Exodus 10

Wagô ŋagêŋwapac

Su, go Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Ôsô ôndêŋ Parao ôna gebe aê gagôm eŋ to nê sakiŋwaga nêŋ ŋalêlôm ŋadani kêsa gebe jatôc ŋoc gêŋtalô tonec ŋai êndêŋ êsêac ma gagôm gêŋ tau gebe aôm ônac miŋ êndêŋ latômi ma dêbômi sêŋô aê gagôm lau Aiguptu têtu meloc to gagôm gêŋsêga kaiŋ teŋ aŋga êsêacnêŋ gebe amac ajala gebe aê Apômtau tau.”

Amboac tonaŋ Mose agêc Aron sêsô dêdêŋ Parao sêja ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, Ebolainêŋ Anôtô, nê biŋ tau tonec gebe ‘Aôm gobe ônac jao taôm e êndêŋ ondocgeŋ, go ômbu taôm êndêŋ aê. Ôwi ŋoc lau siŋ gebe nasênam sakiŋ aê. Ôlic acgom, aôm embe ondec ma ôwi ŋoc lau siŋ atom, go eleŋŋa aê jakêŋ wagô êsa nêm gamêŋ. Gêŋ tau ênac têc nom auc e talic nom sapu. Wagô êniŋ gêŋ, taŋ kompoc geseŋ su atom naŋ, to êniŋ nêm ka samob, taŋ kêkô kôm naŋ. Gêŋ tau êpi aôm to nêm sakiŋwaga ma lau Aiguptu samob nêŋ andu e êlôc. Gêdêŋ têm, taŋ tamami to dêbômi sêŋgôŋ gamêŋ tonec e mêŋgêdêŋ galoc êsêac sêlic gêŋ amboac tonaŋ teŋ atomanô.’” Go Mose kêkac tau ôkwi ma kêsa gêja.

Ma Paraonê sakiŋwaga sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ŋac tonec êtu aêac tamoa jageo ŋamôkê e endeŋ ondocgeŋ. Ôwi lau tau siŋmaŋ nasênam sakiŋ Apômtau, êsêacnêŋ Anôtô. Aiguptu gêjaŋa nec aômnêm kauc kêsa atom me.” Amboac tonaŋ êsêac sêkôc Mose agêc Aron sêmu dêdêŋ Parao sêja, ma Parao kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Ana anam sakiŋ Apômtau, amacnêm Anôtômaŋ. Mago asa lau oc sêna.” Ma Mose kêsôm gebe “Aêac oc ana toma lau wakuc ma lau ŋanô, toma latuŋio to ŋac ma toma bulimakao to domba, gebe aêac alic Apômtaunê om.” 10 Parao kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Apômtau êwiŋ amacmaŋ, mago aê jawi amac tonêm lauo ma nêm gôlôac ŋasec- ŋasec siŋ atom. Biŋ tonec gêc awê, gebe amac taêm gêjam biŋ sec gêc nêm ŋalêlôm. 11 Masianô. Amac ŋacwaga taômgeŋ ana ma anam sakiŋ Apômtau, gebe biŋ tonec tec abe aŋgôm.” Ma sesoc êsêagêc sêsa aŋga Parao sêja.

