Genesis 12

Anôtô kêkalem Abram

Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Abram gebe “Ondec nêm gamêŋ to nêm lau sêmoa ma tamamnê andu êkôŋa ma ôna gamêŋ, naŋ aê gabe jatôc êndêŋ aôm. Aê gabe jaŋgôm aôm ôtu laum kapôêŋ ma gabe janam mec aôm ma jaŋgôm nêm ŋaê êtu kapôêŋ gebe ôtu moasiŋ ŋamôkê. Aê gabe janam mec êsêac, taŋ sênam mec aôm ma êsêac, taŋ sêpuc boa aôm naŋ, aê gabe japuc boa. Gôlôac nomŋa samob têtap mec ŋamoasiŋ sa êtu aômŋa.”

Amboac tonaŋ Abram gêdi kêtôm Apômtau kêjatu eŋ, ma Lot gêdi gêwiŋ eŋ. Gêdêŋ taŋ Abram gêwi Haran siŋ naŋ, nê jala kêtu 75. Ma Abram kêkôc nê awê Sarai to lasinê latu Lot ma nêŋ waba samob, taŋ têtap sa naŋ, ma lau, taŋ têtu nêŋ sakiŋwaga aŋga Haran naŋ, ma dêdi gebe sêsêlêŋ sêna gamêŋ Kanaan. Ma gêdêŋ taŋ sêô lasê gamêŋ Kanaan tau naŋ, Abram kêsêlêŋ-kêsêlêŋ e jagêô lasê malac Sikem to kamem, taŋ kêkô More naŋ. Gêdêŋ têm tonaŋ lau gamêŋ Kanaan ŋa sêŋgôŋ gamêŋ tau. Go Apômtau geoc tau lasê gêdêŋ Abram ma kêsôm gebe “Aê gabe jakêŋ nom tonec êndêŋ nêm wakuc.” Tec eŋ gêboa altar teŋ sa gêdêŋ Apômtau, taŋ geoc tau lasê gêdêŋ eŋ naŋ. Go eŋ gêdi kêpi lôc aŋga Betel ŋagamêŋ oc kêpiŋa ma gê becobo kêkô Betel, taŋ gêc gamêŋ oc kêsêpŋa ma Ai, taŋ gêc gamêŋ oc kêpi ŋa naŋ ŋasawa. Ma aŋga tônê eŋ gêboa Apômtaunê altar teŋ sa ma awa gêjac Apômtaunê ŋaê. Ma Abram gêdi kêsêlêŋ laŋô gêlac Negebgeŋ gêja.

Abram gêmoa Aiguptu

10 Ma tôbôm kêsa gamêŋ tonaŋ. Tec Abram kêsêp Aiguptu gêja gebe êsêlêŋ-êsêlêŋ êmoa tônê gebe tôbôm kapôêŋ gêc gamêŋ tau. 11 Gêdêŋ taŋ kêdabiŋ gebe êô lasê Aiguptu naŋ, eŋ kêsôm gêdêŋ nê awê Sarai gebe “Aê kajala gebe aôm awê êjam. 12 Lau Aiguptu embe sêlic aôm, go sêsôm gebe ‘Ênê awê tonec,’ go sênac aê êndu, ma oc sendec aôm ômoa. 13 Ôsôm gebe aêŋoc luco aôm e sêlêwaŋ aê êtu aômŋa.” 14 Gêdêŋ taŋ Abram gêô lasê Aiguptu naŋ, Aiguptuwaga sêlic awê tau gebe awê êjam. 15 Paraonê laumata sêlic eŋ ma sêlambiŋ eŋ ŋanô gêdêŋ Parao. Ma sêkôc awê tau sêsô Paraonê andu sêja. 16 Ma kêtu eŋŋa Parao kêmoasiŋ Abram ma kêkêŋ domba to bulimakao ma doŋki kapoac ma sakiŋwagao to ŋac ma doŋki têna to kamele gêdêŋ eŋ.

17 Mago Apômtau gejoŋ Parao to nê andu ŋa gêŋwapac ŋanôgeŋ kêtu Abramnê awê Saraiŋa. 18 Tec Parao kêkalem Abram ma kêsôm gebe “Aôm gôgôm aê amboac ondoc. Kêtu ageŋŋa kôsôm lasê gêdêŋ aê gebe nêm awê eŋ nec atom. 19 Kêtu ageŋŋa aôm kôsôm gebe ‘Aê luco eŋ,’ tec kakôc eŋ kêtu ŋoc awê. Amboac tonaŋ nêm awê tau tonec, ôkôc eŋ ma ôêc ôna.” 20 Ma Parao kêjatu lau kêtu eŋŋa gebe sêsêlêŋ sêwiŋ êsêagêc nê awê to ênê waba samob.

Copyright information for `JAE