Exodus 7

Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Ôlic acgom, aê jakêŋ aôm ôtu Paraonê anôtô ma têwam Aron êtu nêm propete. Aôm ôsôm biŋ samob, taŋ aê jajatu naŋ, êndêŋ Aron, ma eŋ êsôm êndêŋ Parao, gebe êlôc gebe lau Israel sêwi ênê gamêŋ siŋ sêc sêna. Mago aê gabe jaŋgôm Paraonê ŋalêlôm ŋadani êsa. Aê oc jaŋgôm gêŋtalô to gêŋsêga taêsam aŋga gamêŋ Aiguptuŋa, tageŋ Parao oc êkêŋ taŋa amagêcnêm biŋ atom. Go aê lemoc êpi Aiguptu ma ŋoc toŋ, ŋoc lau Israel tau tonaŋ, sêwi gamêŋ Aiguptuŋa siŋ, ma jaŋgôm gêŋsêga gebe jamêtôc lau Aiguptu. Aê embe jamêtôc lemoc gebe janac Aiguptu ma jawê lau Israel sa aŋga êsêac ŋalêlôm, go lau Aiguptu sêjala gebe aê Apômtau.” Ma Mose agêc Aron taŋeŋ wamu ma sêgôm biŋ kêtôm Apômtau kêjatu êsêagêc. Gêdêŋ taŋ sêsôm biŋ gêdêŋ Parao naŋ, Mosenê jala kêtu 80 ma Aronnê kêtu 83.

Aronnê tôc

Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose agêc Aron gebe “Parao embe êsôm êndêŋ amagêc gebe ‘Awaka taôm sa ŋa gêŋtalô teŋ,’ go ôsôm êndêŋ Aron gebe ‘Ôkôc nêm tôc ma ômbaliŋ naênêc Parao laŋônêmŋa gebe êtu moac.’ ” 10 Amboac tonaŋ Mose agêc Aron dêdêŋ Parao sêja ma sêgôm kêtôm Apômtau kêjatu êsêagêc. Aron kêbaliŋ nê tôc jagêc Parao to nê sakiŋwaga laŋôŋnêmŋa e tôc tau kêtu moac. 11 Go Parao kêkalem lau tokauc ma lau mectomaŋŋa, ma Aiguptunêŋ lau mectomaŋŋa tonaŋ nêŋ ŋaclai kaiŋ teŋ, tec sêgôm gêŋtalô tônê amboac tonaŋgeŋ. 12 Êsêac samob gêdêŋ-gêdêŋgeŋ sêbaliŋ nêŋ tôc jagêc nom e kêtu moac. Mago Aronnê tôc kêdaŋgôŋ êsêacnêŋ tôc samob su. 13 Mago Paraonê ŋalêlôm ŋadani ŋapaŋ, tec kêkêŋ taŋa êsêagêcnêŋ biŋ atom, kêtôm Apômtau kêsôm lasê kwanaŋgeŋ.

Bu kêtu dec ŋagêŋwapac

14 Go Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Paraonê ŋalêlôm ŋadani kêsagac, eŋ gedec gebe êwi lau siŋ. 15 Bêbêcgeŋ Parao êsa bu êna, go aôm ôndêŋ eŋ ôna ma ônsaê eŋ ôkô butali. Ômêŋgôm tôc, taŋ gêjam tau ôkwi kêtu moac naŋ. 16 Go ôsôm êndêŋ eŋ gebe ‘Apômtau, Ebolainêŋ Anôtô, kêsakiŋ aê gadêŋ aôm gamêŋ. Eŋ kêsôm gebe “Ôwi ŋoc lau siŋ sêna, gebe sênam sakiŋ aê aŋga gamêŋ sawa, mago ôlic acgom, aôm taŋam wamu atom tageŋ.” 17 Apômtau kêsôm teŋ amboac tonec gebe “Ôlic acgom, aê janac bu, taŋ kêpoac bu Nil naŋ, ŋa tôc, taŋ kamêgôm naŋ, ma bu ênam tau ôkwi êtu dec. Biŋ tau êwaka aê sa e ôjala gebe aê Apômtau. 18 Ma i aŋga Nil oc sêmac êndu ma bu Nil tau ŋabu ŋasu êsa ma lau Aiguptu oc sendec bu ma sênôm atom.” ’” 19 Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Ôsôm êndêŋ Aron gebe ‘Ôkôc nêm tôc ma ômêtôc lêmam êndêŋ bu Aiguptuŋa samob, êndêŋ bu, taŋ keseleŋ naŋ, to êndêŋ busawa ma bu ŋatoŋ to bu saboac, gebe bu samob ênam tau ôkwi êtu dec aŋga gamêŋ Aiguptuŋa samucgeŋ. Bu êtu dec aŋga suc to kupoc amboac tonaŋgeŋ.’”

20 Mose agêc Aron sêgôm kêtôm Apômtau kêjatu. Aron gêôc tôc sa ma gi bu, taŋ kêpoac bu Nil naŋ, Parao to nê sakiŋwaga samob sêlic. Ma bu samob, taŋ kêpoac bu Nil naŋ, gêjam tau ôkwi kêtu dec. 21 Ma i, taŋ sêmoa bu Nil naŋ, sêmac êndu, ma bu Nil ŋasu kêsa e lau Aiguptu têtôm gebe sênôm bu aŋga bu Nil êtiam atom. Dec gêjam gamêŋ Aiguptuŋa samucgeŋ auc. 22 Mago lau mectomaŋ Aiguptuŋa sêgôm gêŋ tônê amboac tonaŋgeŋ ŋa nêŋ ŋaclai kaiŋ teŋ. Amboac tonaŋ Paraonê ŋalêlôm ŋadani gedeŋ tôŋgeŋ ma eŋ kêkêŋ taŋa êsêagêcnêŋ biŋ atom kêtôm Apômtau kêsôm kwanaŋgeŋ. 23 Parao kêkac tau ôkwi kêsô nê andu gêja ma biŋ tonaŋ gêgôm nê ŋalêlôm ŋawapac kêsa atom. 24 Ma lau Aiguptu samob sêgawê bu sênômŋa sêmoa bu Nil ŋatali, gebe êsêac têtôm gebe sênôm bu Nil atom. 25 Apômtau gi bu Nil ma gêŋwapac tau gêc bêc 7.

Copyright information for `JAE