Galatians 4

Aê jasôm êpi biŋ teŋ êwiŋ acgom gebe Ŋac- gêwê-kaiŋ-gêŋlênsêm-waga kêtu tamanê gêŋ samob ŋatau. Mago ŋac tau embe ŋapalê sauŋ, naŋgo eŋ êtôm sakiŋwaga. Lau ŋagêdô oc sênam eŋ awa to sejop ênê gêŋ e êndêŋ noc, taŋ tama ketoc kêkô kwanaŋgeŋ naŋ. Aêac amboac tonaŋ. Gêdêŋ taŋ aêac ŋapalêgeŋ naŋ, aêac tajam sakiŋ tasô nom tonec ŋagêŋlêlôm ŋalabu. Mago gêdêŋ taŋ ŋanoc tau mêŋkêsa naŋ, Anôtô kêsakiŋ Latu, awê teŋ kêkôc eŋ, ma kêsô biŋsu ŋalabu. Eŋ kêsô biŋsu ŋalabu gebe êsi aêac lau, taŋ tamoa biŋsu ŋalabu naŋ, su e tatu Anôtônê latui.

Amac atu Anôtônê latuigac, tec eŋ kêsakiŋ Latunê Ŋalau kêsêp aêacnêŋ ŋalêlôm ma Ŋalau tau gêmôêc gebe “Tamoc, o Tamoc.” Amboac tonaŋ aôm sakiŋwaga kêtiam atom, aôm latu. Embe latu aôm, go Anôtô êkêŋ aôm ôwê kaiŋ gêŋlênsêm amboac tonaŋ.

Paulu kêpô sim tau kêtu lau Galataŋa

Gêmuŋgeŋ amac ajam kauc Anôtô, tec ajam sakiŋ gêdêŋ anôtôi, taŋ nêŋ ŋanô masi naŋ. Galoc tonec amac ajala Anôtôgac, moae jasôm amboac tonec gebe Anôtô tau kêjala amacgac, ma amboac ondoc, tec abe akac taôm su amu andêŋ nom ŋagêŋlêlôm palê- palê to ŋanô masi ana êtiam, ma abe anac m sakiŋ tau êtiam. 10 Amac atoc bêc to ajôŋ ma om to jala sagoc. 11 Aê gaê go to kêpô lêna kêtu amacŋa gebe moae oc gajam koleŋ kêpi amac ŋaômageŋ.

12 O lasitêwaac, aê jateŋ amac gebe atôm aêmaŋ amboac aê katôm amac. Amac atu kasec aê atom. 13 Amac ajalagac, gêdêŋ taŋ kasôm ŋawae ŋajam lasê gêdêŋ amac kêtu ŋamata naŋ, kasôm kêtu gêmac kêkô aê tôŋŋa. 14 Aê ôlic togêmac kêlênsôŋ amac to matem paŋa gêjac aê ma alic aê amboac gêŋ sec atom. Amac akôc aê sa amboac Anôtônê aŋela teŋ ma amboac Kilisi Jesu tau. 15 Ijoc amacmêŋ, nêm têmtac wapi gêmuŋŋa naŋ gêc ondoc. Aê galic, tec jasôm lasê to jawa sa êndêŋ amac gebe amac embe alic êtôm, oc akip matemlakôp sa ma akêŋ êndêŋ aê. 16 Ma galoc amboac ondoc. Aê kasôm biŋŋanô gêdêŋ amac nec katu nêm ŋacjo me.

17 Êsêac lau tonaŋ sêgôm gêŋlêlôm amac naŋ ŋajam atom. Êsêac sebe sêkac amac su aŋga aê gebe atoc êsêac tauŋgeŋ sa. 18 Aŋgôm gêŋlêlôm gêŋ ŋajam ŋapaŋ ma aŋgôm êndêŋ noc aê jamoa jawiŋ amacŋageŋ nec atom. 19 O ŋoc ŋapalêac, ŋandaŋ kêtuŋ aê kêtiam amboac awê ŋapalê kêtuŋ eŋ e Kilisi êtu anô aŋga amacnêm ŋalêlôm acgom. 20 Ojae, aê gabe jamoa jawiŋ amac galocgeŋ. Aê gabe jasôm biŋ êndêŋ amac janam aoc ôkwi-ôkwi. Aê kapô lêna tauc ŋanô kêtu amacŋa.

Hagar agêc Sara têtu ŋadôŋ

21 Amac taŋ abe amoa biŋsu ŋalabu naŋ, asôm êndêŋ aê acgom, amac aŋô biŋsu atom me. 22 Teto gêc gebe Abrahamnê latuagêc tec sêmoa, teŋ aŋga sakiŋwagaonê ma teŋ aŋga ŋatauonê. 23 Ŋac taŋ sakiŋwagao kêkôc naŋ, ŋam kêsêp ŋamalacŋa. Ma ŋac, taŋ ŋatauo kêkôc naŋ, ŋam kêsêp Anôtônê biŋ, taŋ gêjac mata naŋŋa. 24 Biŋ tonaŋ kêtu biŋgôliŋ gebe awê luagêc têtôm poac luagêc. Teŋ kêkanôŋ lôc Sinai, tec ŋawakuc tau têtu gêŋôma, 25 gebe ŋaê Hagar tonaŋ sêsam kêpi lau Arabia nêŋ lôc Sinai ma kêkanôŋ Jerusalem galocŋa, gebe Jerusalem galocŋa to ŋagôlôac têtu gêŋôma sêmoa. 26 Mago Jerusalem ôŋa tau, taŋ kêtu tau nê ŋatauo gêmoa nê tauŋa naŋ, kêtu aêac samob teneŋi, 27 gebe teto gêc gebe

“Aôm awê kapoac, taŋ kôkôc ŋapalê atom naŋ,
têmtac ŋajam êsa,
ma aôm awê, taŋ ŋapalê kêtuŋ aôm atom naŋ,
ônam lasê toôndugeŋ,
gebe awê sawa nê ŋapalê taêsam kêlêlêc awê toŋac nê su.”
28 O lasitêwaac, Anôtônê biŋ, taŋ gêjac mata naŋ, kêkêŋ amac atu ŋapalê atôm Isak. 29 Gêmuŋgeŋ ŋac, taŋ nê ŋam kêsêp ŋamalacŋa naŋ, kêjanda ŋac, taŋ Ŋalau gêjac mata biŋ kêpi eŋ naŋ, ma galoc amboac tonaŋgeŋ. 30 Mago biŋ, taŋ teto gêc naŋ, kêsôm asageŋ. Kêsôm gebe “Ômasuc sakiŋwagao agêc latu sêc sêna, gebe sakiŋwagaonê latu êwê kaiŋ gêŋlênsêm êwiŋ ŋatauonê latu atom.” 31 Lasitêwaac, amboac tonaŋ sakiŋwagaonê ŋapalê aêac atom, ŋatauonê ŋapalê aêac.

Copyright information for `JAE