Genesis 14

Abram gêjam Lot sa

Gêdêŋ taŋ Amrapel kêtu kiŋ Sinarŋa ma Ariok kêtu kiŋ Elasarŋa ma Kedorlaomer kêtu kiŋ Elamŋa ma Tidal kêtu kiŋ Goiimŋa naŋ, êsêac sêjac siŋ gêdêŋ Bera, taŋ kêtu kiŋ Sodomŋa ma Birsa, taŋ kêtu kiŋ Gomoraŋa ma Sinab, taŋ kêtu kiŋ Admaŋa ma Semeber, taŋ kêtu kiŋ Seboimŋa ma gêdêŋ kiŋ Belaŋa (ŋaê teŋ gebe Soar). Êsêac samob sêpi tageŋ sêsêlêŋ sêwê Sidim ŋagaboaŋ (ŋaê teŋ gebe Gwêc Ŋatoŋ). Êsêac sêsô Kedorlaomer ŋalabu to sêjam sakiŋ eŋ jala 12 ma jala kêtu 13ŋa êsêac sêkac tauŋ su. Jala kêtu 14ŋa Kedorlaomer to kiŋ, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, sêmêŋ ma sêkôniŋ Repaim aŋga Asterot-Karnaim to Susim aŋga Ham ma Emim aŋga Sawe-Kiriataim to lau gamêŋ Horŋa aŋga nêŋ lôc Seir e gêdêŋ El- Paran, taŋ gêc kêsi gamêŋ sawa naŋ. Go sêkac tauŋ ôkwi sêmu sêja En-Mispat (ŋaê teŋ gebe Kades) ma sêkôniŋ lau Amalek nêŋ gamêŋ samob ma lau gamêŋ Amorŋa, taŋ sêŋgôŋ Hasason-Tamar naŋ, amboac tonaŋgeŋ. Go kiŋ Sodomŋa to kiŋ Gomoraŋa ma kiŋ Admaŋa to kiŋ Seboimŋa ma kiŋ Belaŋa (ŋaê teŋ gebe Soar) sêja ma sêdênaŋ tauŋ aŋga gaboaŋ Sidimŋa gebe sênac siŋ. Sênac siŋ êndêŋ Kedorlaomer, taŋ kêtu kiŋ Elamŋa to Tidal, taŋ kêtu kiŋ Goiimŋa ma Amrapel, taŋ kêtu kiŋ Sinarŋa to Ariok, taŋ kêtu kiŋ Elasarŋa. Kiŋ aclê sêjac siŋ gêdêŋ kiŋ lemeŋ teŋ. 10 Ma kolda ŋagêsuŋ gêjam gaboaŋ Sidimŋa auc. Ma gêdêŋ taŋ kiŋ Sodom to Gomoraŋa sêc siŋ naŋ, nêŋ ŋagêdô sêu tauŋ sêsêp gêsuŋ tonaŋ ma lau ŋagêdô sêc sêpi lôc sêja. 11 Tec ŋacjo sêjaŋgo Sodom to Gomora nêŋ waba to nêŋ gêŋ taniŋŋa samob su ma sêc sêmu sêja nêŋ gamêŋ. 12 Abramnê lasi latu Lot gêŋgôŋ Sodom, tec êsêac sêkôc eŋ tonê waba amboac tonaŋ ma sêc sêja. samob, taŋ sêkôc su ma latu Lot to nê waba ma lauo to lau samob gemu gêja amboac tonaŋgeŋ.

13 Ma ŋac teŋ kêsêp siŋ sawa jagêjac miŋ gêdêŋ ŋac Ebolai Abram, taŋ gêŋgôŋ ŋac gamêŋ Amorŋa Mamre nê kamem ŋagala. Mamre lasiagêc Eskol agêc Aner. Lau tonaŋ sêmoatiŋ poac sêwiŋ Abram gebe sênam tauŋ sa. 14 Abram gêŋô sêkôc latu tôŋ ŋawae, go kêdênaŋ nê siŋwaga 318, taŋ teneŋi sêkôc êsêac têtu ênê sakiŋwaga naŋ, ma sêjanda êsêac e gêdêŋ Dan. 15 Ma gêdêŋ gêbêc eŋ gêwa nê siŋwaga kêkôc ma eŋ to nê lau sêjac êsêac ma sêjanda êsêac e gêdêŋ Hoba, taŋ gêc Damaskus gêmu kêpiŋa naŋ. 16 Eŋ kêjaŋgo waba samob, taŋ sêkôc su naŋ su ma latu Lot to nê waba ma lauo to lau samob gêmu gêja amboac tonaŋgeŋ.

Melkisedek gêjam mec Abram

17 Abram kêku Kedorlaomer to kiŋ, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, tulu ma gêmu gêja. Go kiŋ Sodomŋa kêpuc eŋ tôŋtôŋ aŋga gaboaŋ Saweŋa (ŋaê teŋ gebe Kiŋnê Gaboaŋ). 18 Ma kiŋ Salemŋa, Melkisedek, * kêkôc polom to wain gêja. Eŋ kêtu Lôlôc Ŋatau Anôtô nê dabuŋwaga. 19 Ma eŋ gêjam mec eŋ to kêsôm gebe

“Lôlôc Ŋatau Anôtô, taŋ kêkêŋ undambê to nom naŋ,
ênam mec Abram.
20 Aweŋ êôc Lôlôc Ŋatau Anôtô,
taŋ kêkêŋ nêm ŋacjo sêsô aôm lêmam ŋalabu.”
Ma Abram kêkôc gêŋ lemeŋ lu - lemeŋ lu ŋatageŋ-tageŋ sa kêkêŋ gêdêŋ eŋ.
21 Ma kiŋ Sodomŋa kêsôm gêdêŋ Abram gebe”Ôkêŋ ŋamalacgeŋ sêndêŋ aê ma ôkôc waba êtu nêm gêŋ.” 22 Mago Abram kêsôm gêdêŋ kiŋ Sodomŋa gebe “Aê katôc lemoc gêdêŋ Lôlôc Ŋatau Apômtau Anôtô, taŋ kêkêŋ undambê to nom naŋ, 23 gebe jakôc aômnêm nia me lêkôŋ me aômnêm gêŋ ŋateŋ atomanô. Moae aôm ôsôm gebe ‘Aê kakêŋ Abram kêtu ŋac tolêlôm.’ 24 Aê gabe jakôc gêŋ teŋ atom, mago gêŋ tageŋ taŋ lau matac seŋ naŋ to gêŋ Aner agêc Eskol ma Mamre, taŋ sêwiŋ aê naŋ, sêwê kaiŋ, tec sêkôc nêŋ gêŋmaŋ.”
Melkisedek ŋam gebe Biŋgêdêŋ ŋakiŋ.


Copyright information for `JAE