Ezra 1

Kiŋ Kirus nê jatu

Gêdêŋ jala ŋamataŋa, taŋ Kirus kêtu kiŋ Persiaŋa naŋ, Apômtau kêkac kiŋ Persiaŋa Kirus nê ŋalêlôm gebe êŋgôm biŋ, taŋ Apômtau kêkêŋ gêdêŋ propete Jeremia geoc lasê naŋ, ŋanô êsa. Kirus kêkêŋ biŋ ŋa awasuŋ ma keto papia gêwiŋ kêtôm nê gamêŋ gôliŋŋa gêja gebe

“Kiŋ Persiaŋa Kirus kêsôm biŋ amboac tonec gebe Apômtau, Anôtô undambêŋa, kêkêŋ nom ŋagamêŋ samob kêsô aê ŋalabu. Ma eŋ kêjatu aê gebe jakwê ênê andu teŋ sa aŋga Jerusalem, taŋ gêc gamêŋ Judaŋa naŋ. Anôtô êwiŋ nê lau, taŋ sêmoa sêwiŋ amac naŋ, ma sêndi ma sêpi Jerusalem, taŋ gêc gamêŋ Judaŋa naŋ, sêna gebe sêkwê Apômtau, Israelnêŋ Anôtô nê andu sa êtiam. Eŋ Anôtô taŋ gêŋgôŋ Jerusalem naŋ. Ma nê lau ŋapopoc, taŋ sêmoa malac gêdêŋ-gêdêŋgeŋ amboac lau jaba naŋ, têtap moasiŋ sa aŋga lau malac tauŋa. Lau sêkêŋ silber to gold ma waba to bôc êndêŋ êsêac ma sêkêŋ da êtôm nêŋ ŋalêlôm êkac êsêacŋa êtu Anôtônê andu aŋga Jerusalemŋa.”

Lau kapoacwalôŋa sêmu sêja Jerusalem

Go gôlôacmôkê Juda to Benjamin nêŋ laumata dêdi sêwiŋ dabuŋwaga to lau Lewi. Êsêac lau taŋ Anôtô kêkac êsêac gebe sêpi sêna ma sêkwê Apômtaunê andu sa aŋga Jerusalem naŋ. Ma lau malacm samob sêjam êsêac sa ma sêkêŋ silber to gold ma waba to bôc ma awamata êjamgeŋ gêwiŋ gêŋ, taŋ êsêac sêkêŋ kêtu ŋalêlôm kêkac êsêacŋa naŋ. Kiŋ Kirus kêkôc Apômtaunê andu ŋalaclu, taŋ Nebukadnesar kêjaŋgo su aŋga Jerusalem ma kêkêŋ kêsô ênê anôtônê andu gêja naŋ, kêsa gêmêŋ amboac tonaŋgeŋ. Kiŋ Persiaŋa Kirus kêkêŋ laclu tau gêdêŋ kanomwaga Mitradat ma eŋ kêsa sa gêdêŋ gôliŋwaga Judaŋa Sesbasar. Ma waba tau ŋanamba amboac tonec gebe suc gold 1,000 ma suc silber 1,000 ma laclu da jadauŋŋa 29. 10 Laclu gold 30 ma silber 2,410 ma laclu ŋagêdô 1,000. Laclu gold to silber samob kêpi tageŋ kêtôm 5,469. Gêdêŋ taŋ sêwê lau kapoacwalôŋa aŋga Babilon sêpi sêja Jerusalem sêja naŋ, Sesbasar kêkôc gêŋ samob tonaŋ ŋai gêwiŋ.

11 

2:1-70 Lau taŋ sêwi kapoacwalô aŋga Babel siŋ ma sêmu sêja Juda naŋ, nêŋ gôlôacmôkênêŋ ŋaê to nêŋ namba kêsêp môkêlatu tonec.

Copyright information for `JAE