Genesis 10

Noanê wakuc nêŋ dênaŋ

Lau tonec têtu Noa latui Sem agêc Ham ma Japet nêŋ wakuc. Êsêac saka gôlôac lasê gêdêŋ taŋ bu kêsuŋ ŋatêna gêbacnê. Japet latui tonec Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesek ma Tiras. Gomer latui tonec Askenas, Ripat ma Togarma. Jawan latui tonec Elisa, Tarsis, Kitim ma Dodanim. Lau gwêcŋa sêsa aŋga lau tonaŋ nêŋ. Lau tonec têtu Japetnê wakuc têtôm nêŋ gamêŋ to aweŋ gêdêŋ- gêdêŋgeŋ ma têtôm nêŋ gôlôac to gôlôacmôkê gêdêŋ-gêdêŋgeŋ.

Ham latui tonec Kus, Aiguptu, Put ma Kanaan. Kus latui tonec Seba, Hawila, Sabta, Rama ma Sabteka. Rama latui tonec Seba agêc Dedan. Kus kêka Nimrod lasê, taŋ kêtu nom ŋaapômtau toŋaclai ŋamataŋa. Eŋ kêtu ŋac lêma gwadaŋa towae gêmoa Apômtau laŋônêmŋa. Kêtu tonaŋŋa biŋdêm laŋgwa gêc gebe “Kêtôm Nimrod, taŋ kêtu ŋac lêma gwadaŋa towae gêmoa Apômtau laŋônêmŋa.” 10 Eŋ gêjac m nê gôliŋ kiŋŋa aŋga Babel to Erek ma Akad, taŋ gêc gamêŋ Sinar. 11 Eŋ gêwi gamêŋ tonaŋ siŋ ma gêja Asuria ma kêkwê malac Niniwe to Rehobot-Ir ma Kala 12 ma malac teŋ gêc Niniwe to Kala ŋasawa ŋaê gebe Resen, taŋ kêtu malac kapôêŋ. 13 Aiguptu kêka Ludim, Anamim, Lehabim, Naptuhim, 14 Patrusim, Kasluhim, taŋ kêtu Pilistinêŋ mimi naŋ, ma Kaptorim lasê.

15 Kanaan kêka nê ŋacsêga Sidon agêc lasi Het lasê. 16 Eŋ kêtu lau gamêŋ Jebus, Amor, Girgas, 17 Hib, Ark, Sin, 18 Arwad, Semar ma Hamatŋa tameŋi. Kêtu ŋamu gôlôac, taŋ sêsa aŋga Kanaannê naŋ sesewec. 19 Lau Kanaan nêŋ gamêŋ gêc Sidon gêmu kêsô gêdêŋ Gerar ma Gasa to gêmu kêsô gêdêŋ Sodom to Gomora ma Adma to Seboim e gêdêŋ Lasa. 20 Lau tonec têtu Hamnê wakuc têtôm nêŋ gamêŋ to aweŋ gêdêŋ-gêdêŋgeŋ ma têtôm nêŋ gôlôac to gôlôacmôkê gêdêŋ-gêdêŋgeŋ.

21 Japet têwa Sem, taŋ kêtu Ebernê gôlôac abeŋi naŋ, kêka gôlôac lasê amboac tonaŋgeŋ. 22 Sem latui tonec Elam, Asur, Arpaksad, Lud ma Aram. 23 Aram latui tonec Us, Hul, Geter ma Mas. 24 Arpaksad kêka Sela lasê, ma Sela kêka Eber lasê. 25 Eber kêka latui luagêc lasê, ŋac teŋ nê ŋaê gebe Peleg, ŋam gebe gêdêŋ ênê têm lau nomŋa sêwa tauŋ kêkôc, agêc lasi Joktan. 26 Joktan kêka Almodad, Selep, Harsarmawet, Jera, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Seba, 29 Opir, Hawila ma Jobab lasê. Lau samob tonec Joktan latui êsêac. 30 Êsêacnêŋ gamêŋ sêŋgôŋŋa gêc Mesa ma gêmu kêsô gêdêŋ Separ to gêdêŋ lôc dênaŋ, taŋ kêkô gamêŋ oc kêpiŋa. 31 Lau tonec têtu Semnê wakuc têtôm nêŋ gamêŋ to aweŋ gêdêŋ-gêdêŋgeŋ ma têtôm nêŋ gôlôac to gôlôacmôkê gêdêŋ-gêdêŋgeŋ.

32 Noanê wakuc nêŋ gôlôac têtôm nêŋ ŋam to gôlôacmôkê êsêac. Bu kêsuŋ ŋatêna kêpa, tec êsêac têtu lau nomŋa samob nêŋ ŋamôkê.

Copyright information for `JAE