc lêlômgeŋ naŋ atom. Mago galoc Anôtô kêkêŋ nê Ŋalau geoc biŋ tau lasê gêdêŋ nê aposolo dabuŋ to propete. Biŋ taŋ gêc lêlômgeŋ naŋ, tau tonec gebe Lau samuc sêŋô ŋawae ŋajam, tec gêgôm êsêac sêwê kaiŋ Anôtônê gêŋlênsêm to têtu Kilisinê ôli ŋagêŋlêlôm ma têtap biŋ, taŋ Anôtô gêjac mata kêtu Kilisi Jesuŋa naŋ, ŋaŋanô sa sêwiŋ.

Anôtô taê walô aê, tec kêkêŋ aê katu ŋawae ŋajam tonaŋ ŋasakiŋwaga. Ŋaclai ŋatau eŋ, tec kêkêŋ kôm tonaŋ gêdêŋ aê. Anôtônê lau samob nêŋ ŋac ŋasec aê, mago ŋac moasiŋ ketoc aê sa gebe jasôm ŋawae ŋajam lasê êpi ŋac tolêlôm Kilisinê awa teŋgeŋŋa êndêŋ lau samuc to jawa Anôtônê lêŋ êŋgôm nê biŋ ŋalêlômŋa ŋanô êsaŋa sa êndêŋ lau samob. Gêdêŋ andaŋgeŋanô Anôtô, taŋ kêkêŋ gêŋ samob naŋ, kêsiŋ biŋ tonaŋ gêc lêlômgeŋ, 10 gebe galoc gôlôac dabuŋ sêwa Anôtônê kauc mêtêŋa tolêlôm-tolêlôm sa êndêŋ apômtaui to ŋaclai undambêŋa. 11 Anôtô kêsa lêŋ tonaŋ, tec gêgôm biŋ, taŋ taê gêjam kêtu tôŋ gêdêŋ andaŋgeŋanô naŋ, ŋanô kêsa kêpi aêacnêŋ Apômtau Kilisi Jesu tau. 12 Aêac tasêp eŋ tôŋ to takêŋ êwiŋ eŋ, ma tatêc tauŋ atom, ôliŋ andaŋ Anôtô to tasa eŋ ŋagala totêntac êpa sugeŋ. 13 Amboac tonaŋ aê kateŋ gebe ŋoc gêŋwapac, taŋ gaôc kêtu amacŋa naŋ, êlêc amac sa atom. Ŋoc gêŋwapac tau êŋgôm amac waem êsa.

Kilisinê têtac gêwiŋ aêacŋa

14 Kêtu tonaŋŋa aê kêpôŋ ocduc gêdêŋ aêacnêŋ Apômtau Jesu Kilisi Tama, 15 taŋ nê ŋaê kêpi gôlôac undambê to nomŋa samob kêtômgeŋ naŋ. 16 Aê kateŋ Anôtô gebe êkêŋ ŋaclai êndêŋ amac êtôm ênê ŋawasi kapôêŋ ma êkêŋ nê Ŋalau êpuc nêm ŋalêlôm tôŋ ŋajaŋa êsa. 17 Amac akêŋ gêwiŋ Kilisi tec êkêŋ nêm ŋalêlôm êtu ênê andu ma têmtac êwiŋ ŋanô ŋawakac enseleŋ naendêŋ amac taŋ. 18 Go amac to Anôtônê lau samob nêm kauc êsa e ajala gebe Kilisinê têtac gêwiŋ aêacŋa kesewec kêtu tapa to kêtu baliŋ ma kêpi gêja to kêsêp gêja 19 ma ajala Kilisinê têtac gêwiŋ tonaŋ, taŋ kêlêlêc kauc samob ŋêŋgeŋ su naŋ, gebe Anôtô tau ênam auc samucgeŋ.

20 Ma ŋac tau tonaŋ, tec oc êŋgôm gêŋ samob, taŋ aêac tateŋ to taêŋ gêjam naŋ, ŋanô êsa êlêlêc ŋêŋgeŋ su êtôm ŋaclai, taŋ gêjam kôm gêmoa nêŋ ŋalêlôm naŋ, 21 gôlôac dabuŋ to Kilisi Jesu tau sêwaka ênê ŋawasi sa êtôm gôlôac to gôlôac ma têm to têm ŋêŋgeŋ êna. Biŋŋanô.

Copyright information for `JAE