Galatians 5

Kilisi kêgaboac aêac su, tec tajop nêŋ lêŋ ŋapep

Kilisi kêgaboac aêac su gebe tamoa nêŋ Iêtêgeŋ. Amboac tonaŋ akô ŋajaŋa gebe sênam amac ôkwi nasêkôniŋ amac atu sakiŋwaga êtiam atom. Alic acgom, aê Paulu jasôm êndêŋ amac gebe Amac embe asôm gebe sêsa amac, go Kilisi ênam amac sa atom. Ŋamalac samob, taŋ sêsôm gebe sêsa êsêac naŋ, jawa sa êtiam êndêŋ êsêac gebe êsêac sêŋgôm biŋsu samucgeŋ ŋanô êsa tomalageŋmaŋ. Amac embe taêm ênam gebe biŋsu êmansaŋ nêm biŋ e Anôtô êlic amac atu lau gêdêŋ naŋ, oc andim taôm êŋgic aŋga Kilisinê e akac taôm su aŋga moasiŋ tau. Aêac takêŋ mateŋ gebe Anôtô êmansaŋ nêŋ biŋ e êlic aêac tatu lau gêdêŋ. Aêac daôŋ biŋ tonaŋ tamoa gebe Ŋalau Dabuŋ kêkêŋ aêac takêŋ gêwiŋ. Kilisi Jesu embe êmbiŋ aêac tôŋ, oc sêsa aêac me sêsa aêac atom, tonaŋ ŋanô masi. Ŋanô tageŋ tonec gebe takêŋ gêwiŋ êkac aêac têntac êwiŋ ŋanôŋa.

Gêmuŋgeŋ amac asêlêŋ nêm lêŋ ŋajamgeŋ amoa e asa kêkô amac auc, tec taŋem wamu biŋŋanô kêtiam atom. Anôtô taŋ kêkalem amac naŋ, kêkô amac auc atom. Jist* ŋagec kêtôm gebe ênam polom samucgeŋ auc e êsuŋ. 10 Apômtau gêbiŋ aêac tôŋ, tec taêc kêka amac, gebe nêm ŋalêlôm oc ênam tau ôkwi atom. Ma ŋac, taŋ kêlênsôŋ amac naŋ, oc êndac nê ŋagêjô. Ŋac tau aê gajam kauc eŋ, mago eŋ oc êwê sa atom. 11 O lasitêwaac, embe janam mêtê êpi sêsa lauŋa, oc sêjanda aê êtu asageŋŋa. Embe jasôm ŋoc biŋ amboac tonaŋ, oc kakesotau ŋawae êlênsôŋ lau teŋ atom. 12 Ojae, lau taŋ sêli amac sa naŋ, sêsa ôliŋgêdô samucgeŋ sumaŋ.

13 O lasitêwaac, Anôtô kêkalem amac gebe amoa nêm lêtêgeŋ. Tageŋ amac amoa nêm lêtêgeŋ êtu têmtac ŋakalac ŋamôkê atom, amac anam sakiŋ taôm êtu têmtac gêwiŋ ŋanôŋageŋ. 14 Gebe ŋalô tageŋ kêkatoŋ biŋsu samob sa gebe “Têmtac êwiŋ lau wacbaŋ aôm amboac têmtac gêwiŋ taôm.” 15 Embe êŋac to asac taôm, naŋ alic taômgeŋ gebe êndaŋgôŋ taôm su atom.

Ŋalaunê ŋanô to têntac ŋakalac nê ŋanô

16 Aê jasôm biŋ teŋ êwiŋ acgom gebe Asêlêŋ toŊalaugeŋ ma aŋgôm têmtac ŋakalac êkac amacŋa ŋanô êsa atom. 17 Aêac tajala gebe Têntac ŋakalac gedec Ŋalau ma Ŋalau gedec têntac ŋakalac. Gêŋ tauagêc sêkêŋ kisa gêdêŋ tauŋ, tec amac atôm gebe aŋgôm gêŋ, taŋ abe êŋgômŋa naŋ, ŋanô êsa atom. 18 Ma ŋalau embe êwê amac, oc amoa biŋsu ŋalabu atom.

19 Têntac ŋakalac nê ŋanô tau tonec ŋai tec gêc awêgeŋ gebe Biŋ mockaiŋo to mockaiŋŋa, lêŋ môpŋa, wauc-wauctêna, 20 sakiŋ gwamŋa, beŋ, kisa, sêsôm tauŋ, sêjam lêmuŋ tauŋ, têntac ŋandaŋ, sêôc tauŋ auc, sêwa tauŋ kêkôc, sêkac tauŋ su, 21 têntac sec, sênôm gêŋ anaboa, seŋ lasam ŋawaô to gêŋ ŋagêdô amboac tonaŋ. Biŋ tonaŋ ŋai jasôm ŋakôniŋŋa êndêŋ amac amboac kasôm kwanaŋgeŋ su gebe Lau taŋ sêgôm gêŋ amboac tonaŋ naŋ, sêwê kaiŋ Anôtônê gamêŋ atom.

22 Ma ŋalau tau nê ŋanô tonec gebe Têntac gêwiŋ, têntac ŋajam, biŋmalô daê biŋ tôŋ, ŋalêlôm malô, gabêjam, tamoa ŋaŋêŋ, 23 malô-malô, tatu mêtê tauŋ ŋapep. Biŋsu ênac jao gêŋ amboac tonaŋŋa teŋ gêc atom. 24 Samob tê têtu Kilisi Jesu nê gêŋ naŋ, sêjac têntac ŋakalac to ŋalêlôm kêkac-kêkac êsêacŋ kêpi kakesotau gêja su. 25 Ŋalau embe êkêŋ aêac tamoa mateŋ jali, naŋ tasa nêŋ lêŋ toŊalaugeŋmaŋ. 26 Damboa tauŋ êtu waeŋŋa atom to tataŋ pêlê tauŋ atom ma têntac sec êndêŋ tauŋ atom.
Alic Kor 1.5:6


Copyright information for `JAE