Genesis 16

Hagar agêc Ismael

Ma Abramnê awê Sarai kêkôc ŋapalê teŋ atom. Ma ênê sakiŋwagao Aiguptuŋa teŋ gêmoa, nê ŋaê gebe Hagar. Ma Sarai kêsôm gêdêŋ Abram gebe “Aôm gôlicgac gebe Apômtau kêgamiŋ ŋapalê gêdêŋ aê gebe jakôc atom. Tec naômoa ôwiŋ sakiŋwagao, moae jatap ŋoc ŋapalê sa aŋga ênê.” Ma Abram kêkêŋ taŋa Sarai awa. Abram gêmoa Kanaan jala 10 su, go Sarai kêkôc nê sakiŋwagao Aiguptuŋa Hagar ma kêkêŋ gêdêŋ nê akweŋ Abram gebe ênam êtu ênê awê. Ma eŋ gêmoa gêwiŋ Hagar e kêkêkam ŋapalê. Gêdêŋ taŋ eŋ kêsaê tau gebe taê naŋ, gêlic nê ŋatauo ŋa matapaŋageŋ. Ma Sarai kêsôm gêdêŋ Abram gebe “Keso tec sêgôm gêdêŋ aêma nec êpi aôm. Aê tauc kakêŋ ŋoc sakiŋwagao kêsêp aôm lêmam. Ma galoc kêsaê tau gebe taê, tec gêlic aê ŋa matapaŋageŋ. Apômtau êmêtôc aêagêcnêŋ biŋ ŋasawaŋa.” Mago Abram kêsôm gêdêŋ Sarai gebe “Ôlic acgom, nêm sakiŋwagao kêtu aômnêm gêŋgac. Ôŋgôm gêŋ, taŋ taêm ênam naŋ, êndêŋ eŋ.” Ma Sarai kêkôniŋ eŋ, tec gêbôm gêja.

Apômtaunê aŋela kêtap eŋ sa gêŋgôŋ bumata, taŋ kêpoac gamêŋ sawa naŋ, bumata tau kêpoac intêna Surŋa. Ma eŋ kêsôm gebe “Sarainê sakiŋwagao Hagar, aôm gômôêŋ aŋga ondoc ma gobe ôna ondoc.” Eŋ gêjô eŋ awa gebe “Aê gabôm aŋga ŋoc ŋatauonê tec gamêŋ.” Go Apômtaunê aŋela kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ômu ôndêŋ nêm ŋatauo ôna êtiam naôsô eŋ ŋalabu.” 10 Apômtaunê aŋela kêsôm gêdêŋ eŋ gêwiŋ gebe “Aê gabe jaŋgôm nêm wakuc têtu taêsam e sêsa êsêac sa naeo.” 11 Ma Apômtaunê aŋela kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm taêm ma ôkôc ŋapalê ŋac. Ôê ênê ŋaê gebe Ismael gebe Apômtau kêkêŋ taŋa nêm gêŋwapac. 12 Eŋ êtu ŋac teŋ, taŋ êtôm bôclai teŋ ma eŋ lêma ejoŋ lau samob ma lau samob lemeŋ ejoŋ eŋ. Eŋ oc êŋgôŋ êwiŋ tawaŋ atom.” 13 Hagar kêtu kênac tau gebe “Amboac ondoc, aê galic Anôtô, taŋ gêlic aê naŋ, biŋŋanô aŋga tonec me masi.” Tec kêsam Apômtaunê ŋaê gebe “Aôm Anôtô tomatamanô kaiŋ teŋ.” 14 Kêtu tonaŋŋa lau sêsam bumata tonaŋ gebe Ber-Lahai- Roi. * Bumata tau kêpoac Kades to Bered ŋasawa. 15 Ma Hagar kêkôc Abramnê latu teŋ ma Abram gê latu, taŋ Hagar kêkôc naŋ, nê ŋaê gebe Ismael. 16 Gêdêŋ taŋ Hagar kêkôc Ismael naŋ, Abramnê jala kêtu 86.
Ber-Lahai-Roi ŋam gebe “Ŋac mata jali, taŋ gêlic aê
naŋ.”

Copyright information for `JAE