12 Go Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Ômêtôc lêmam êpi gamêŋ Aiguptuŋa gebe wagô êsa gamêŋ Aiguptuŋa êmêŋ ma êniŋ gêŋ tolauŋ samob, taŋ kompoc geseŋ su atom naŋ.” 13 Amboac tonaŋ Mose kêmêtôc nê tôc kêpi gamêŋ Aiguptuŋa ma Apômtau kêkêŋ mu kêsêlêŋ aŋga gamêŋ oc kêpiŋa kêsa gamêŋ tau gêdêŋ oc samuc tonaŋ ma gêbêc samuc tonaŋ. Ma ŋageleŋ mu tau kejoŋ wagô gêmêŋ. 14 Ma wagô gêjam nom Aiguptuŋa auc samucgeŋ ma gêjac têc gamêŋ Aiguptuŋa auc samucgeŋ. Lau teŋ sêlic wagô totoŋ- totoŋ amboac tonaŋ su atomanô me oc sêlic teŋ êtiam atom amboac tonaŋgeŋ. 15 Gêŋ tau gêjac têc nom auc samucgeŋ e jecôma ma geŋ gamêŋ ŋagêŋ matac samob to kaŋanô, taŋ kompoc geseŋ su atom naŋ, e gêbacnê Ka to gêŋ kômŋa aŋga gamêŋ Aiguptuŋa ŋalauŋ gêjaŋa samucgeŋ. 16 Go Parao kêkalem Mose agêc Aron kêkacgeŋ ma kêsôm gebe “Aê gagôm sec gêdêŋ Apômtau, amacnêm Anôtô, ma gêdêŋ amagêc. 17 Tec galoc gabe jateŋ amagêc gebe asuc ŋoc sec ôkwi tageŋ tecenec êwiŋ, gebe ateŋ Apômtau, amacnêm Anôtô, ma êkôc gêŋwapac tonec su aŋga aê, gebe janaŋa atom.” 18 Go Mose kêsa aŋga Paraonê jaketeŋ Apômtau. 19 Ma Apômtau gêjam mu ôkwi e kêsêlêŋ kapôêŋ kêsa aŋga gamêŋ oc kêsêpŋa. Mu tonaŋ kejoŋ wagô sa ma kêbaliŋ kêsêp Gwêckoc gêja e wagô teŋ gêmoa gamêŋ Aiguptuŋa kêtiam atom. 20 Mago Apômtau gêgôm Paraonê ŋalêlôm ŋadani kêsa ma eŋ gêwi lau Israel siŋ atom.

Gêsuŋbôm ŋagêŋwapac

21 Go Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe” Ômêtôc lêmam êpi umboŋ gebe gêsuŋbôm êkôm gamêŋ Aiguptuŋa auc e lau têtôm gebe sêmoasac gêsuŋbôm tau.” 22 Ma Mose kêmêtôc lêma kêpi umboŋ e gêsuŋbôm ŋadani sec kêkôm gamêŋ Aiguptuŋa samucgeŋ auc kêtôm bêc têlêac. 23 Lau Aiguptu sêlic tauŋ sapu ma dêdi aŋga maleŋ atom kêtôm bêc têlêac. Mago lau Israel samob têtap ŋawê sa aŋga nêŋ gamêŋ. 24 Go Parao kêkalem Mose ma kêsôm gebe “Anam sakiŋ Apômtau. Nêm ŋapalêo to ŋac sêwiŋ amac, tageŋ nêm bulimakao to domba gacgeŋ sêmoa tonec.” 25 Mago Mose kêsôm gebe “Amboac tonaŋ aôm taôm ôkêŋ bôc gebe akêŋ êtu da to daja êndêŋ Apômtau, aêacma Anôtô. 26 Aêacma bulimakao samob sêwiŋ aêacmaŋ, ŋateŋ êmoa tonec atom, gebe aêac ajaliŋ ŋagêdô sa êtu anam sakiŋ Apômtau, aêacma Anôtôŋa. Aêac ajam kauc anam sakiŋ Apômtau ŋa gêŋ ondoc. Aêac aô lasê gamêŋ tau su acgom, go ajala.” 27 Ma Apômtau gêgôm Paraonê ŋalêlôm ŋadani kêsa ma eŋ gêwi êsêac siŋ atom. 28 Go Parao kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Ôêc su. Ôlic taôm gebe ôlic aê laŋôcanô êtiam atom. Êndêŋ bêc ôlic aê laŋôcanô êtiamŋa, aôm oc ômac êndu.” 29 Mose kêsôm gebe”Aôm kôsômgac. Aê oc jalic aôm laŋômanô êtiam atom.”

Copyright information for `JAE