Genesis 17

Anôtônê poac ŋabelo

Gêdêŋ taŋ Abramnê jala kêtu 99 naŋ, Apômtau geoc tau lasê gêdêŋ eŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “ Ŋajaŋa ŋatau Anôtô aê, ôsa ŋoc lêŋ ômansaŋ taôm ŋapep. Ma aê gabe jamoatiŋ poac teŋ êndêŋ aôm ma gabe jakêŋ aômnêm wakuc têtu taêsam ŋasec.” Go Abram gêu tau laŋôanô jagêdêŋ nom ma Anôtô kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gôlicgac, ŋoc poac tau tonec gebe jakêŋ aôm ôtu gôlôacmôkê taêsam tameŋi. Sêsam aômnêm ŋaê Abram êtiam atom, sêsam aôm gebe Abraham gebe aê kakêŋ aôm kôtu gôlôacmôkê taêsam tameŋi. Aê gabe jakêŋ aômnêm wakuc têtu taêsam ŋasec ma nêm wakuc têtu gôlôacmôkê taêsam ma kiŋ sêsa aŋga aômnêm. Aê jamoatiŋ poac êndêŋ aôm to nêm wakuc, taŋ sêndaŋguc aôm naŋ, nêŋ gôlôac to gôlôac ma poac tau ênêc teŋgeŋ ma teŋgeŋ gebe aê jatu amac to nêm wakuc, taŋ sêndaŋguc aôm naŋ, nêm Anôtô. Ma aê jakêŋ gamêŋ Kanaan, taŋ aôm gômoa amboac ŋac jaba naŋ, samucgeŋ êndêŋ aôm to nêm wakuc, taŋ sêndaŋguc aôm naŋ, gebe êtu amacnêm endeŋ tôŋgeŋ ma aê jatu êsêacnêŋ Anôtô.” Ma Anôtô kêsôm gêdêŋ Abraham gebe “Aôm to nêm wakuc, taŋ sêndaŋguc aôm naŋ, ma êsêacnêŋ gôlôac to gôlôac ajop ŋoc poac. 10 Aêŋoc poac tau tonec gebe sêsa ŋapalê ŋac samob. Biŋ tonaŋ kamoatiŋ gêdêŋ aôm to nêm wakuc, taŋ sêndaŋguc aôm naŋ, gebe ajopŋa. 11 Sêsa amacnêm utimôlic. Poac, taŋ kamoatiŋ gêdêŋ aôm naŋ, ŋabelo tau tonaŋ. 12 Ŋapalê ŋac teŋ aŋga aômnêm, taŋ nê bêc êtu 8 naŋ, sêsa eŋ êtôm nêm gôlôacmôkêgeŋ. Lau, taŋ teneŋi sêkôc aŋga taôm nêm andu me ajam ôli ŋa mone aŋga lau jaba nêŋ, taŋ sêsa aŋga aômnêm ŋawê atom naŋ, 13 sêsa êsêagêc lulugeŋ, ŋac taŋ têna kêkôc eŋ aŋga taôm nêm andu naŋ, to ŋac, taŋ gôjam ôli ŋa mone naŋ. Tec ŋoc poac ênêc amac ôlim êtu poac teŋgeŋŋa. 14 Mago ŋac samuc teŋ, taŋ sêsa utiôlic atom naŋ, senseŋ eŋ su aŋga ênê launêŋ gebe eŋ gêgôm ŋoc poac popoc.”

15 Ma Anôtô kêsôm gêdêŋ Abraham gebe “Aômnêm awê Sarai, naŋ ôsam eŋ gebe Sarai êtiam atom, ênê ŋaê gebe Sara. 16 Aê gabe janam mec eŋ e aôm ôtap latôm sa aŋga ênê êwiŋ. Aê gabe janam mec eŋ e eŋ êtu gôlôacmôkê teneŋi ma lau to-m-to-m nêŋ kiŋ sêsa aŋga ênêŋa.” 17 Ma Abraham gêu tau laŋôanô jagêdêŋ nom ma kêômac ma taê gêjam gêc tauŋa gebe “Aê ŋamalacanô, taŋ ŋoc jala kêtu 100 sugac naŋ, oc jaka ŋapalê lasê me. Ma Sara, taŋ nê jala kêtu 90 naŋ, êkôc gôlôac me.” 18 Ma Abraham kêsôm gêdêŋ Anôtô gebe “Ojae, Ismael êsa nê lêŋ êmoa aôm laŋômnêmŋamaŋ.” 19 Mago Anôtô kêsôm gebe “Masi, nêm awê Sara oc êkôc nêm latôm teŋ. Ôê ênê ŋaê gebe Isak. ** Ma aê gabe jamoatiŋ ŋoc poac êndêŋ eŋ êtu poac ênêc teŋgeŋŋa êndêŋ ênê wakuc, taŋ sêndaŋguc eŋ naŋ. 20 Ismaelnê biŋ, tec gaŋô sugac. Gôlicgac me, aê janam mec eŋ ma jakêŋ gôlôac to gôlôac êndêŋ eŋ e têtu taêsam ŋanô. Eŋ êka kasêga 12 lasê ma aê gabe jakêŋ eŋ êtu laum kapôêŋ. 21 Mago ŋoc poac, tec gabe jamoatiŋ êndêŋ Isakgeŋ. Sara êkôc eŋ êndêŋ jala ônê ŋatêm amboac tonec.” 22 Anôtô kêsôm biŋ gêdêŋ Abraham su, go gêwi eŋ siŋ ma gêc kêpi gêja.

23 Go Abraham kêkôc latu Ismael to nê gêŋôma samob, taŋ teneŋi sêkôc êsêac aŋga ênê andu ma êsêac samob, taŋ gêjam ôli ŋa mone naŋ. Eŋ kêkôc ŋacwaga samob, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ aŋga nê andu ma kêsa nêŋ utiŋôlic gêdêŋ bêc tônêgeŋ kêtôm Anôtô kêjatu eŋ. 24 Abrahamnê jala kêtu 99 ma sêsa eŋ. 25 Latu Ismael nê jala kêtu 13 tec sêsa eŋ. 26 Gêdêŋ bêc tônêgeŋ êsêac sêsa Abraham agêc latu Ismael, 27 ma ŋacwaga samob, taŋ sêmoa ênê andu, lau, taŋ teneŋi sêkôc êsêac aŋga andu tau to êsêac, taŋ eŋ gêjam ôli ŋa mone aŋga lau jaba nêŋ naŋ, sêsa êsêac sêwiŋ eŋ.
Isak ŋam gebe Eŋ kêômac.


Copyright information for `JAE